Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

God start for klager over den ny husdyrlov

Pressemeddelelse

Miljøklagenævnet har netop udsendt sin første afgørelse af klager over den nye husdyrlov. Klagen er indsendt af Det Økologiske Råd og drejer sig om et stort slagtesvinebrug ved Herning, der vil udvide den årlige produktion fra 6.500 til 11.900 slagtesvin.

Afgørelsen er en sejr for miljøet og giver håb om, at en række af de forringelser for miljøet, som den nye husdyrlov hidtil har medført, kan blive ophævet. Det Økologiske Råd ser med stor tilfredshed, at Miljøklagenævnet ophæver Herning Kommunes miljøgodkendelse, da den medførte en uacceptabel kvælstofbelastning og ikke sikrede anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i svineproduktionen. Nævnet hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen, fordi kommunens afgørelse og sagsbehandling er behæftet med en række mangler bl.a.:

  • Afgørelsen indeholder ingen konkret og fyldestgørende beskrivelse af, hvilke foranstaltninger ansøger vil gennemføre for at leve op til husdyrlovens krav om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik. Afgørelsen indeholder heller ingen konkret vurdering af ansøgers foranstaltninger. Miljøklagenævnet finder derfor ikke, at kommunen har sikret sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik, jf. husdyrlovens § 19, nr. 1.
  • Kommunen har heller ikke sikret, at det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i bilag 3 til godkendelsesbekendtgørelsen, kan overholdes, idet der ikke foreligger de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne vurdering.
  • Kommunen har ikke foretaget de lovpligtige vurderinger af det ændrede projekts miljøpåvirkning af habitatområde ”Ovstrup Hede med Røjen Bæk” og næringsstoftabets miljøpåvirkning af habitatområde Nissum Fjord.
  • Det ændrede projekt rejser spørgsmålet, om der bør foretages en fornyet vurdering af ammoniakpåvirkningen af § 3-områderne i staldanlæggets omgivelser.

Det Økologiske Råds klage

Det Økologiske Råd anførte i sin klage, at Herning Kommunes miljøgodkendelse er et tilbageskridt både for miljøet og anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Miljøgodkendelsen:

  • opfylder ikke målet i den nye husdyrlov om at sikre brug af den bedste tilgængelige teknik i husdyrbrug,
  • opfylder ikke Danmarks internationale forpligtelser til at anvende de bedste tilgængelige teknologier på slagtesvinebrug over 250 DE (IPPC-direktivet),
  • medfører en forøgelse af ammoniakforureningen med 27% i forhold til, hvad der ville være blevet tilladt efter den tidligere lovgivning, og
  • medfører en uacceptabel høj kvælstofbelastning af EF-habitatområdet Ovstrup Hede med Røjen Bæk, der er A-målsat i Regionplan 2005 med en målsætning om at bevare det sjældne plante- og dyreliv intakt.

Yderligere oplysninger: Hans Nielsen 33 18 19 44, Privat 45 88 94 55


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis