Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Morsø Kommune giver miljøgodkendelse til svinefarm ved Frøslev, der giver et unødvendigt stort lugt- og ammoniakudslip

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Morsø Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Elsøvej 262, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 7. marts Morsø Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Elsøvej 262, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende svineproduktion fra 10.000 til 12.000 smågrise (15-30 kg) og fra 7.350 til 11.585 slagtesvin (30-102 kg). Det svarer til en udvidelse fra 247,6 DE til 376,2 DE.

Ejendommen er beliggende nordvest for Frøslev By, og størstedelen af dens udspredningsarealer grænser direkte op til Lyngbro Bæk, der løber ud i Dragstrup Vig i Limfjorden. Lyngbro Bæk løber ud i Jølby Nor, før udløbet til Drastrup Vig. Jølby Nor er bl.a. levested for bilag IV arten strandtudse, og der er derfor stillet vilkår om efterafgrøder på drænede arealer, der afvander til Lyngbro Bæk med henblik på at minimere risiko for forringelse af områdets kvalitet og dermed forringede levevilkår for strandtudsen. Ifølge ansøgningsskemaet er der ingen af arealerne, der er drænede, selv om markerne er gennemskåret af afvandingsgrøfter. Da afvandingsgrøfter har samme funktion som dræn, bør kravet om efterafgrøder ikke kun omfatte drænede arealer men også arealer, der ligger i tilknytning til afvandingsgrøfter.

I den sydlige del af Dragsted Vig ligger Habitatområde 177 Mågeodde og Karby Odde, og da Limfjorden generelt er overbelastet med både kvælstof og fosfor, er der grundlag for at stille skærpede krav til udvaskningen af kvælstof.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at der på de arealer, der afvander til Lyngbro Bæk gennem dræn eller afvandingsgrøfter, skal anvendes efterafgrøder på alle de arealer, der ikke tilsås med vinterafgrøder og ikke kun på de lovpligtige 10%.

Udvidelsen foretages i en ny staldbygning, der opføres i forlængelse af eksisterende staldbygning i vestgående retning. Der foretages ingen ændringer i den eksisterende staldbygning.

Det fremgår af miljøgodkendelse, at der foretages ammoniakreducerende tiltag bl.a. ved at reducere indholdet af råprotein i foderet fra normtallet på 156,7 gram/FE til 151 gram/FE. Der er ikke stillet vilkår om antal FE/produceret slagtesvin eller pr. kg tilvækst.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav til antal FE/kg tilvækst for at skabe sikkerhed for, at den forudsatte reduktion i kvælstofudskillelsen også reelt finder sted.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ammoniaktabet fra bedriften vil stige fra 4.370 kg N/år til 6.050 kg N/år. Ammoniaktabet i den fremtidige produktion vil således blive på 16,1 kg N/DE/år.

I den eksisterende og fremtidige smågriseproduktion er staldsystemet drænet gulv + spalter (50/50) og for slagtesvin drænet gulv + spalter (33/67). I begge staldsystemer er ammoniaktabet i stalden på 14% af udskilt kvælstof og lugtkildestyrken på 450 OUE(lugtenheder)/sekund/tons svin.

Et staldsystem med bedst tilgængelig teknik er klimastalde for smågrise, hvor ammoniaktabet er på 10%, mens det for slagtesvin er et staldsystem med 50-75% fast gulv, hvor ammoniaktabet er på 8%.

Begge disse staldsystemer har en lugtkildestyrke på 300 OUE/sekund/tons svin.

Der tillades således en udvidelse af produktionen med et staldsystem, der har et ammoniaktab, der ligger 57% over det bedste staldsystem, og som medfører 50% større lugtgener end referencestald 2005/2006.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt at tillade en udvidelse af produktionen med et så kraftigt forurenende staldsystem.

Den nærmeste landsby er Frøslev mod syd og sydøst, hvor afstanden er ca. 450 meter, og hvortil geneafstanden med hensyn til lugtgener er på 479 meter. Geneafstanden til samlet bebyggelse overholdes således ikke, men der stilles krav om, at sammensætningen af svin på intet tidspunkt må medføre en større lugtemission end 76.000 OUE/s.

Det Økologiske Råd finder dette vilkår uacceptabelt, da der ikke sikres, at vilkåret kan kontrolleres og bliver kontrolleret.

Beregning af lugtemissionen fra den nuværende produktion
Smågrise 324 stipladser x 22,5 kg i gennemsnit x 380 lugtenheder/tons = 2.770 lugtenheder/sek.
Slagtesvin 1.500 stipladser x 66 kg i gennemsnit x 450 lugtenheder/tons = 44.550 lugtenheder/sek.
I alt 47.320 lugtenheder/sek.
Beregning af lugtemission fra den godkendte produktion
Smågrise 420 stipladser x 22,5 kg i gennemsnit x 380 lugtenheder/tons = 3.591 lugtenheder/sek.
Slagtesvin 2.460 stipladser x 66 kg i gennemsnit x 450 lugtenheder/tons = 73.062 lugtenheder/sek.
I alt 76.653 lugtenheder/sek.

Udvidelsen af produktionen vil således medføre, at lugtemissionen øges fra 47.000 lugtenheder/sek. til 76.000 lugtenheder/sek. Det er en forøgelse af lugtemissionen på 62% ved en udvidelse af antallet af DE med 52%.

Det fremgår af miljøgodkendelsen side 9, at afkastene er placeret hhv. 6, 8 og 9 m over jordoverfladen, at lufthastigheden ikke vil komme under 5 m/s og bliver i afkastet rettet til opadrettet luftstrøm, hvilket giver en bedre spredning.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der vil blive foretaget udslusning af gyllen ca. hver 4.-6. uge samt ved tømning og vask af staldsektioner, og at vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle indgår i referencedokument for bedste tilgængelige teknikker. Hvor ofte ”hyppig fjernelse” er, er ikke defineret.

Det Økologiske Råd har i andre miljøgodkendelser fået oplyst, ”at lugten kan reduceres ved en lille gyllemængde i kanalerne, f.eks. ved daglig udslusning. Lugten øges jo ”ældre” gyllen bliver.”

Det Økologiske Råd finder, at lugtproblemer skal løses ved at reducere lugtemissionen og ikke ved at etablere høje afkast og lufthastigheder for at forøge spredningen af lugten. Det vil nemlig betyde, at flere naboer vil blive generet af lugtgenerne, idet der også er betydelige lugtgener, selv om genekriteriet er overholdt. Høje afkast og lufthastigheder bør derfor ikke tages i anvendelse for at muliggøre anvendelse af forældede staldsystemer, der medfører unødvendigt store lugt- og ammoniakemissioner, men kun tages i anvendelse for at reducere lugtgenerne yderligere, efter at genekriterierne er opfyldt.

Beregning af lugtemission fra den godkendte produktion ved anvendelse af bedste staldsystem i udvidelsen af slagtesvineproduktionen
Smågrise 420 stipladser x 22,5 kg i gennemsnit x 380 lugtenheder/tons = 3.591 lugtenheder/sekund
Slagtesvin 1.560 stipladser x 66 kg i gennemsnit x 450 lugtenheder/tons = 46.332 lugtenheder/sekund
Slagtesvin 900 stipladser x 66 kg i gennemsnit x 300 lugtenheder/tons = 17.820 lugtenheder/sekund
I alt 67.743 lugtenheder/sek.

Det er således muligt at reducere lugtbelastningen med 12% ved at anvende et staldsystem med delvist spaltegulv f.eks. referencestald 2005/2006.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at lugtkildestyrken fra den nye slagtesvinestald ikke må overstige 300 OUE/sekund/tons svin, så ansøgeren bliver nødt til at anvende et staldsystem med mindre lugtgener og mindre ammoniaktab.

Opbevaringskapacitet

Det fremgår af miljøgodkendelsen side 7, at den samlede gødningsproduktion på ejendommen efter udvidelsen vil være på 376 DE svinegylle samt 69,2 DE modtaget gylle. En del af gyllen opbevares fortsat på ejendommen Elsøvej 260 efter udvidelsen.

Af tabel 4 på side 19 i miljøgodkendelse fremgår, at der produceres 376 DE svinegylle på ejendommen, modtages 69,2 DE fra andre ejendomme og afgives 39,7 DE til aftalearealer tilhørende Hanklitvej 6, 7950 Erslev, så der samlet set udbringes 405,67 DE svinegylle på ejendommen.

Det fremgår endvidere af ansøgningsskemaet, at den nye gylletank udgør 100% af lagerandelen, og at der er i den ansøgte drift modtages 128 DE svinegylle.

I Miljøgodkendelsen side 7 fremgår det af tabel 1, at der i dag er en samlet opbevaringskapacitet på 4.778 m3, når der medregnes en gylletank på ejers anden ejendom på 3.157 m3.

Det fremgår endvidere af tabel 1, at der i fremtiden vil være en samlet opbevaringskapacitet på 9.778 m3, når der medregnes en gylletank på ejers anden ejendom på 3.157 m3. Beregningen er imidlertid forkert. Med en gyllekælder på 3.309 m3, en fortank på 21 m3, en ny gylletank på 5.000 m3 og gylletanken på ejers anden ejendom på 3.157 m3 bliver den samlede opbevaringskapacitet på 11.487 m3. Af ansøgningsskemaet fremgår, at gylletanken på ejers anden ejendom har en kapacitet på 3.978 m3. Hvis dette er korrekt bliver den samlede opbevaringskapacitet på 12.308 m3.

Det fremgår af miljøgodkendelsens side 7, at der ifølge kapacitetserklæringen årligt produceres 8.600 m3 gylle på ejendommen efter udvidelsen. Med en samlet opbevaringskapacitet på 11.487 m3 svarer det til 16 måneders opbevaringskapacitet, og med en samlet opbevaringskapacitet på 12.308 m3 til 17,1 måneders opbevaringskapacitet.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund ikke, at gyllebeholderen på ejers anden ejendom (Elsøvej 260) bør indgå som opbevaringskapacitet, da flytning af gyllen til en anden ejendom blot vil give endnu større lugtgener og ammoniaktab både i forbindelse med transporten og i forbindelse med omrøringen af gyllen inden transporten, og da Elsøvej 260 ligger væsentlig tættere på landsbyen Frøslev end Elsøvej 262.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small