Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Viborg Kommune giver tilladelse til udvidelse af minkfarm tæt ved det fredede Hvidding Krat

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Viborg Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Skovagervej 122 og 124, 8830 Tjele i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 27. april Viborg Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Skovagervej 122 og 124, 8830 Tjele og fremsender hermed en nærmere begrundelse herfor.

Det Økologiske Råd anmodede i sin foreløbige klage om at få tilsendt en redegørelse for staldsystemet og for ammoniakemissionen fra minkfarmen i nudrift og i fremtidig drift samt for fosforoverskud på udbringningsarealerne og har modtaget nedenstående svar fra Viborg Kommune:

”Vedrørende staldsystemet kan jeg oplyse, at staldsystemet er leveret af Thyrrestrup Mink. Det er nærmere beskrevet i nedenstående link til firmaet. Der er endvidere vedlagt et link til Åbentlandbrug, hvor man kan læse nærmere om farmen. Stalden er ret ny - fra efteråret 2004 og lever naturligvis op til pelsdyrbekendtgørelsens krav (også velfærdskrav for de nærmeste år). 

For så vidt angår ammoniakemissionen og fosforoverskuddet fra produktionen skal vi bemærke, at det ansøgte er vurderet ud fra de 10 spørgsmål, som fremgår af tilladelsesskemaet, og vi har ikke foretaget beregning af ammoniakemission eller fosforoverskud. Der foreligger dog en screeningsafgørelse fra Viborg Amt fra 2004 vedrørende etablering af farmen til 35 DE. Om ammoniakemissionen anføres følgende: 
"Landbo Midt har beregnet ammoniakfordampningen fra ejendommens stalde og gødningslager til 3605 kg N/år. Da en fordampning af denne størrelse vurderes at give for stor forøgelse i kvælstofnedfaldet i det internationale naturbeskyttelsesområde nord for ejendommen og i det fredede område syd for ejendommen, har De ændret Deres projekt til at omfatte udmugning to gange om ugen. Ved udmugning to gange om ugen i stedet for den ene gang, der kræves i henhold til bekendtgørelse om pelsdyrfarme, vurderer Amtet, at fordampningen vil blive ca. 1.400 kg N/år. Forøgelsen af kvælstofnedfaldet som følge af en øget ammoniakfordampning på ca. 1.400 kg N/år vurderes ikke at kunne påvirke naturarealerne i området nævneværdigt."”

Det Økologiske Råd finder ikke, at redegørelsen er så fyldestgørende, at den kan danne grundlag for en vurdering af mulighederne for at stille yderligere tiltag for at reducere ammoniakfordampningen, da den bl.a. ikke indeholder oplysninger om proteinindhold i foder, tilførsel af halm og bredde på gyllerenderne.

Det Økologiske Råd står uforstående over for, at Landbo Midt har beregnet ammoniakfordampningen fra stald og lager for 1.540 årstæver til 3.605 kg N, idet 1.540 årstæver giver et ammoniaktab på 2.541 kg N ved normtallet 1,65 kg N/årstæve.

Ved udmugning 2 gange om ugen reduceres ammoniaktabet med 0,15 kg N/årstæve dvs. til 2.310 kg N/år. Der er således ikke grundlag for at opgøre ammoniakfordampningen til ca. 1.400 kg N/år som oplyst af Landbo Midt.

Med udvidelsen til 2.200 årstæver vil ammoniakfordampningen fra stald og lager ved udmugning 2 gange ugentligt blive på 1,5 kg N/årstæve svarende til 3.300 kg N/år.

Udvidelsen medfører således en forøgelse af ammoniakemissionen med 990 kg N/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om yderligere reduktion af ammoniakemissionen, hvilket bl.a. kan ske ved daglig udmugning og ved nedsættelse af proteinindholdet i foderet, da minkfarmen ligger meget tæt på det fredede Hvidding Krat, der bl.a. indeholder meget værdifulde egekrat og et meget værdifuldt insektliv.

Udbringningsarealerne

Dele af udbringningsarealerne ligger i Natura 2000-område. Det drejer sig om arealer tæt på Vorning Å, som ligger inden for Habitatområde nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Skals Å mv. Alle udbringningsarealerne ligger i opland til Natura 2000 områder, der er overbelastet med fosfor.

Bedriftens samlede areal er på 23,65, hvoraf 12,4 ha anvendes til udbringning af 16,8 DE husdyrgødning. Det svarer til udbringning af 1,35 DE husdyrgødning/ha. Der fraføres 27 DE husdyrgødning via en gylleaftale.

Kvælstof

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N svarende til 223 kg N/DE.

Minktæver udskiller således dobbelt så meget kvælstof pr. DE som kvæg og svin (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31,15% 2% 73 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE
Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N
Mink 150 kg N

Det meget store N-indhold i gylle ab lager på 150 kg N/DE for mink skyldes, at normtallene blev fastsat i 1990’erne, da der ikke var gyllerender under burene, men hvor al gyllen blot faldt ned på jorden og derefter jævnligt blev samlet på en møddingsplads. Det gav både et større ammoniaktab og en betydelig nedsivning af både kvælstof og fosfor under burene, så N-indholdet i minkgødningen ab lager var omkring 100 kg N/DE, og så kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning var på ca. 120 kg N/DE.

I dag skal alle minkfarme have gyllerender under burene til opsamling af gyllen, der herefter med håndkraft eller mekanisk transporteres til en gyllebeholder. Det betyder, at der nu er ca. 150 kg N/DE i minkgødningen ab lager, og at kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning er reduceret til ca. 70 kg N/DE.

Ved udmugning 2 gange ugentligt øges N-indholdet i minkgyllen med 0,15 kg N/årstæve/år dvs. med 6,6 kg N/DE/år, så det i alt bliver på 156,6 kg N/DE/år.

Hvis minkgyllen og kvæggødningen fordeles ligeligt mellem eget areal og aftaleareal, udbringes der 16,3 DE minkgylle og 0,5 DE kvæggødning på bedriftens 12,4 ha udspredningsareal.

16,3 DE minkgylle indeholder 2.553 kg N og 0,5 DE kvæggødning 50 kg N i alt 2.603 kg N.

Det medfører, at der udbringes 210 kg N/ha på de 12,4 ha udbringningsarealer, hvilket er 40 kg N/ha/år over nitratdirektivets loft på 170 kg N/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om, at nitratdirektivets loft på udbringning af maksimalt 170 kg N i husdyrgødning skal overholdes.

Fosfor

Tabel 4: Oversigt af overgødskningen med fosfor ved forskellige husdyrproduktioner
Dyreart Max. Antal DE/ha Udbragt antal Kg P/ha Bortføres med afgrøder kg P/ha Overgødskning kg P/ha
Malkekvæg, tung race 2,3 42 kg 26 kg 16 kg P
Slagtesvin 1,4 26 kg 21-27 kg Op til 5 kg P
Søer 1,4 27 kg 21-27 kg Op til 6 kg P
Slagtekyllinger 1,4 34 kg 21-27 Op til 13 kg P
Mink 1,4 70 kg 21-27 Op til 49 kg P

Normtallene for minks udskillelse af fosfor er på 1,14 kg P/årstæve/år svarende til 50,2 kg P/DE/år.

En tilladelse til udbringning af 16,3 DE minkgylle og 0,5 DE kvæggylle på de 12,4 ha udbringningsareal vil således medføre, at der udbringes ca. 827 kg P svarende til 66,7 kg P/ha/år, hvilket er ca. 46 kg P/ha/år mere, end der vil blive fjernet med afgrøderne.

Der er således tale om en overgødskning med fosfor på ca. 230%.

Det Økologiske Råd finder, at overgødskning er uacceptabel.

Det Økologiske Råd finder, at et fosforoverskud på 46 kg P/ha/år er i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund…
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi

Et fosfortal på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktionen. Ved fosfortal 2-4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales, at tilførslen er mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til niveau under 4. (Kilde: Knudsen, L. 2000: Fosforproblematikken set ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt. DJF rapport nr. 34. Markbrug: 89-95).

Ifølge faglig rapport fra DMU, nr. 566 Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug vil et overskud på 10 kg fosfor pr. ha/år i 25 år forøge fosfortallet med ca. 1,0 enhed, dvs. et overskud på 46 kg fosfor/ha/år i 25 år vil forøge fosfortallet med 4,6 enheder, f.eks. fra 4,0 til 8,6.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om fosforbalance, når udbringningsarealerne har et fosfortal, der overstiger 4,0 med henvisning til, at de afvander til Natura 200 område, der er overbelastet med fosfor.

Ejendommen er beliggende tæt ved det fredede Hvidding Krat og i et landskab uden store skæmmende bygninger.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at minkfarmen er skæmmende i landskabet, og undrer sig over, at der ifølge luftfotos på www.krak.dk ikke er etableret slørende beplantning omkring minkfarmen. I henhold til § 6 i bekendtgørelse om pelsdyrfarme § 6 skal der omkring hele farmen etableres og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om etablering af slørende beplantning omkring minkhallen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small