Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Hjørring Kommune tillader minkfarm at overgødske med både fosfor og kvælstof

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over tilladelse til udvidelse af minkfarmen på Skagensvej 97, 9881 Bindslev i Hjørring Kommune.

Det Økologiske Råd påklager hermed Hjørring Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarmen på Skagensvej 97, 9881 Bindslev i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Udvidelsen indebærer, at den nuværende minkproduktion på 27,3 DE svarende til 1.200 årstæver udvides til 75 DE svarende til 3.300 årstæver.

Det fremgår af tilladelsen, at udvidelsen af bedriften med 2.100 årstæver medfører en stigning i den luftbårne N-belastning fra stald og lager incl. markstakke på 3.781 kg N/år svarende til 1,8 kg N/årstæve. For hele bedriften bliver ammoniaktabet således 3.300 x 1,8 = 5.940 kg N/år.

Minkfarme skal ifølge vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug overholde et krav om et maksimalt tab på 1,65 kg N per årstæve, hvilket svarer til overholdelse af de generelle regler i pelsdyrbekendtgørelsen.

Miljøtilladelsen overholder således ikke Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Inden for en radius på 1000 meter fra ejendommen er der registreret 16 arealer beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Heraf er 4 søer/vandhuller, 3 heder, 6 mose, 1 kultureng og 2 naturenge.

Der er beregnet en merdeposition på hederne på 0,1-1 kg N/ha/år og på moserne på 3,6-15,5 kg N/ha/år. Nærmeste økologiske forbindelse er Tversted Plantage, der ligger ca. 160 meter vest for driftsbygningerne. Merbelastningen i forbindelse med udvidelsen vurderes af Hjørring Kommune ikke at forringe funktionen af den økologiske forbindelse. Det kan ikke udelukkes at den samlede belastning fra bedriften med tiden kan føre til ændringer af naturtilstand og dermed forringe spredningen af planter og dyr.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles krav om etablering af tiltag, der reducerer ammoniakfordampningen.

Forslaget til miljøgodkendelse indeholder ingen krav til hyppigheden af udmugningen og ingen krav til proteinindholdet i foderet. Det Økologiske Råd finder, at der skal foretages hyppigere udmugning end en gang ugentligt, og at proteinindholdet i foderet skal reduceres for at reducere ammoniakfordampningen

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at der skal foretages daglig udmugning, subsidiært 2 gange ugentligt, og at proteinindholdet i foderet ikke må overstige 32%.

Ifølge det kommuneregneark, som Det Økologiske Råd er i besiddelse af, er N-udskillelsen pr. årstæve på 5,07 kg N og ammoniakfordampningen i stald er på 31,15% og på lager på 2%.

Ammoniakfordampningen er på den baggrund på 1,65 kg N/årstæve/år svarende til normtallet i Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ammoniakfordampningen fra udvidelsen på 2.100 årstæver bliver således på 3.465 kg N/år og fra hele bedriften 5.445 kg N/år.

Miljøtilladelsen indebærer som nævnt en ammoniakfordampning fra udvidelsen på 2.100 årstæver på 3.781 kg N/år eller 316 kg højere end normtallet.

Ved daglig tømning reduceres ammoniaktabet med 0,3 kg/årstæve/år (2.100 x 0,3 = 630 kg N/år). Ved reduktion af proteinindholdet fra 33% til 32% reduceres ammoniaktabet med 0,03 kg N/årstæve/år (3.300 x 0,03 = 99 kg N/år).

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at ammoniaktabet fra bedriften skal reduceres til maksimalt 5.445 – 729 kg N = 4.716 kg N/år mod de tilladte 5.940 kg N/år.

Kvælstof

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N svarende til 223 kg N/DE. Minktæver udskiller således dobbelt så meget kvælstof pr. DE som kvæg og svin (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31,15% 2% 73 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE
Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N
Mink 150 kg N

Det meget store N-indhold i gylle ab lager på 150 kg N/DE for mink skyldes, at normtallene blev fastsat i 1990’erne, da der ikke var gyllerender under burene, men hvor al gyllen blot faldt ned på jorden og derefter jævnligt blev samlet på en møddingsplads. Det gav både et større ammoniaktab og en betydelig nedsivning af både kvælstof og fosfor under burene, så N-indholdet i minkgødningen ab lager var omkring 100 kg N/DE, og så kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning var på ca. 120 kg N/DE.

I dag skal alle minkfarme have gyllerender under burene til opsamling af gyllen, der herefter med håndkraft eller mekanisk transporteres til en gyllebeholder. Det betyder, at der nu er ca. 150 kg N/DE i minkgødningen ab lager, og at kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning er reduceret til ca. 70 kg N/DE.

En tilladelse til udbringning af 1,4 DE minkgylle/ha vil således medføre, at der udbringes 210 kg N/ha/år i minkgylle, hvilket er 40 kg N/ha/år over nitratdirektivets loft på 170 kg N/ha/år.

En overholdelse af nitratdirektivet vil indebære, at der stilles krav om, at der maksimalt må udbringes minkgylle fra 1,1 DE/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om, at nitratdirektivets loft på udbringning af maksimalt 170 kg N i husdyrgødning skal overholdes.

Fosfor

Normtallene for minks udskillelse af fosfor er på 1,14 kg P/årstæve/år svarende til 50,2 kg P/DE/år.

En tilladelse til udbringning af 1,4 DE minkgylle/ha/år vil således medføre, at der udbringes 70 kg P/ha/år i minkgylle, hvilket er 50 kg P/ha/år mere, end der vil blive fjernet med afgrøderne. Der er således tale om en overgødskning med fosfor på 250%.

Det Økologiske Råd finder, at overgødskning er uacceptabel.

Det Økologiske Råd finder, at et fosforoverskud på 50 kg P/ha/år er i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund…
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi

Et fosfortal på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktionen. Ved fosfortal 2-4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales, at tilførslen er mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til niveau under 4. (Kilde: Knudsen, L. 2000: Fosforproblematikken set ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt. DJF rapport nr. 34. Markbrug: 89-95).

Ifølge faglig rapport fra DMU, nr. 566 Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug vil et overskud på 10 kg fosfor pr. ha/år i 25 år forøge fosfortallet med ca. 1,0 enhed, dvs. et overskud på 50 kg fosfor/ha/år i 25 år vil forøge fosfortallet med 5 enheder, f.eks. fra 4,0 til 9,0.

Fosforbalance vil kræve, at der maksimalt udbringes minkgylle fra ca. 0,4 DE/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om fosforbalance, når udbringningsarealerne har et fosfortal, der overstiger 4,0.

Sammenligning med andre husdyrtyper

En minkproduktion på 75 DE har et ammoniaktab svarende til et malkekvægbrug på 602 DE og et slagtesvinebrug på 354 DE ved referencestald 2005/2006 og en fosforudskillelse svarende til 204 DE malkekvæg og 185 DE slagtesvin.

En minkproduktion på 75 DE burde således være omfattet af lovens § 12 i stedet for lovens § 10.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der bør stilles skærpede krav til udbringning af minkgylle i forhold til gylle fra andre husdyrtyper, da den udgør en langt større miljøbelastning/ha end andre husdyrtypers gylle.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small