Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkender kvægbrug der udleder fosfor og kvælstof til Limfjorden

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Holmevej 114, 9640 Farsø i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Holmevej 114, 9640 Farsø.

Udvidelsen indebærer, at kvægproduktionen udvides fra 249,75 dyreenheder (DE) til 441,10 DE.

Ejendommen er beliggende i et område mellem Farsø og Aars og dens arealer afvander til Limfjorden ca. 3 km syd for EU-Habitatområde nr. 16 (Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg), EU-Fuglebeskyttelsesområde 12 (Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage) og i Ramsarområde 6 (Vejlerne og Løgstør Bredning). Limfjorden opfylder ikke sin målsætning bl.a. på grund af overbelastning med fosfor og kvælstof. Kvægbruget har i dag en besætning på 180 malkekøer, 86 kvier/stude og 24 småkalve.

Efter udvidelsen vil den have en besætning på 294 årskøer, 212 årsopdræt kvier 6-28 mdr. og 67 årsopdræt 0-6 mdr.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at den samlede ammoniakemission fra bedriften vil blive på 3.359 kg N/år svarende til 7,6 kg N/DE, og at meremissionen som følge af udvidelsen vil blive på 1.133 kg N/år.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der foretages skrabning af spalterne hver anden time, mens der i vilkårene kun stilles krav om skrabning 8 gange om dagen. Da der i ansøgningsskemaet er indregnet en effekt på 20% svarende til skrabning hver anden time, er der ikke overensstemmelse mellem vilkårene og det ammoniaktab, der fremgår af ansøgningsskemaet.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der efter udvidelsen er 191,26 ha ejet og forpagtet areal til udbringning af husdyrgødningen.

Ifølge godkendelsen tillades en produktion på 441,1 DE, mens der i ansøgningsskemaet er regnet med en produktion på 438,78 DE.

Fosforindholdet i de 438,78 DE husdyrgødning, der udbringes på 190,97 ha (oplyst i tabel 4), er på 8.174,19 kg P svarende til 42,8 kg P/ha/år. Ved det anvendte sædskifte K12 fjernes der ifølge normtal 25,4 kg P/ha/år. Miljøgodkendelsen tillader således en overgødskning med fosfor på 17,4 kg P/ha/år svarende til en overgødskning på 69%.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvad fosforoverskuddet er i den eksisterende produktion, men af gødningsregnskabet fremgår det, at der i 2005/2006 var 291 DE kvæg på ejendommen og en husdyrgødningsproduktion på 28.529 kg N. Fosforindholdet kan beregnes til ca. 5.525 kg P svarende til ca. 33 kg P/ha. Overgødskningen er således øget fra ca. 8 kg P/ha/år til 17,4 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd finder, at en tilladelse til at overgødske med fosfor med 69% er i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund… ,
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, og
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi.

De væsentligste jordtyper er finsandet jord (JB4) 116 ha og (JB2) med 50 ha og humusjord (JB11) med 25 ha.

Der er således en betydelig risiko for tab af fosfor ved både udvaskning og ved vinderosion på grund af de finsandede jorder og humusjorderne. Desuden ligger en del af udbringningsarealerne helt ned til Røjbæk, der afvander til Limfjorden via Trend Å.

I sandjord er omkring 11% af jordens fosforpulje plantetilgængeligt mod omkring 5% for lerjorde. Ved overgødskning er risikoen for udvaskning af fosfor fra rodzonen derfor væsentligt større på sandjorde end på lerjorde.

Et fosforniveau på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktion (Knudsen og Heckrath 2005), mens fosfor ikke er begrænsende for planteproduktionen på jorde med højere fosfortal. Ved fosfortal 2 - 4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales en tilførsel mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til et niveau under 4 (Knudsen 2000).

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvad fosfortallet er for udbringningsarealerne, men da der også i den eksisterende produktion udbringes 2,3 DE husdyrgødning/ha/år, ligger det sandsynligvis på over 4.

Da mange fodermidler har et fosforindhold, der er væsentlig højere end kvægets behov, er det muligt at reducere overgødskningen med fosfor ved at optimere fodringen, så udskillelsen af fosfor minimeres både ved at undlade brug af mineralsk fosfor og ved ikke at anvende de mest fosforholdige fodermidler, f.eks. rapskager.

Det fremgår af en miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Bygholm Landbrugsskole, at det ved foderoptimering er muligt at reducere fosforudskillelsen til 15,9 kg P/DE. Det vil for denne bedrift svare til en fosforudskillelse på i alt 5.676 kg P svarende til 34,2 kg P/ha/år. Herved vil overgødskningen med fosfor blive reduceret fra 14,6 kg P/ha/år til 8,8 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om fosforbalance på udbringningsarealerne, hvor fosfortallet ligger på over 4, da udbringningsarealerne afvander til Limfjorden, der er overbelastet med fosfor og kvælstof. Det kan ske ved reduktion af fosforindholdet i foderet og ved foderoptimering kombineret med gylleseparering af en mindre del af husdyrgødningen.

Det Økologiske Råd står endvidere uforstående over for, at det i miljøgodkendelsen er oplyst, at den nuværende besætning er på 249,8 DE, når det i gødningsregnskabet for 2005/2006 står, at produktionen i perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 var på 291 DE.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small