Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skive Kommune giver miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug med forældet staldsystem

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Skive Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Nissumvej 26 og 30, 7870 Roslev i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 23. april Skive Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Nissumvej 26 og 30, 7870 Roslev og fremsender hermed en nærmere begrundelse herfor.

Udvidelsen indebærer, at kvægproduktionen udvides fra 340,7 dyreenheder (DE) til 577,6 DE.

Den nuværende produktion omfatter 220 malkekøer, 75 småkalve, 10 kalvekvier og 240 ungdyropdræt (6-25 mdr.).

Den ansøgte produktion omfatter 410 malkekøer, 114 småkalve, 145 tyrekalve (40-55 kg), 58 ungdyropdræt (6-26 mdr.) og 42 goldkøer.

Ejendommen er beliggende i oplandet til Limfjorden og ca. 45,3 ha af udbringningsarealerne ligger i oplandet til Natura 2000-vandområder, der er overbelastet med fosfor.

Ifølge ansøgningsskemaet er ammoniaktabet i den eksisterende produktion på 3.633 kg N/år svarende til 10,7 kg N/DE, mens det i den fremtidige produktion vil være på 5.738 kg N/år svarende til 9,9 kg N/DE.

Der foretages en tilbygning med staldsystemet sengestald med fast gulv til 300 malkekøer til den eksisterende kostald, der har staldsystemet sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).

Ejerne ønsker at opføre den ny stald til 300 malkekøer med et forældet staldsystem (sengestald med fast gulv), hvor ammoniaktabet i stalden er på 10%. I referencestald 2005/2006 (sengestald med spalter (kanal, linespil)) er det derimod kun på 6%. I bedste staldsystem 2006/2007(sengestald med præfabrikerede, drænede gulve eller sengestald med fast gulv, 2% hældning og skrabning hver 2. time) er ammoniaktabet nede på 4%. Ammoniaktabet i stalden kan således reduceres kraftigt ved anvendelse af bedste tilgængelige staldsystem.

Det Økologiske Råd finder ikke, at der bør meddeles tilladelse til at opføre et stærkt forældet og meget forurenende staldsystem, når der finde langt mere miljøvenlige staldsystemer. Der er endvidere tale om en meget stor bedrift, hvor der bør stilles krav om anvendelse af BAT både i den udvidede og i den eksisterende produktion.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at det er i strid med IPPC-direktivet (EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) at tillade et så forurenende staldsystem.

Det Økologiske Råd har beregnet, at ammoniaktabet vil blive reduceret med 1.590 kg N/år, hvis der etableres et staldsystem der har et ammoniaktab på 4% i stalden i stedet for det ansøgte, som har et tab på 8% efter etablering af skraber på spalterne.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at ammoniaktabet skal reduceres fra det ansøgte 5.738 kg N/år til maksimalt 4.150 kg N/år, da det kan ske ved at anvende et staldsystem med et ammoniaktab på 4% i den nye kvægstald.

Det fremgår af vilkår 84, at der skal etableres skraberanlæg i den nye tilbygning mod vest på Nissumvej 26, og at der skal skrabes minimum 6 gange dagligt. Der er i ansøgningsskemaet indregnet en effekt på 20%, men Hjørring Kommune har i en miljøgodkendelse vurderet, at et skrabeanlæg ovenpå et fast gulv i en kvægstald, der skraber ca. 8-10 gange i døgnet reducerer ammoniakfordampningen med 10%.

Der er ikke stillet vilkår om skrabning i de eksisterende stalde med fast gulv, selv om det er indregnet i ansøgningsskemaet.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ændre vilkår 84, så det omfatter skrabning hver 2. time i alle staldene med fast gulv og om at ændre effekten på ammoniakfordampningen fra 20% til 10%.

Ifølge miljøgodkendelsen sker der en udvidelse af produktionen med 236,9 DE og en forøgelse af ammoniakforureningen med 2.105 kg N/år svarende til 8,9 kg N/DE.

Ifølge husdyrloven skal der mindst ske en reduktion på 15% i forhold til referencestald 2005/2006.

I referencestald 2005/2006 er ammoniaktabet på 10,64 kg N/årsko svarende til 9,04 kg N/DE. Ved en reduktion på 15% må ammoniaktabet pr. DE ikke overstige 7,7 kg N/DE/år.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund heller ikke, at kravet om bedste staldsystem minus 15% er opfyldt for udvidelsen i godkendelsen.

Fosfor

Fosforindholdet i de 545,59 DE husdyrgødning, der udbringes på ejendommens 275,74 ha udbringningsarealer, er i ansøgningsskemaet angivet til 10.131,63 kg P/år svarende til 36,7 kg P/ha/år. Ved den anvendte sædskifte K12 fjernes der ifølge normtal 25,4 kg P/ha/år. Miljøgodkendelsen tillader således en overgødskning med fosfor på 11,3 kg P/ha/år svarende til en overgødskning på 44%.

Det Økologiske Råd finder, at en tilladelse til at overgødske med fosfor med 44% er i strid med Danmarks forpligtelser i henhold til Habitatdirektivet og i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund… ,
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, og
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi.

Et fosforniveau på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktion (Knudsen og Heckrath 2005), mens fosfor ikke er begrænsende for planteproduktionen på jorde med højere fosfortal. Ved fosfortal 2 - 4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales en tilførsel mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til et niveau under 4 (Knudsen 2000).

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvad fosfortallet er for udbringningsarealerne, men da der også i den eksisterende produktion udbringes 2,3 DE husdyrgødning/ha/år, ligger det sandsynligvis på over 4.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om, at der ikke må ske overgødskning med fosfor på udbringningsarealerne, hvor fosfortallet ligger på over 4.

Da mange fodermidler har et fosforindhold, der er væsentlig højere end kvægets behov, er det muligt at reducere overgødskningen med fosfor ved at optimere fodringen, så udskillelsen af fosfor minimeres både ved at undlade brug af mineralsk fosfor og ved ikke at anvende de mest fosforholdige fodermidler f.eks. rapskager.

Udbringning af gylle

Skive Kommunes vilkår 42 indebærer, at der ikke må udbringes husdyrgødning på mark nr. 1 (benævnelse i ansøgningen) i perioden 1. marts til 1. september, fordi den ligger midt i et sommerhusområde.

Det Økologiske Råd finder det af miljømæssige grunde uheldigt, at husdyrgødningen skal udbringes i februar måned, da der ikke på denne årstid er afgrøder, der kan udnytte gyllen, så der vil ske en øget udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om i stedet at forbyde udbringning af gylle på mark nr. 1 på grund af dens placering midt i et sommerhusområde.

Ibrugtagning

Det fremgår af vilkår 3, at godkendelsen skal tages i brug senest 2 år efter den er meddelt. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entreprenør eller lignende om opførelse af det i ansøgningen beskrevne nybyggeri skal være indgået.

Det Økologiske Råd finder ikke, at godkendelsen er taget i brug, fordi der er indgået en bindende kontrakt. Da miljøkravene vedr. ammoniaktab øges i årene 2007-2009 vil et staldbyggeri, der opføres 3-4 år efter modtagelsen af afgørelsen og 4-5 år efter indsendelsen af ansøgningen ikke opfylde de tidssvarende miljøkrav.

Det Økologiske Råd anmoder derfor Miljøklagenævnet om at skærpe vilkåret til følgende:

”Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelsen af godkendelse.”

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small