Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Miljøgodkendelse til udspredning af svinegylle forårsager uacceptabel udvaskning af nitrat til Randers Fjord

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Norddjurs Kommunes miljøgodkendelse af arealer tilhørende Løvenholmvej 30, 8963 Auning i medfør af § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 11. marts Norddjurs Kommunes miljøgodkendelse af arealer tilhørende Løvenholmvej 30, 8963 Auning og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Der er ifølge godkendelsens side 4 afsnit 2 meddelt tilladelse til, at de ca. 127 ha udbringningsarealer tilhørende ejendommen Løvenholmvej 30 kan modtage husdyrgødning svarende til 38,3 DE fra Løvenholmvej 7. Godkendelsen omfatter desuden dybstrøelse fra eget kvæghold (ca. 7,8 DE).

Ifølge godkendelsens side 5, afsnit 2.1.3 er der meddelt tilladelse til, at der maksimalt må udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 119,1 DE per planår, og således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end 0,94 DE/ha.

Samtlige udbringningsarealer afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor. Her af ligger 5,7 ha i fosforklase 2 (drænet lavbundsareal der ikke er omfattet af okkerklasse 1). På sidstnævnte areal er der krav om, at fosforoverskuddet ikke må øges.

Det Økologiske Råd mener, at vilkår 2.1.3 skal ændres, så der maksimalt må udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til de ansøgte 38,3 DE og dybstrøelsen fra eget kvæghold, da der ellers gives en forureningstilladelse på forskud, som det kan blive nødvendigt at tilbagekøbe i forbindelse med vedtagelse af vandplanen for Natura 2000 vandområderne.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at ændre miljøgodkendelsen, så den alene omfatter tilladelse til udbringning af den ansøgte mængde husdyrgødning.

Drikkevand

Af de ansøgte udbringningsarealer ligger ca. 42,4 ha indenfor indsatsområde Nørager, der i landsplandirektivet (Regionplan 2005) er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her af er ca. 6,75 endvidere registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Der er ikke vedtaget indsatsplan for området.

For områder, der er udpeget som NFI stilles der krav om at nitratudvaskningen fra rodzonen til grundvandet ikke må overstige 50 mg/l i ansøgt drift. Er denne grænse allerede overskredet i nudriften, tillades ikke nogen merbelastning i ansøgt drift. Af ansøgningen fremgår, at udvaskningen af nitrat ikke forøges, men er uændret ca. 71 mg/l.

Det Økologiske Råd står helt uforstående over for, at udvaskningen af nitrat er uændret, selv om der tillades en forøgelse af den udbragte gødningsmængde fra 38 DE i nudrift til 119 DE i den godkendte drift, uden at der sker ændringer i sædskiftet eller stilles krav om yderligere efterafgrøder.

Det Økologiske Råd står endvidere uforstående over for, at udvaskningen af nitrat i nudrift ved udbringning af 0,3 DE/ha og sædskifte S3 er 71 mg/l på Løvenholmvej 30, mens udvaskningen af nitrat i nudrift ved udbringning af 1,1 DE/ha og sædskifte S2 er 74 mg/l på naboejendommen Løvenholmvej 7. Det Økologiske Råds vurdering er, at der burde være en større forskel i udvaskningen på de 2 ejendomme.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at vurdere, om beregningerne er korrekte.

Overfladevand

Alle udbringningsarealerne ligger i opland til meget sårbart Natura 2000 område.

Omkring halvdelen af udbringningsarealerne afvander til Randers Fjord via Alling Å og Grund Fjord, mens resten afvander til Hevring Bugt via Hevring Å. En del af kvælstof- og fosforoverskuddet vil derfor strømme til Randers Fjord/Hevring Bugt.

Grund Fjord og den inderste del af Randers Fjord er udlagt med generel målsætning i Regionplan 2005. Fra Uggelhuse og til Udbyhøj har fjorden skærpet målsætning i Regionplan 2005, da Randers Fjord fra Uggelhuse er en del af EF-Habitatområde 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Fra Mellerup til Udbyhøj er fjorden en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15 og Ramsarområde nr. 11.

Kyststrækningen fra Randers Fjord til Hevringholm Strand er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde: ”Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlig del.”

Oplandet til Randers Fjord udgør 325.600 ha, og der blev i 2004 tilført i alt ca. 4.100.000 kg N svarende til 12,5 kg N/ha.

Målsætningerne for Randers Fjord er ikke opfyldt, idet miljøtilstanden er kraftigt påvirket af for store tilførsler af næringsstoffer til fjorden og dens opland. For at opnå en bedre miljøtilstand skal tilførslerne af kvælstof og fosfor reduceres. Miljøtilstanden i Hevring Bugt er påvirket af tilførslerne fra Randers Fjord og Kattegat.

Det samlede udspredningsareal er på 127,0 ha og samtlige ligger i nitratklasse 2. Dermed er der krav om, at udvaskning af nitrat til overfladevand ikke må overstige en udvaskning svarende til, at der udbringes 0,97 DE/ha mod de normalt tilladte 1,4 DE/ha. Ved udbringning af 0,97 DE/ha er udvaskningen beregnet til 57,2 kg N/ha.

Det fremgår af miljøgodkendelsen side 5, at der ikke må udbringes mere end 0,94 DE/ha, mens der på side 7 står, at der ikke må udbringes mere end 0,97 DE/ha.

Der ønskes ingen restriktioner på sædskiftet og ved det ansøgte udbringningstryk (0,36 DE/ha) er kravet til udvaskning af nitrat opfyldt, idet udvaskningen ifølge beregninger foretaget i ansøgningssystemet er beregnet til 54,0 kg N/ha.

På Løvenholmvej 7 er nitratudvaskningen ved det ansøgte udbringningstryk (1,23 DE/ha) beregnet til 53,7 kg N.

Det Økologiske Råd står uforstående over for, at nitratudvaskningen falder med stigende husdyrtryk, da arealerne ligger i samme område og i samme nitratklasse. Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at vurdere, om beregningerne er korrekte.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at en så stor udvaskning af nitrat ikke er acceptabel i oplandet til Randers Fjord, der er udpeget som EF-habitatområde, og hvor målsætningerne ikke er opfyldt, fordi miljøtilstanden er kraftigt påvirket af for store tilførsler af nitrat og fosfor.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, at Norddjurs har vurderet, at de kommende mål i vandplanerne ud fra den tilgængelige viden vil kunne opfyldes med en udvaskning på ca. 54 kg N/ha.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at nitratudvaskningen fra bedriften skal reduceres til det niveau, der vurderes at være nødvendigt for at opfylde de kommende mål i vandplanerne for Randers Fjord ud fra den tilgængelige viden om Randers Fjords natur- og miljøtilstand, og at det skal ske ved en skærpelse af harmonikravet og/eller en øget anvendelse af efterafgrøder.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small