Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vesthimmerlands Kommune tillader udvidelse af minkfarm

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Vesthimmerlands Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Vilstedvej 190, Løgstør i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede i brev af 8. april Vesthimmerlands Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Vilstedvej 190, Løgstør fra 20,5 DE til 75 DE.

Det Økologiske Råd anmodede om at få tilsendt beregninger over ammoniakemissionen fra minkfarmen i nudrift og i fremtidig drift.

Vesthimmerlands Kommune oplyste i mail af 5. maj, at der i behandlingen af tilladelsessagen ikke er foretaget beregning gennem IT ansøgningssystemet, og at der er foretaget en vurdering, idet der er regnet med et normtal på 1,65 kg N i tab pr. tæve og en reduktion af emissionen på 50% ved daglig tømning.

Minkfarmen er beliggende på lejet grund tilhørende Vilstedvej 190 I/S, Ny Møllevej 9, 9240 Nibe.

Ejendommen er beliggende ved Engelstrup mellem Vilsted By og Vindblæs. Afstanden fra nærmeste hal til Engelstrup Bæk er ca. 75 meter og til en mose ca. 50 meter. De nye haller mod vest kommer til at ligge i særligt værdifuldt landskab og i område, der er udpeget som regionalt naturområde, jfr. Regionplan 2005 fra det tidligere Nordjyllands Amt.

De særlige værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. (Retningslinie 5.3.12).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at anlæggets beliggenhed i forhold til følsom natur ikke er optimal, idet anlægget er tæt på en mose, hvor en øget ammoniakafsætning ikke bør stige i betydende omfang. Mosen er besigtiget i august 2007 og er karakteriseret som et overgangsrigkær og forholdsvis artsrig.

Da minkfarmen ligger på en ejendom uden landbrugspligt, kræver opførelse af minkhallerne og gyllebeholder tilladelse efter landzonebestemmelserne.

Den eksisterende produktion på 900 årstæver medfører et ammoniaktab på 1.485 kg N/år ved normtallet på 1,65 kg N/årstæve.

I den ansøgte produktion skal gødningsrenderne tømmes dagligt, hvorved ammoniakfordampningen reduceres med 0,3 kg N/årstæve til 1,35 kg N/årstæve og ikke med 50% som anført i mailen af 5. maj fra Vesthimmerlands Kommune.

Ammoniaktabet i den ansøgte produktion på 3.300 årstæver vil således blive på 4.455 kg N/år.

Der vil således ske en forøgelse af ammoniaktabet med 2.970 kg N/år eller med 200%.

Der er således tale om en meget kraftig stigning i ammoniakudledningen, som vil medføre en meget voldsom forøgelse af ammoniakdepositionen i den nærliggende mose, der kun ligger omkring 50 meter fra de nye haller.

Det Økologiske Råd finder, at minkfarmen udgør en alvorlig trussel mod naturen i det forholdsvis artsrige overgangsrigkær, og at en tilladelse til udvidelsen derfor også vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve miljøtilladelsen med henvisning til, at den vil medføre en uacceptabel ammoniakdeposition i det forholdsvis artsrige overgangsrigkær, og at hallerne kommer til at ligge i særligt værdifuldt landskab og i område, som er udpeget som regionalt naturområde.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small