Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Thisted Kommunes miljøgodkendelse af svinebedrift er fuld af fejl og tillader uacceptabel forurening

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Thisted Kommunes miljøgodkendelse af svinebedrift på 269 DE på Skinnerupgård, Tranhøjvej 5, 7700 Thisted i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Thisted Kommunes miljøgodkendelse af svinebedrift på Skinnerupgård, Tranhøjvej 5, 7700 Thisted, der er modtaget den 31. januar 2008.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at ændre svineproduktionen fra 5.000 slagtesvin svarende til 142,86 DE til 700 årssøer og 20.500 smågrise svarende til 269,17 DE.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at anlægget til 400 årssøer og 10.000 producerede smågrise allerede er taget i brug.

Ca. 91 ha af bedriftens 99,5 ha udspredningsarealer afvander til Limfjorden, der er overbelastet med både kvælstof og fosfor.

På bedriftens 99,5 ha udspredningsarealer udspredes der 138,68 DE svinegylle svarende til 1,39 DE/ha, mens resten af svinegyllen på 131 DE udbringes på aftalearealer, som der er indsendt ansøgning om § 16 godkendelse til.

Nitratudvaskningen

Bedriftens eget udspredningsareal er som nævnt på 99,5 ha, hvoraf 8,6 ha er beliggende i nitratklasse 0, 90,2 ha er beliggende i nitratklasse 1 og 0,7 ha er beliggende i nitratklasse 2. Alle arealerne er beliggende i fosforklasse 0. Det ene af ejendommens udbringningsarealer (8,6 ha) ligger i Klitmøller ca. 13 km fra ejendommen.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ejendommens udbringningsarealer er beliggende i vandindvindingsområde, men det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, at 62,39 ha af udbringningsarealerne (Nudrift hjemme (36,16 ha), Nudrift hjemme syd (20,49 ha) og Nudrift hjemme (5,90 ha)) er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

I vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug står: ”Som led i sagsbehandlingen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om en merbelastning med nitrat vil medføre at koncentrationen af nitrat i grundvand, der anvendes til drikkevand, vil overstige 50 mg nitrat pr. liter. Hvis det ansøgte indebærer, at koncentrationen af nitrat vil overstige 50 mg pr. liter i grundvand, skal der stilles krav om relevante afværgeforanstaltninger. I de nitratfølsomme indvindingsområder bør det infiltrerede vand, der forlader rodzonen, således maksimalt have en koncentration på 50 mg nitrat pr. liter.

Ifølge ansøgningen vil koncentrationen af nitrat i det infiltrerede vand blive på 67 mg/l i ca. 42 ha område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 55 mg/l på de resterende 20 ha med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Disse nitratbelastninger kan medføre, at koncentrationen af nitrat i grundvandsmagasinet på sigt vil overstige 50 mg/l, og derved vil grundvand herfra ikke opfylde kvalitetskravene til drikkevand. Dette er uacceptabelt, da områder med særlige drikkevandsinteresser udgør kernen i sikringen af fremtidens drikkevandsforsyning. Det Økologiske Råd anmoder derfor Miljøklagenævnet om at stille krav om, at koncentrationen af nitrat i det infiltrerende vand skal bringes ned på maksimalt 50 mg/l, hvilket kan ske ved at forøge dyrkningen af efterafgrøder og/eller ved at skærpe harmonikravet.

For arealer beliggende i nitratklasse 1 må der ifølge husdyrloven maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 85% af det generelle harmonikrav, der er 1,4 DE/ha. Der må derfor maksimalt udbringes husdyrgødning fra 1,19 DE/ha.

Det anvendte sædskifte fremgår ikke af miljøgodkendelsen, idet der blot står, at der ”ved anvendelse af sædskifte som foreslået i ansøgningen tillades et maksimalt dyretryk på 1,39 DE/ha.”

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at sædskiftet ændres fra sædskifte K2 til sædskifte S4.

Sædskifte K2 er et kvægsædskifte med 42% vårkorn, 8% lovpligtige efterafgrøder, 15% vinterkorn, 20% sædskifte-kløvergræs eller vedvarende græs og 15% helsæd + majs.

Sædskifte S4 er et svine- og plantesædskifte med 40% vinterkorn, 10% lovpligtige efterafgrøder, 30% vårkorn, 5% ærter og 10% raps.

Det Økologiske Råd står uforstående over for, at svinebruget hidtil er drevet med et kvægsædskifte. Thisted Kommune har telefonisk oplyst, at den ikke har indhentet dokumentation for, at bedriften hidtil har anvendt et kvægsædskifte.

Det Økologiske Råd undrer sig endvidere over, at sædskifte S4 har en væsentlig lavere udvaskning end sædskifte K2, og går ud fra at det skyldes, at der i K2 udbringes mere end 1,4 DE/ha. Det Økologiske Råd ønsker på den baggrund oplyst, hvilke forudsætninger, der har ligget til grund for beregningen af, at skiftet fra sædskifte K2 til S4 har reduceret udvaskningen betydeligt.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om tage stilling til, om der foreligger den fornødne dokumentation for, at der hidtil er anvendt sædskifte K2 og til at stille vilkår om efterafgrøder og/eller en skærpelse af harmonikravet for at sikre en maksimal koncentration af nitrat på 50 mg/l i det infiltrerende grundvand under rodzonen.

Ammoniak

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at det samlede ammoniaktab fra bedriftens stalde og gylletanke i fremtiden vil blive på 2.287 kg N/år fra de 269,17 DE, og at det er en forøgelse på 184 kg i forhold til de tidligere miljøgodkendte 143 DE. Det svarer til at ammoniaktabet falder fra 14,7 kg N/DE i nudrift til 8,5 kg N/DE i ansøgt drift. Bedrifter med søer og smågrise har imidlertid typisk et ammoniaktab på 16-18 kg N/DE.

Det Økologiske Råd konkluderer på den baggrund, at beregningerne af ammoniaktabet er ukorrekte. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at der for smågrise fra 7,2 kg til 28 kg er oplyst, at der anvendes 1,8 FE pr. produceret gris. Da 1,8 FE svarer til ca. 1,8 kg byg, er det helt utilstrækkeligt til, at en smågris kan vokse fra 7,2 kg til 28 kg.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at ammoniaktabet fra gyllebeholderne er på 177,26 kg N/år. Da bedriften ifølge ansøgningsskemaet producerer 21.879 kg N/år i gylle ab lager, er ammoniaktabet fra gyllebeholderne kun på ca. 0,8%, selv om normtallene for ammoniaktabet fra den nye gyllebeholder (fast overdækning) er på 1% og fra på den gamle gyllebeholder (flydelag) er på 2%. Det Økologiske Råd har beregnet ammoniaktabet fra gyllebeholderne til ca. 330 kg N/år ved 21.879 kg N/år ab lager.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at pålægge Thisted Kommune at rette disse fejl.

Fosfor

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der på udbringningsarealerne tilføres 27,5 kg P/ha gennem husdyrgødningen. Det oplyses endvidere, at der ”ved anvendelse af sædskiftet, der er angivet i ansøgningsmaterialet, vil der efter udvidelsen blive tilført ca. 2 kg fosfor pr. ha pr. år mere på ejendommens udbringningsarealer, end der fraføres med afgrøderne.” Det anvendte sædskifte er som nævnt S4. Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens notat ”Standardsædskifter og referencesædskifter” af 27.06.2007, at der med sædskifte S4 fraføres 21,1 kg P/ha/år. Da der ikke er fremlagt nogen dokumentation for, at der på ejendommen er særlige forhold, der kan begrunde en større fraførsel af fosfor end 21,1 kg P/ha/år, er der således ikke tale om en overgødskning med ca. 2 kg P/ha/år som angivet i miljøgodkendelsen, men om en overgødskning på 6,4 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om fosforbalance på bedriften, da næsten alle udbringningsarealerne afvander til Limfjorden, der er overbelastet med fosfor, og da udbringningsarealerne både omfatter vandløbsnære arealer, grovsandede jorde og humusjorde.

Det Økologiske Råd anmoder - på baggrund af de mange fejl og mangler i miljøgodkendelsen - Miljøklagenævnet om at ophæve Thisted Kommunes miljøgodkendelse, så der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse, der skal offentliggøres med en 4-ugers klagefrist.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small