Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vesthimmerlands Kommune godkender udspredningsarealer for minkgylle i fredet område og EF-Habitatområde

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af udspredningsarealer på Østerkrat 4, Nibe i medfør af § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 14. april Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af 17. marts 2008 af udspredningsarealer på Østerkrat 4, Nibe og fremsender hermed en nærmere begrundelse herfor.

Det Økologiske Råd anmodede om at få tilsendt kopi af de indsendte gødningsplaner for udbringningsarealerne for 2005 og 2006 samt beregninger over udbragt kg N/ha og fosforoverskud på udbringningsarealerne samt over nitratudvaskningen fra udbringningsarealerne i nudrift og fremtidig drift.

Det Økologiske Råd har fra Vesthimmerlands Kommune fået oplyst, at disse oplysningen ikke findes i sagen og således ikke kan fremsendes og har vedlagt IT ansøgningen til orientering.

Hovedparten af udspredningsarealerne ligger uden for fredede og Natura 2000 områder. Dog ligger en stor del af arealerne på markerne 1-1 og 4-0 øst for ejendommen i fredet område og Natura 2000 område. Sønderup Ådal er fredet af landskabelige og naturvidenskabelige hensyn, og arealerne skal bevares i deres oprindelige tilstand.

Natura-2000 området indgår som en del af habitatområde nr. 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Udpegningsgrundlaget er bl.a. artsrige overdrev eller græsheder opå mere eller mindre sur bund, overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund og rigkær.

Gyllen skal transporteres ca. 5 km fra minkfarmen til udspredningsarealerne.

Det Økologiske Råd finder, at minkgylle ikke bør tillades transporteret til vore mest værdifulde naturområder for at blive udbragt, da minkgylle er langt mere forurenende end andre gylletyper både med hensyn til kvælstof og fosfor jfr. nedenstående tabeller.

Det fremgår af godkendelsen af udspredningsarealerne, at der i nudrift udbringes 13,6 DE kreaturgødning på bedriften og i fremtidig drift desuden vil blive udbragt 7,8 DE minkgylle.

Det fremgår af godkendelse, at dyretrykket på bedriftens udspredningsarealer maksimalt må udgøre 1,28 DE/ha.

Sædskiftet skal til enhver tid være K4-sædskifte.

Alle udspredningsarealerne ligger i område med nitratklasse 2. Det indebærer, at udvaskningen til Limfjorden skal reduceres til 65% i forhold til normen, som er henholdsvis 1,7 DE/ha for kvæggødningen og 1,4 for minkgyllen. Samlet set betyder det, at det maksimale dyretryk for den ansøgte drift må være på 1,02 DE/ha.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ved at drive arealerne efter et K4 sædskifte kan de 16,76 ha imidlertid modtaget husdyrgødning fra 21,5 DE, hvilket betyder et dyretryk på 1,28 DE/ha. Beregningen viser, at udvaskningen bliver 74,1 kg N/ha, hvilket er under det maksimalt tilladte på 74,2 kg N/ha. Det kan således konkluderes, at der ikke sker en øget forurening af Limfjorden.

Det Økologiske Råd er ikke enig i denne konklusion og mener, at der vil ske en væsentlig forøgelse af forureningen af Limfjorden.

Ifølge gødningsregnskabet for bedriften for 01/08 2005 – 31/07 2006 er der udbragt 1.02 DE/ha på bedriftens arealer og ikke 1,7 DE/ha, som er udgangspunktet for kommunens beregning.

Det Økologiske Råd anmoder derfor Miljøklagenævnet om at skærpe kravene, så udvaskningen af kvælstof reelt ikke stiger i ansøgt drift i forhold til nudrift.

Kvælstof

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N svarende til 223 kg N/DE.

Minktæver udskiller således dobbelt så meget kvælstof pr. DE som kvæg og svin (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31,15% 2% 73 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE
Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N
Mink 150 kg N

Det meget store N-indhold i gylle ab lager på 150 kg N/DE for mink skyldes, at normtallene blev fastsat i 1990’erne, da der ikke var gyllerender under burene, men hvor al gyllen blot faldt ned på jorden og derefter jævnligt blev samlet på en møddingsplads. Det gav både et større ammoniaktab og en betydelig nedsivning af både kvælstof og fosfor under burene, så N-indholdet i minkgødningen ab lager var omkring 100 kg N/DE, og så kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning var på ca. 120 kg N/DE.

I dag skal alle minkfarme have gyllerender under burene til opsamling af gyllen, der herefter med håndkraft eller mekanisk transporteres til en gyllebeholder. Det betyder, at der nu er ca. 150 kg N/DE i minkgødningen ab lager, og at kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning er reduceret til ca. 70 kg N/DE.

Minkgyllen modtages fra minkfarmen på Sønderhedevej 9, hvor der er krav om daglig udmugning, hvorved N-indholdet i gyllen øges med 0,3 kg N/årstæve svarende til 13,2 kg N/DE. Gyllen vil således indeholde 163,2 kg N/DE.

I godkendelsen er der regnet med et N-indhold på 114 kg N/DE.

7,8 DE minkgylle indeholder således 1.273 kg N og 13,6 DE kvæggylle 1360 kg N i alt 2.633 kg N i 21,4 DE gylle. Der er således 123 kg N/DE i gyllen. Der tillades udbragt 1,02 DE minkgylle/kvæggylle pr. ha, som således indeholder 125 kg N/ha/år i husdyrgødning.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om, at der kun må udbringes 102 kg N i husdyrgødning på udbringningsarealerne baseret på gyllens reelle N-indhold.

Fosfor

Tabel 4: Oversigt af overgødskningen med fosfor ved forskellige husdyrproduktioner
Dyreart Max. Antal DE/ha Udbragt antal Kg P/ha Bortføres med afgrøder kg P/ha Overgødskning kg P/ha
Malkekvæg, tung race 2,3 42 kg 26 kg 16 kg P
Slagtesvin 1,4 26 kg 21-27 kg Op til 5 kg P
Søer 1,4 27 kg 21-27 kg Op til 6 kg P
Slagtekyllinger 1,4 34 kg 21-27 Op til 13 kg P
Mink 1,4 70 kg 21-27 Op til 49 kg P

Ved udspredning af 13,6 DE kreaturgødning og 7,8 DE minkgylle på 12,4 ha udbringes der (13,6 x 18,6 + 50 x 7,8)/21,4 = 30 kg P/DE. Ved 1,02 DE/ha bliver det 30,6 kg P/ha/år. I det valgte sædskifte K4 fjernes der 25 kg P/ha. Godkendelsen vil således medføre en overgødskning med fosfor på 5,6 kg P/ha/år på udbringningsarealerne.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om fosforbalance på udspredningsarealerne med henvisning til, at de ligger i opland til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small