Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Miljøgodkendelse af svinebrug er fuld af fejl og tillader meget stor nitratudvaskning i opland til Hjarbæk Fjord

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Viborg Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Toftumvej 7, 7850 Stoholm i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 18. marts Viborg Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Toftumvej 7, 7850 Stoholm og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Der etableres 2 nye stalde som veranda-stalde med naturlig ventilation og med et samlet areal på 3.200 m2 og en højde på ca. 4,2 m.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til en udvidelse af svineproduktionen fra 6.900 slagtesvin (197 DE) til 11.000 slagtesvin (334 DE). Udnyttelse af produktionstilladelsen forudsætter, at der er det nødvendige harmoniareal tilstede. Der skal efteranmeldes 20,6 ha, for at der er tilstrækkeligt harmoniareal til en produktion på 334 DE.

Det fremgår imidlertid af ansøgningsskemaet, at der på ejendommen udbringes 313,84 DE, hvilket vil kræve et udspredningsareal på 224,17 ha ved 1,4 DE/ha. Bedriften har ifølge ansøgningsskemaet et ejet og forpagtet areal på 224,23 ha.

Når der ifølge miljøgodkendelsen skal efteranmeldes 20,6 ha udspredningsareal, må det skyldes manglende overensstemmelse mellem miljøgodkendelsen og ansøgningsskemaet.

Det Økologiske Råd finder ikke, at det er acceptabelt at tillade en nitratudvaskning på 81 kg N/ha i oplandet til Hjarbæk Fjord, der er et meget kvælstofsårbart Natura 2000-område, og hvor målsætningerne ikke er opfyldt, fordi miljøtilstanden er kraftigt påvirket af for store tilførsler af nitrat og fosfor.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at nitratudvaskningen fra bedriften skal reduceres til det niveau, der vurderes at være nødvendigt for at opfylde de kommende mål i vandplanerne for Hjarbæk Fjord ud fra den tilgængelige viden om Hjarbæk Fjords natur- og miljøtilstand. Virkemidlerne kan f.eks. være vilkår om en øget anvendelse af efterafgrøder og/eller en skærpelse af harmonikravet.

Ifølge miljøgodkendelsen anvendes der foder med højst 138 g råprotein pr. FE og højst 4,4 g P pr. FE. Dokumentation for at indholdet af råprotein eller fosfor per foderenhed skal kunne forevises på kommunens forlangende.

Der er ikke stillet krav om antal FE/produceret svin, og der er således ingen sikkerhed for at reduktionen i indholdet af råprotein fører til den forventede reduktion i N-udskillelsen og ammoniakfordampningen.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at svineproduktion vil føre til en produktion af svinegylle med et kvælstofindhold på 25.539 kg N svarende til 76,6 kg N/DE.

Det Økologiske Råd mener ikke, at det er muligt at producere slagtesvin ved et indhold af råprotein i foderet på 138 g/FE med et normtal på 157,6 g råprotein/FE, og har heller ikke set andre miljøgodkendelser med et så lavt indhold af råprotein. Hvis det var muligt, er det udtryk for, at de nuværende normtal er unødvendigt høje.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at vurdere, om det er muligt at producere slagtesvin ved 138 g råprotein/FE og om at stille vilkår om antal FE/produceret svin.

Det Økologiske Råd anmoder endvidere Miljøklagenævnet om at skærpe kravet om dokumentation f.eks. til ”Der skal foreligge dokumentation for, at der ved fodring af slagtesvinene er en gennemsnitlig anvendelse af ?? FE/kg tilvækst og ??? g råprotein/FE. Dokumentationen skal dække mindst en sammenhængende periode på 12 måneder. Dokumentationen skal være i form af fx effektivitetskontrol.”

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at bedriften i den ansøgte drift vil modtage 249 DE svinegylle med et N-indhold på 100,8 kg N/DE. Det er ikke oplyst, hvorfra gyllen stammer. Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, at bedriften vil modtage 249 DE svinegylle.

Det fremgår også af ansøgningsskemaet, at der afsættes 268,7 DE gylle med et N-indhold på 100,8 kg N/DE. Det er ikke oplyst, hvem der er modtager af gyllen.

På ejendommen udbringes 313,84 DE svinegylle med en N-indhold på 75 kg N/DE. Der sker således en reduktion af N-indholdet i bedriftens svinegylle fra 76,6 kg N/DE til 75 kg N/DE ved at modtage 249 DE gylle og afsætte 268,7 DE gylle.

Det Økologiske Råd finder, at det af miljøgodkendelsen/ansøgningsskemaet skal fremgå, hvorfra tilført gylle stammer, og hvortil fraført gylle afsættes.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om, at godkendelsesskemaet er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen, og at det er oplyst, hvorfra eventuelt tilført gylle stammer, og hvortil eventuelt fraført gylle afsættes.

Det Økologiske Råd undrer sig over, at det af bedriftens gødningsregnskab for 01/08 2005 – 03/07 2006 ikke fremgår, at der produceres dybstrøelse på bedriften, men alene svinegylle, og at der er udbragt 85,47 DE husdyrgødning på bedriftens harmoniareal på 84,72 ha. svarende til 1,0 DE/ha, mens der i ansøgningsskemaet er oplyst, at der i nudrift udbringes 1,4 DE/ha.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at den eksisterende gyllebeholder dækker 32% af det flydende gødningslager, og at den nye gyllebeholder, der søges om tilladelse til at opføre, dækker 68% af det flydende gødningslager, selv om hele svineproduktionen ifølge ansøgningsskemaet sker i dybstrøelsesstalde, hvor der ikke produceres gylle. Den nye gyllebeholder er placeret i en afstand af ca. 85 m fra nabo og er uden fast overdækning i nudrift og med fast overdækning i ansøgt drift.

Hvis den eksisterende produktion på ejendommen sker i dybstrøelse som oplyst i ansøgningsskemaet, anvendes gyllebeholderne slet ikke i den eksisterende produktion på ejendommen, og der mangler oplysning om ammoniaktab fra lager af dybstrøelse. Ansøgningsskemaet er således forkert udfyldt.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at få belyst forholdene på bedriften i den aktuelle drift, og om der tidligere er meddelt miljøgodkendelser til opførelse af gyllebeholdere på ejendommen og på hvilke vilkår.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles krav om overdækning af begge gyllebeholderne, hvis de begge er ”nye” i den forstand, at der ikke er meddelt miljøgodkendelse af dem med henblik på opbevaring af gylle fra ejendommens husdyrproduktion.

Det Økologiske Råd stiller på den baggrund både spørgsmålstegn ved, om beregningen af meremissionen af ammoniak på – 62,89 kg N/år er korrekt.

Det fremgår endvidere af gødningsregnskabet, at der er udbragt 340 DE husdyrgødning fra bedriften i 2005/2006, mens ansøgningsskemaet i nudrift alene omfatter 197,31 DE dybstrøelse. Der ser således ikke ud til at være overensstemmelse mellem ansøgt drift og gødningsregnskabet.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der årligt produceres 5.750 m3 gylle, så der med en opbevaringskapacitet på 5.900 m3 er en opbevaringskapacitet på 11,6 måneder. Det Økologiske Råd har beregnet opbevaringskapaciteten til 12,3 måneder.

Det fremgår ikke, i hvilket omfang gyllebeholderne skal anvendes til oplagring af de 249 DE svinegylle, der ifølge ansøgningsskemaet tilføres bedriften udefra.

Det Økologiske Råd ønsker, at det præciseres i miljøgodkendelsen, at gyllebeholderne ikke må anvendes til oplagring af gylle udefra, da det vil øge ammoniakfordampningen og lugtgenerne fra gyllebeholderne.

Det Økologiske Råd finder samlet set ikke, at miljøgodkendelsen giver noget klart billede af, hvad der foregår på ejendommen hverken i nudrift eller i ansøgt drift.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at erklære miljøgodkendelsen for ugyldig på grund af de mange fejl og uoverensstemmelser imellem ansøgningsskemaet og miljøgodkendelsen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small