Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Herning Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug er fuld af fejl og tillader unødvendig forurening

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Herning Kommunes miljøgodkendelse af svinebedrift på 323 DE på Løgagervej 6, 7550 Sørvad i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Herning Kommunes miljøgodkendelse af svinebedrift på Løgagervej 6, 7550 Sørvad, der er offentliggjort den 23. januar 2008.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende svineproduktion fra 244 DE til 323 DE bestående af 1.150 søer med grise til fravænning, 3500 smågrise fra 7,5 kg til 35 kg og 1.000 slagtesvin fra 35 kg til 105 kg.

Ejendommen og dens udbringningsarealer er beliggende i oplandet til Nissum Fjord, der er udpeget som Natura 2000-område (EU-Habitatområde og EU-Fuglebeskyttelsesområde) og Ramsarområde. Fjordens målsætning er ikke opfyldt på grund af for store udledninger af næringsstoffer (kvælstof og fosfor). Nissum Fjord er udpeget som fosforoverbelastet Natura 2000-område.

Det fremgår af miljøgodkendelse, at der foretages ammoniakreducerende tiltag bl.a. ved at reducere indholdet af råprotein i foderet fra normtallet på 156,7 gram/FE til 122 gram/FE.

Det Økologiske Råd mener ikke, at det er muligt at producere slagtesvin ved så lavt et råproteinindhold, og i de øvrige miljøgodkendelser med foderoptimering har råproteinindholdet typisk ligget omkring 150 g råprotein/FE. Hvis det var muligt at nøjes med 122 g råprotein/FE, er normtallene alt for høje. Muligvis er de 122 gram/FE udtryk for indholdet af fordøjeligt råprotein, men ansøgningsskemaet er baseret på det totale råproteinindhold.

Det Økologiske Råd skal på den baggrund anmode Miljøklagenævnet om at ændre miljøgodkendelsen, så der bliver fagligt belæg for råproteinindholdet i foderet.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ammoniaktabet fra bedriften vil stige fra 6.084 kg N/år til 6.753 kg N/år eller med 699 kg N/år.

Ammoniaktabet i den eksisterende produktion er således på 25 kg N/DE/år og i den fremtidige produktion på 21 kg N/DE/år. Ammoniaktabet i referencestald er til sammenligning på 15 kg N/DE/år for slagtesvin og 18 kg N/DE/år for søer.

Det Økologiske Råd konkluderer på den baggrund, at beregningerne i ansøgningsskemaet ikke er korrekte. Ammoniaktabet fra lagre af flydende husdyrgødning er angivet til 2.185 kg N/år svarende til 8,3% af N-indholdet i gyllen i gylletankene, idet svinegyllen ab dyr indeholder i alt 24.256 kg N. Normtallet for ammoniaktab fra gyllebeholdere er 2% for de pågældende gylletanke, der er uden fast overdækning eller barriere.

Ifølge miljøgodkendelsen har man i ansøgningen afveget fra normtallene bl.a. ved at anvende mindre fosfor i foderet. Svinebedriftens 323 DE svin medfører ifølge ansøgningsskemaet en produktion på 7.934 kg P/år i husdyrgødningen svarende til 24,6 kg P/DE. Husdyrgødningen udspredes på 230 ha. Det svarer til udbringning af 34,5 kg P/ha/år. På udbringningsarealer anvendes sædskifte S6, som ifølge normtallene frafører 24,2 kg P/ha/år. Der vil således ske en overgødskning med fosfor på 10,3 kg P/ha/år.

Fosforudskillelse ligger imidlertid i andre miljøgodkendelser typisk på 18 kg P/DE for slagtesvin, mens den for søer typisk ligger på 24 kg P/DE. Ved udbringning af 1,4 DE husdyrgødning/ha svarer det til 25 kg P/ha for slagtesvin og 33,5 kg P/ha for søer.

Der er således ikke tale om en reduktion i fosforudskillelsen ved at anvende mindre fosfor i foderet i forhold til bedrifter, der ikke reducerer fosforindholdet i foderet, men tværtimod tale om en større fosforudskillelse. Det Økologiske Råd konkluderer på den baggrund, at heller ikke beregningen af fosforudskillelsen er korrekt.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om foderoptimering for at minimere fosforudskillelsen og om at stille krav om fosforbalance på bedriften på grund af udbringningsarealernes beliggenhed i oplandet til Nissum Fjord, der er et fosforoverbelastet Natura 2000-område.

Det Økologiske Råd undrer sig over, at gennemsnitsvægten for slagtesvinene i ansøgningsskemaet er angivet til 60 kg, når indgangsvægten er 35 kg og udgangsvægten er 105 kg. I de andre ansøgningsskemaer, som Det Økologiske Råd har modtaget, ligger gennemsnittet midt mellem indgangsvægt og udgangsvægt dvs. på 70 kg for en bedrift med indgangsvægt på 35 kg og en udgangsvægt på 105 kg.

Det Økologiske Råd finder, at der i miljøgodkendelsen bør redegøres for denne afvigelse, hvis den er begrundet i en særlig driftsform.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small