Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vesthimmerlands Kommune tillader kraftig overgødskning med fosfor fra kvægbrug i opland til Habitatområde ved Limfjorden

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Thorupvej 31, 9670 Løgstør i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Thorupvej 31, 9670 Løgstør.

Miljøgodkendelsen indebærer, at kvægproduktionen udvides fra 249,4 dyreenheder (DE) til 369,2 DE.

Ejendommen Thorupvej 31 er beliggende inde i EU-Habitatområde 16 (Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg), i EU-Fuglebeskyttelsesområde 8 (Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle) og i Ramsarområde 6 (Vejlerne og Løgstør Bredning). Ejendommen er beliggende ned til Limfjorden og hovedparten af de ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger i kvælstoffølsomme områder (nitratklasse 3) i forhold til sårbare Natura 2000 områder i Limfjorden.

Kvægbruget har i dag en besætning på 145 malkekøer, 130 kvier, 35 småkalve, 65 tyrekalve og 65 ungtyre.

Efter udvidelsen vil den have en besætning på 270 malkekøer, 135 kvier, 45 småkalve og 158 tyrekalve.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at den samlede ammoniakemission fra bedriften vil blive på 2.230,48 kg N/år svarende til 6,04 kg N/DE, og at mer-emissionen som følge af udvidelsen vil blive på 448,56 kg N/år.

160 m syd for det gamle staldanlæg ligger et overdrevsareal i Natura 2000 område, der udløser bufferzone.

Ammoniakfordampningen fra stald og lager

Ifølge ansøgningsskemaet er der foretaget beregning af ammoniakbelastningen til et naturpunkt, hvis placering ikke er angivet i miljøgodkendelsen, og det er oplyst, at der er 350,75 m fra det eksisterende staldanlæg på Thorupvej 31 til naturpunktet. Det kvælstoffølsomme overdrev ligger imidlertid ifølge ansøgningen kun 160 m fra staldanlægget, mens der ifølge ansøgningen er 336,91 m til naturpunktet fra Thorupvej 37, der ligger længere væk fra overdrevet end Thorupvej 31. Der er således fejl i de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af ammoniakdepositionen i det kvælstoffølsomme overdrev.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der opføres en ny gyllebeholder på 5.000 m3 på Thorupvej 37 godt 300 meter fra de ammoniakfølsomme overdrev. Der er ikke stillet krav om etablering af fast overdækning af gyllebeholderen, men i ansøgningsskemaet er der indregnet fast overdækning. Ansøgningsskemaet svarer således ikke til miljøgodkendelsen.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at den nye gyllebeholder skal etableres med fast overdækning som forudsat i ansøgningen.

Uden fast overdækning vil ammoniakfordampningen være på 760 kg N/år eller 266 kg højere end de 494 kg N/år, der er angivet i ansøgningsskemaet, og som ligger til grund for beregningen af ammoniakdepositionen.

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet.

Det Økologiske Råd har ud fra en række godkendelser vurderet, at behovet for opbevaringskapacitet er på ca. 1,95 m3/DE/måned på malkekvægbrug. 344 DE giver derfor ved 9 måneders opbevaringskapacitet behov for en kapacitet i gyllebeholderne på mindst 6.100 m3. Bedriften vil med miljøgodkendelsen råde over 3 gyllebeholdere med en kapacitet på henholdsvis 3.050 m3, 1.200 m3 og 5.000 m3 dvs. i alt 9.250 m3. Det svarer til 13,6 måneders opbevaringskapacitet.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at den store gyllebeholder på 3.050 m3, der er beliggende i EU-habitatområdet, EU-Fuglebeskyttelsesområdet og Ramsarområdet og mindre end 300 meter fra det særligt ammoniakfølsomme overdrev ikke må anvendes og skal nedrives. Denne gyllebeholder, der er uden fast overdækning, medfører en ammoniakfordampning på ca. 250 kg N/år. Da ammoniakfordampningen stiger, jo større gylleoverfladen er, vil ammoniakfordampningen falde, hvis gyllen opbevares i 2 gylletanke frem for i 3 gylletanke.

Udbringning af husdyrgødningen

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der efter udvidelsen er 159,5 ha ejet og forpagtet areal samt 9,6 ha aftalearealer til rådighed for udbringning af husdyrgødningen. Hovedparten af udbringningsarealerne (139,6 ha) ligger tæt ved ejendommen, mens 19,9 ha ligger nordøst for Fjerritslev i Jammerbugt Kommune ca. 15 km fra ejendommen, og de 9,6 ha aftalearealer ligger ved Klim Strand ca. 20 km fra ejendommen.

Da ca. 30 ha af udbringningsarealerne ligger meget langt fra bedriften, anmoder Det Økologiske Råd Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at gyllen til disse arealer skal transporteres i lukkede beholdere for at minimere lugtgenerne og for at undgå spild på vejene.

De 159,5 ha ejede og forpagtede arealer er fordelt i følgende nitratklasser. 30,4 ha er beliggende i nitratklasse 0, i nitratklasse 1 er der 6,3 ha, i nitratklasse 2 er der 10,9 ha, og i nitratklasse 3 er der 111,9 ha.

Fosforindholdet i de 340,69 DE husdyrgødning, der udbringes på de 159,5 ha ejede og forpagtede arealer er på 6.393 kg P svarende til 40,1 kg P/ha/år. Ved det anvendte sædskifte K12 fjernes der ifølge normtal 25,4 kg P/ha/år. Miljøgodkendelsen tillader således en overgødskning med fosfor på 14,7 kg P/ha/år svarende til en overgødskning på 58%.

Det Økologiske Råd finder, at en tilladelse til at overgødske med fosfor med 58% er i strid med Danmarks forpligtelser i henhold til Habitatdirektivet og i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund… ,
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, og
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om fosforbalance på bedriften ved reduktion af fosforindholdet i foderet kombineret med gylleseparering.

Et fosforniveau på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktion (Knudsen og Heckrath 2005), mens fosfor ikke er begrænsende for planteproduktionen på jorde med højere fosfortal. Ved fosfortal 2 - 4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales en tilførsel mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til et niveau under 4 (Knudsen 2000).

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvad fosfortallet er for udbringningsarealerne, men da der også i den eksisterende produktion udbringes 2,3 DE husdyrgødning/ha/år, ligger det sandsynligvis på over 4.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om, at der ikke må ske overgødskning med fosfor på udbringningsarealerne, hvor fosfortallet ligger på over 4.

Da mange fodermidler har et fosforindhold, der er væsentlig højere end kvægets behov, er det muligt at reducere overgødskningen med fosfor ved at optimere fodringen, så udskillelsen af fosfor minimeres både ved at undlade brug af mineralsk fosfor og ved ikke at anvende de mest fosforholdige fodermidler, f.eks. rapskager.

Det fremgår af en miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Bygholm Landbrugskole, at det ved foderoptimering er muligt at reducere fosforudskillelsen til 15,9 kg P/DE. Det vil for denne bedrift svare til en fosforudskillelse på i alt 5.417 kg P svarende til 34 kg P/ha/år. Herved vil overgødskningen med fosfor blive reduceret fra 14,7 kg P/ha/år til 8,6 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om fosforbalance, da der er stor risiko for afstrømning af fosfor til Limfjorden, der er overbelastet med fosfor. Fosforbalance kan opnås ved gylleseparering af en mindre del af husdyrgødningen kombineret med foderoptimering.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at nitratudvaskningen til grundvandet vil blive på 54,9 kg N/ha til overfladevand.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der på egne og forpagtede arealer må udbringes en gødningsmængde på maksimalt 2,14 DE/ha.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel af efterafgrøder på 5%, således at andelen af roer, græs eller græsefterafgrøder minimum vil udgøre 75% af harmoniarealet. Dette tiltag sikrer ifølge beregninger i husdyrgødkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres fra et niveau, der svarer til udbringning af husdyrgødning med 2,3 DE/ha ned til et niveau, der svarer til 1,4 DE/ha. Det er beregnet, at den samlede kvælstofudvaskning fra rodzonen fra før til efter udvidelsen falder med 191 kg N.

Det Økologiske Råd undrer sig over, at blot 5% efterafgrøder kan reducere den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen svarende til at dyretrykket reduceres fra 2,14 DE/ha til 1,4 DE/ha samt reducere den samlede kvælstofudvaskning med 191 kg N i forhold til før udvidelsen.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at vurdere, om disse beregninger er korrekte og at få foretaget en vurdering af effekten på nitratudvaskningen til EU-Habitatområdet af at skærpe kravet til 10% efterafgrøder, således at andelen af roer, græs eller græsefterafgrøder minimum vil udgøre 80% af harmoniarealet.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small