Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ringkøbing-Skjern Kommune vil tillade voldsom overgødskning med fosfor

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Åvej 3, Torsted, 6990 Ulfborg i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Åvej 3, 6990 Ulfborg i brev af 16. januar.

Miljøgodkendelsen vedrører et kvægbrug på Åvej 3, Torsted, 6990 Ulfborg, der ligger umiddelbart øst for Madum Å.

Kvægbruget har i dag en godkendelse til en produktion på 105 malkekøer, 83 kvier (6-28 mdr.), 11 småkalve (0-3 mdr.), 11 småkalve (3-6 mdr.) og 53 tyrekalve (0-55 kg) alle i tung race svarende til 160,2 DE.

Miljøgodkendelsen gælder en udvidelse af produktionen til 219 malkekøer, 29 kvie/stud (22,5-25 mdr.), 10 småkalve (0-1 mdr.), 19 småkalve (1-3 mdr.), 121 tyrekalve (0-70 kg) alle i tung race, 2 heste og 1 ged svarende til 279,9 DE.

Det Økologiske Råd er forundret over, at det er muligt at udvide produktionen med 120 DE uden at udvide staldene eller gyllebeholderen. Der er i 1999 ansøgt om tilladelse til at udvide stalden og at opføre ny gyllebeholder, og udvidelsen og opførelsen af gyllebeholderen er foretaget for flere år siden.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at den samlede ammoniakemission fra bedriften vil blive 2.837 kg N/år, og at meremissionen vil blive på 816 kg N/år.

Det fremgår af miljøgodkendelsens side 17, at der ligger et hedeområde omfattet af lovens § 7 ca. 460 meter nord for ejendommens kostald, og at husdyrbruget derfor ligger i bufferzone II.

Der er foretaget en depositionsberegning (ikke som anført en dispositionsberegning) der viser, at den højeste deposition er 0,1 kg N/ha.

Det fremgår af side 22 i miljøgodkendelsen, at husdyrbruget har 272,9 ha udspredningsareal, hvor de 89,5 ha er ejet og 68,4 er gylleaftaler/forpagtet.

Af ansøgningsskemaet fremgår, at ejendommens udbringningsarealer er på 157,9 ha og ikke 272,9 ha som oplyst i godkendelsen. Det Økologiske Råd ønsker udspredningsarealet rettet til 157,9 ha i miljøgodkendelsen. Med 157,9 ha udbringningsareal og husdyrgødning fra 279,9 DE udbringes der husdyrgødning fra 1,8 DE/ha, hvis husdyrgødningen fordeles ligeligt over udbringningsarealerne.

Fosforindholdet i de 279,9 DE husdyrgødning er på 3.859 kg P/år svarende til 24,4 kg P/ha, hvis den fordeles ligeligt over de 157,9 ha udbringningsarealer.

Miljøgodkendelsen indebærer imidlertid, at der meddeles tilladelse til at udbringe husdyrgødning fra 2,3 DE/ha på ejerens arealer. Det svarer til husdyrgødning fra 206 DE, så den resterende husdyrgødning på 74 DE kan udbringes på de 68,4 ha forpagtede/gylleaftale arealer svarende til 1,1 DE/ha.

Ved udbringning af husdyrgødning fra 2,3 DE/ha på ejerens arealer tilføres der 43,2 kg P/ha/år. Ved den anvendte sædskifte K12 fjernes der ifølge normtal 25,4 kg P/ha/år. Miljøgodkendelsen tillader således en overgødskning med fosfor på 17,8 kg P/ha/år svarende til 70% på ejerens arealer.

Udbringningsarealerne afvander til Stadil Fjord, der er udpeget som Natura 2000-område (EU-habitatområde og EU-Fuglebeskyttelsesområde) samt Ramsarområde. Stadil Fjord opfylder ikke sin målsætning bl.a. på grund af overbelastning med fosfor. Stadil Fjord er ikke udpeget som fosforoverbelastet på Miljøstyrelsens foreløbige kort over fosforoverbelastede EU-Habitatområder, men Ringkøbing-Skjern Kommune ændrede sin administrationspraksis i oktober 2007, så den nu stiller de samme krav i oplande til Stadil Fjord, som i Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor.

Følgende er fra Ringkøbing-Skjern kommunes afgørelse vedr. § 16 godkendelse af Brejninggårdsvej 19, 6920 Videbæk:

Stadil Fjord

Beskyttelsen af vandområderne mod fosfortilførsel i form af skærpede beskyttelsesniveauer er pt. rettet mod marine oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor. Udpegningen af fosforfølsomme søer er endnu ikke afsluttet. Derfor er det ikke alle søoplande til Natura 2000-områder, der er omfattet af egentlige beskyttelsesniveauer. Disse søoplande er som udgangspunkt kun omfattet af Regionplanens retningslinier og de generelle harmoniregler.

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har godkendt, at administrationen som udgangspunkt stiller de samme krav til fosforoverskuddet i oplandet til Stadil Fjord, som stilles for de marine oplande til Natura 2000-områder, der er kategoriserede som overbelastet med fosfor. Skæringsdatoer for denne beslutning er 24. oktober 2007. Alle ansøgninger modtaget her efter, vil blive administreret som beskrevet oven for.”

Ringkøbing-Skjern Kommune kræver således fosforbalance i oplandet til Stadil Fjord ved ansøgninger efter 24. oktober 2007.

Det Økologiske Råd finder, at en tilladelse til at overgødske med 70% er i strid med Danmarks forpligtelser i henhold til Habitatdirektivet og i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund… ,
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, og
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi.

Det Økologiske Råd finder, at der ved meddelelse af miljøgodkendelser skal tages hensyn til de lokale forhold og den gældende viden, og at der i denne sag er særlige forhold, der kan begrunde en fravigelse af den generelle regel om, at der ikke stilles fosforkrav i oplande til Natura 2000-områder, der ikke er udpeget som overbelastede af fosfor på Miljøstyrelsens foreløbige kort over fosforoverbelastede Natura 2000-områder.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om, at der ikke må ske overgødskning med fosfor på udbringningsarealerne i oplandet til Stadil Fjord. Dette krav vil ejeren kunne opfylde ved at fordele husdyrgødningen ligeligt over de 157,9 ha udbringningsarealer, da der herved tilføres 24,4 kg P/ha/år og fraføres 25,4 kg P/ha/år.

Det fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 20, at ”Gyllebeholderne skal have fast overdækning (i form af telt/flydedug/betonlåg) eller have tæt overdækning i form af naturligt flydelag eller lignende, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom.”

I ansøgningsskemaet er det oplyst, at begge gylletanke har fast overdækning, mens der i vilkår 20 giver mulighed for, at der blot kan etableres et naturligt flydelag.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at ændre vilkår 20, så der stilles krav om fast overdækning af gyllebeholderen, og så der ikke gives mulighed for overdækning i form af naturligt flydelag.

I vilkår 17 står: ”Kompost og ensilage i markstakke, må højst være placeret på samme sted i hhv. 12 og 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.”

Det Økologiske Råd finder ikke, at vilkåret er i overensstemmelse med gældende lovgivning, idet der ikke må placeres ensilage i markstakke, medmindre de er ikke-saftgivende.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at fastsætte et vilkår, der er i overensstemmelse med lovgivningen.

I vilkår 22 står: ”Opbevaringskapaciteten skal være mindst 7 mdr.”.

Det Økologiske Råd har ikke tidligere set et så lille krav til opbevaringskapacitet i en miljøgodkendelse. Der er her tale om grovsandede jorder med stor udvaskningsrisiko delvist beliggende i drikkevandsområder, hvor kraftig gødskning sidst på sommeren eller tidligt om foråret vil forøge risikoen for afstrømning og udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles krav om en større opbevaringskapacitet f.eks. mindst 9 måneder af hensyn til miljøet, så ejeren ikke bliver nødt til at udbringe gylle på miljømæssigt uhensigtsmæssige tidspunkter for at undgå, at gyllebeholderne løber over.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small