Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Tilladelse til stærkt forurenende svineproduktion i en nybygget stald sker for første gang

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Norddjurs Kommunes miljøgodkendelse af husdyrbrug på Løvenholmvej 7, 8961 Allingåbro i medfør af § 11 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 11. marts Norddjurs Kommunes miljøgodkendelse af husdyrbrug på Løvenholmvej 7, 8961 Allingåbro, og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at etablere en svineproduktion på 7.150 slagtesvin (31-104 kg) svarende til 209,65 dyreenheder (DE). Bedriften drives under samme CVR nr. som anlæggene på Elkjærslundvej 1, 8961 Allingåbro (7.500 slagtesvin (30-100 kg) svarende til 208 DE) og Allestrupvej 10, 8961 Allingåbro (1.200 slagtesvin (30-100 kg) svarende til 33,3 DE. Produktionen på Allestrupvej 10 nedlægges, når produktionen på Løvenholmvej 7 er igangsat. I forbindelse med etableringen på Løvenholmvej 7 bygges en ny stald til 2.000 m2 samt en gyllebeholder på 4.000 m3 med fast overdækning i tilknytning til eksisterende bygninger.

4 udspredningsarealer (ca. 33 ha) ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder (indsatsområde Nørager), hvor der endnu ikke foreligger en vedtaget indsatsplan. 5 udspredningsarealer (ca. 27,5 ha) ligger helt eller delvist inden for fosforklasse 2 og hovedparten af udspredningsarealerne ligger inden for nitratklasse II. Der afsættes gødning svarende til 38,3 DE til anden side, og der modtages 161,2 DE svinegylle. Der udbringes dermed husdyrgødning fra i alt 540,5 DE (Der står 547,5 i miljøgodkendelsen side 5, men det må være en fejl). 540,5 DE kræver et harmoniareal på minimum 386 ha ved 1,4 DE/ha. Det samlede udbringningsareal er på ca. 438,3 ha ejede og forpagtede arealer, samt ca. 127 ha aftalearealer. Aftalearealerne er alle omfattet af nitratklasse II og behandles separat i § 16 godkendelse. For at opfylde de skærpede krav til udvaskningen af næringsstoffer og til lugt og tab af ammoniak fra anlægget, ændres sædskiftet på de ejede/forpagtede arealer fra S4 til S2. Gyllebeholderen bliver med fast overdækning og der etableres gyllekøling.

Miljøgodkendelsen omfatter en ny svinestald på 2.000 m2 (drænet gulv + spalter (33/67) med gyllekøling). Staldsystemet med drænet gulv + spalter (33/67) er et stærkt forurenende staldsystem, idet ammoniaktabet er på 14% af udskilt N, og lugtkildestyrken er på 450 OUE(lugtenheder)/sekund/tons svin. I referencestald 2005/2006 med 25-50% fast gulv er ammoniaktabet på 12% og lugtkildestyrken på 300 lugtenheder/sekund/tons svin. I det mest miljøvenlige staldsystem med 50-75% fast gulv er ammoniaktabet på 8% og lugtkildestyrken ligeledes på 300 lugtenheder/sekund/tons svin. Svinestalden er placeret ca. 700 m vest for samlet bebyggelse og ca. 203 m fra nærmeste enkeltbolig.

Gyllekølingseffekt er overvurderet

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at der er indregnet en reduktion i ammoniakfordampningen på 40% ved gyllekøling i henhold til BAT-Byggeblad 106.04-53. Dette byggeblad er imidlertid baseret på et staldsystem med delvist spaltegulv og med skrabning af spalterne.

Det Økologiske Råd mener derfor ikke, at der er nogen dokumentation for en så høj effekt ved gyllekøling i det stærkt forurenende staldsystem med 33% drænet gulv og 67% spalter. Det fremgår endvidere ikke, at varmen fra gyllekølingsanlægget vil blive udnyttet, og det vil derfor være energispild, når man i stedet for det valgte staldsystem med 14% ammoniaktab og 40% reduktion ved gyllekøling kan anvende et staldsystem med 50-75% fast gulv, hvor ammoniakfordampningen er på 8% eller 43% lavere end det valgte staldsystem.

Stærkt forurenende staldsystem

Det Økologiske Råd finder, at etablering af et stærkt forurenende staldsystem er i strid med husdyrlovens formål, som er at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik samt at begrænse lugtgener fra husdyrbrug.

Lugtemissionen fra svineproduktionen i det stærkt forurenende staldsystem vil blive på: 1999 stipladser x 67,5 kg i gennemsnit x 450 lugtenheder/tons = 60.720 lugtenheder/sek.

Lugtemissionen fra svineproduktionen i referencestald vil blive på: 1999 stipladser x 67,5 kg i gennemsnit x 300 lugtenheder/tons = 40.480 lugtenheder/sek.

Det tilladte staldsystem vil således udsende 50% flere lugtenheder end det staldsystem, som anvendes i alle andre nyetablerede svinebrug.

Det Økologiske Råd har ikke hidtil modtaget én eneste miljøgodkendelse til etablering af svineproduktion med dette stærkt forurenende staldsystem. Nærmeste nabo ligger 200 meter fra stalden og vil derfor være stærkt generet af lugtgener, når vinden er i nord.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at lugtemissionen fra svinestalden ikke må overstige 300 lugtenheder/tons svin, så det stærkt forurenende staldsystem ikke kan benyttes.

Drikkevand

Af de ansøgte udbringningsarealer ligger ca. 37,5 ha indenfor indsatsområde Nørager, der i landsplandirektivet (Regionplan 2995) er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Heraf er ca. 33 ha endvidere registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Der er ikke vedtaget nogen indsatsplan for området.

Det fremgår af ansøgningen, at udvaskningen vil blive på ca. 72 mg /l, efter at sædskiftet er ændret fra S4 til S2. Det Økologiske Råd finder ikke, at man på en typisk sandjord kan skifte til et typisk lerjordssædskifte for på den måde at reducere nitratudvaskningen. Det Økologiske Råd finder det endvidere uacceptabelt at tillade en nitratudvaskning på 72 mg/l i et område med særlige drikkevandsinteresser, da det derved ikke sikres, at drikkevandet i fremtiden vil kunne opfylde drikkevandskravet på maksimalt 50 mg nitrat/l.

Det Økologiske Råd anmoder derfor Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at der fortsat skal anvendes et typisk sandjordssædskifte, og at der skal ske en skærpelse af harmonikravet og/eller anvendes efterafgrøder i et sådant omfang, at nitratudvaskningen reduceres til maksimalt 50 mg/l.

Overfladevand

Alle udbringningsarealerne ligger i opland til meget sårbart Natura 2000 område. Størstedelen af udbringningsarealerne afvander til Randers Fjord via Alling Å og Grund Fjord. En mindre del afvander til Hevring Bugt via Hevring Å.

Grund Fjord og den inderste del af Randers Fjord er udlagt med generel målsætning i Regionplan 2005. Fra Uggelhuse og til Udbyhøj har fjorden skærpet målsætning i Regionplan 2005, da Randers Fjord fra Uggelhuse er en del af EF-Habitatområde 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Fra Mellerup til Udbyhøj er fjorden en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15 og Ramsarområde nr. 11.

Kyststrækningen fra Randers Fjord til Hevringholm Strand er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde: ”Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlig del.”

Målsætningerne for Randers Fjord er ikke opfyldt, idet miljøtilstanden er kraftigt påvirket af for store tilførsler af næringsstoffer til fjorden og dens opland. For at opnå en bedre miljøtilstand skal tilførslerne af kvælstof og fosfor reduceres. Miljøtilstanden i Hevring Bugt er påvirket af tilførslerne fra Randers Fjord og Kattegat.

Udspredningsarealerne udgør 438,31 ha, hvoraf ca. 367 ha ligger i nitratklasse 2, mens de resterende arealer ligger uden for nitratklasser. Dermed er der krav om, at udvaskning af nitrat til overfladevand ikke må overstige en udvaskning svarende til, at der udbringes 0,99 DE/ha mod de normalt tilladte 1,4 DE/ha. Ved udbringning af 0,99 DE/ha er udvaskningen beregnet til 55,3 kg N/ha.

Ansøger ønsker at udbringe husdyrgødning svarende til 1,23 DE/ha på det samlede udbringningsareal. For at overholde kravet til nitratudvaskning til overfladevand, ændres sædskiftet fra S4 til S2. Det Økologiske Råd finder som tidligere nævnt ikke, at man på en typisk sandjord kan skifte til et typisk lerjordssædskifte for på den måde at reducere nitratudvaskningen. Ifølge udvaskningsberegninger foretaget i ansøgningssystemet er udvaskningen herefter beregnet til 53,7 kg N/ha. Det svarer til en udvaskning på 23,5 tons N på ejendommens udspredningsarealer.

Det Økologiske Råd finder, at en så stor udvaskning ikke er acceptabel i oplandet til Randers Fjord, der er udpeget som EF-habitatområde, og hvor målsætningerne ikke er opfyldt, fordi miljøtilstanden er kraftigt påvirket af for store tilførsler af nitrat og fosfor.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at nitratudvaskningen fra bedriften skal reduceres til det niveau, der vurderes at være nødvendigt for at opfylde de kommende mål i vandplanerne for Randers Fjord ud fra den tilgængelige viden om Randers Fjords natur- og miljøtilstand, og at det skal ske ved en skærpelse af harmonikravet og/eller en øget anvendelse af efterafgrøder.

Fosfor

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at svinegyllen i de 540,5 DE udbragte husdyrgødning har et fosforindhold på 10.910 kg P svarende til 20,2 kg P/DE. Da der tillades udbragt 1,23 DE gylle/ha udbringes der 24,8 kg P/ha. Ifølge Skov- og Naturstyrelsens notat af 27.06.2007 om ”Standardsædskifter og Referencesædskifter” fraføres der 26,9 kg P/ha ved det valgte sædskifte S2. Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der i ansøgt drift regnes med en overgødskning på ca. 1,0 kg P/ha/år, men det forudsætter, at der udbringes 1,4 DE/ha, og der tillades ”kun” 1,23 DE/ha.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ændre vilkår 3.1.16, så der ikke tillades et fosforoverskud på 1,0 kg P/ha/år i ansøgt drift, men stilles vilkår om fosforbalance på bedriftens udspredningsarealer med henvisning til beliggenheden i oplandet til Randers Fjord.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small