Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vesthimmerlands Kommune giver miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug med forældet staldsystem

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse af husdyrbrug på Brusåvej 28, Gundersted, 9240 Nibe i medfør af § 11 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 8. april Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse af husdyrbrug på Brusåvej 28, Gundersted, 9240 Nibe.

Anlægget ligger ca. 600 meter fra beskyttet overdrev og mose på henholdsvis 6.000 m2 og 2.500 m2. Et areal på 38,6 ha af udbringningsarealet ligger i meget følsomt område (nitratklasse 3) i forhold til sårbare Natura 2000 område ved Limfjorden (EF-habitatområde 15: Nibe Bredning, Halkær ådal og Sønderup ådal). Alle udbringningsarealer ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, at EF-habitatområde 15 også er overbelastet med fosfor.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide malkekvægbesætningen fra 162 til 250 dyreenheder (DE), så den kommer til at bestå af 205 malkekøer, 25 småkalve (0-3 mdr.) samt 8 kælvekvier.

Udvidelsen foretages i en eksisterende løsdriftsstald fra 2001, hvor gulvet ændres fra fast gulv til sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Samtidig overdækkes en eksisterende gyllebeholder på 3.000 m3.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt, at der etableres et stærkt forældet staldsystem med skraber, som har et ammoniaktab på 8% minus 20% = 6,4% i en nyindrettet stald, når der findes staldsystemer med et ammoniaktab på 4% bl.a. sengestald med fast gulv, 2% hældning og skrabning hver 2. time.

Miljøgodkendelsen indebærer således et ammoniaktab fra staldsystemet med skraber på 6,8 kg N/DE i den ombyggede stald, hvor det vil være 4,6 kg N/DE i staldsystemer med et ammoniaktab på 4%. Ammoniaktabet fra det valgte staldsystem er således 48% højere end i den bedste staldsystem.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at der i miljøgodkendelsen ikke er grundlag for at give 8 daglige skrabninger en effekt på 20%, når effekten på 20% er baseret på skrabning hver anden time.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om anvendelse af et staldsystem, der er baseret på den bedste tilgængelige teknik i den ombyggede stald.

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om foderoptimering, således at indholdet af råprotein pr. FE maksimalt må være 167,3 g.

Der er imidlertid ikke stillet vilkår om antal FE/årsko, så der er ingen garanti for at kvælstofudskillelsen falder. Der er heller ikke opstillet vilkår om, at det skal fremgå af foderplanen, at vilkåret om foderoptimering er overholdt.

Det Økologiske Råd finder ikke, at vilkår 55 om at foderkontrol skal forevises kommunen på forlangende og opbevares i mindst 5 år er tilstrækkeligt.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at der hvert år skal indsendes dokumentation for foderoptimeringen.

Fosfor

Bedriften råder over 111,21 ha udbringningsarealer, så der udbringes 2,25 DE husdyrgødning/ha. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at gyllen indeholder 18,6 kg P/DE, så der udbringes 42 kg P/ha/år. Med det valgte sædskifte K12 fjernes der 25,4 kg P/ha/år. Der vil således ske en overgødskning med fosfor på 16,6 kg P/ha/år svarende til 65%.

Det Økologiske Råd finder, at en tilladelse til at overgødske med fosfor med 65% er i strid med Danmarks forpligtelser i henhold til Habitatdirektivet og i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund… ,
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, og
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi.

Et fosforniveau på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktion (Knudsen og Heckrath 2005), mens fosfor ikke er begrænsende for planteproduktionen på jorde med højere fosfortal. Ved fosfortal 2 - 4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales en tilførsel mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til et niveau under 4 (Knudsen 2000).

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvad fosfortallet er for udbringningsarealerne.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om, at der ikke må ske overgødskning med fosfor på udbringningsarealerne, hvor fosfortallet ligger på over 4.

Da mange fodermidler har et fosforindhold, der er væsentlig højere end kvægets behov, er det muligt at reducere overgødskningen med fosfor ved at optimere fodringen, så udskillelsen af fosfor minimeres både ved at undlade brug af mineralsk fosfor og ved ikke at anvende de mest fosforholdige fodermidler, f.eks. rapskager.

Det fremgår af en miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Bygholm Landbrugskole, at det ved foderoptimering er muligt at reducere fosforudskillelsen til 15,9 kg P/DE. Det vil for denne bedrift svare til en fosforudskillelse på i alt 3.975 kg P svarende til 35,8 kg P/ha/år. Herved vil overgødskningen med fosfor blive reduceret fra 16,6 kg P/ha/år til 10,4 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om fosforbalance, da der er stor risiko for afstrømning af fosfor til Limfjorden, der er overbelastet med fosfor. Fosforbalance kan opnås ved foderoptimering kombineret med gylleseparering af en mindre del af husdyrgødningen.

Opbevaringskapacitet

Det fremgår af kommunens vurdering i miljøgodkendelsen, at der vil være tilstrækkelig opbevaringskapacitet med de 4.000 m3 på ejendommen, da det svarer til 9,8 måneders kapacitet. Af ansøgningsskemaet fremgår, at der er en opbevaringskapacitet på 3.000 m3, som udgør 100% af den flydende lagerandel, hvilket svarer til 7,35 måneders opbevaringskapacitet. Vilkåret om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet ses således ikke at være opfyldt.

Hvis der er forudsat en opbevaringskapacitet på 1.000 m3 i gyllekanalerne, bør det fremgå af miljøgodkendelsen, men Det Økologiske Råd finder ikke, at det miljømæssigt set er acceptabelt, at etablere et forældet staldsystem med gyllekumme for at undgå investering i øget opbevaringskapacitet.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om en opbevaringskapacitet i gyllebeholdere på mindst 9 måneder.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small