Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vedr. L 32: Nox-afgiften vil nedbringe luftforureningen og styrke beskæftigelse og eksport af ny, grøn teknologi

Det Økologiske Råd og brancheforeningen Dansk Miljøteknologis fælles brev om NOx-afgiften. I forlængelse af dette brev har Det Økologiske Råd udarbejdet vedlagte skitse, til en konkret udformning af en NOx-afgift.

Til Folketingets skatteudvalg og miljøudvalg

Dansk Miljøteknologi og Det Økologiske Råd opfordrer  Folketinget til at vedtage L32 med en fastholdelse af en NOx-afgift af den foreslåede størrelse, og så forslaget træder i kraft til sommer 2012.

Afgiften på 25kr/kg NOx er ikke bare en skat, men vil bidrage til at reducere emissionerne af NOx i Danmark, hvor vi fortsat har svært ved overholde vores internationale forpligtelser. Og den vil medvirke til at skabe nye grønne arbejdspladser og eksport af innovativ miljøteknologi.

Der er nemlig fortsat mulighed for at optimere driften mht. NOx emission i de centrale kraftværker.

De seneste års udvikling på området har resulteret i, at der i dag findes kommercielle teknologier, som kan løse NOx-problemet i vores biomasse-fyrede kraftværker. Endvidere er der mulighed for at reducere NOx fra affaldsforbrændingsanlæg, gartnerier og biogasanlæg, hvor man mange steder benytter gasmotorer og kedler.

Danske miljøteknologivirksomheder har en førende position inden for NOx-reduktion i kraft af en vedholdende fokus på teknologiudvikling. Et mere aktivt hjemmemarked både med henblik på de større centrale kraftværker og for nyere områder såsom biomasse- og affalds-fyrede anlæg giver et forbedret udgangspunkt for ekspansion og salg også internationalt. Og bidrager dermed til at skabe arbejdspladser og grøn eksport.

Tilbagebetalingstiden for et typisk SCR anlæg, der kan reducere NOx-emissionen er i størrelsesordenen 2 år eller mindre med den nye afgift.

Det er således vigtigt at fastholde afgiftens niveau for at sikre motivationen til at reducere forureningen.

Hvis der gives tilskud eller bundfradag til enkelte virksomheder, opfordrer vi til, at det sker på en måde, som sikrer, at der alligevel sker den størst mulige reduktion af NOx-udledningen. Det kan f.eks. ske ved, at bundfradraget betinges af, at der indgås en aftale om et projekt for NOx-reduktion af en given teknologisk mulig størrelse inden for en given tidsramme.

En NOx-afgift er i overensstemmelse med det grundlæggende princip om, at forureneren betaler for sin forurening.

Foureningsafgifter vil altid medføre protester fra de parter, som skal betale dem. Men intelligente afgifter på forurening er nødvendige for at fremme et renere miljø og innovativ miljøteknologi, og vi opfordrer til, at Folketinger udviser det nødvendige politiske mod og den nødvendige beslutningskraft. Ellers vil talen om den nødvendige grønne omstilling og om grøn vækst hurtigt blive udhulet.

 

Med venlig hilsen

 

Jørn Jespersen
Direktør

Dansk Miljøteknologi

21 49 13 83                        

Christian Ege
Sekretariatsleder
Det Økologiske Råd
33 18 19 33

 

----

Skitse til ændret NOx-afgift

Til skatteministeren, miljøministeren og Folketingets skatteudvalg og miljøudvalg

7. december 2011

 

Det Økologiske Råd har netop sammen med brancheforeningen Dansk Miljøteknologi fremsendt vedlagte brev om NOx-afgiften. I forlængelse af dette brev har Det Økologiske Råd udarbejdet skitsen nedenfor, til en konkret udformning af en NOx-afgift, som på én gang kan fastholde virksomhedernes motivation for NOx-reduktion, mildne effekterne på særligt konkurrenceudsatte erhverv og opretholde det planlagte provenu til staten. Dansk Miljøteknologi har ikke fundet, at det lå inden for deres mandat at opstille sådanne konkrete forslag, som også involverer andre brancher.

Det Økologiske Råd følger nøje debatten om NOx-afgiften – ud fra følgende synsvinkler

  • Hvordan får vi nedbragt NOx-forureningen?
  • Hvordan bruger vi NOx-afgiften til at skabe danske arbejdspladser i form af indførelse af renere teknologi
  • Hvordan undgår vi, at afgiften på kort sigt skaber konkurrencemæssige problemer?

Vi opfatter, at debatten om NOx-afgiften har haft ensidigt fokus på det sidste – og så på det provenu, som afgiften skaber – men alt for lidt på den adfærdsændrende og dermed miljøforbedrende effekt.

Det er altid vanskeligt at bedømme virksomheders trusler om at flytte til udlandet som følge af miljøregler eller –afgifter. Der er set mange eksempler på sådanne trusler, men hvis reglen eller afgiften er blevet fastholdt, har det ofte vist sig at være en fordel for industrien på den lange bane, fordi den har kunnet udnytte first mover fordele.

Men såfremt der er et politisk ønske om mere lempelige vilkår for visse virksomheder, er det meget afgørende hvordan sådanne vilkår gennemføres. Det må ikke ske ved blot at fritage virksomhederne, da man så ikke opnår miljøforbedringer. Det kan derimod ske ved tilbageførsel af provenu, forudsat at tilbageførslen er uafhængig af det betalte afgiftsbeløb.

Samtidig vil der være et problem med provenutab, såfremt man indfører tilbageførsel – ligesom der ville være hvis man lavede fritagelser. Endelig er der en skævhed i, at man kun afgiftspålægger industri og større energianlæg, men friholder transport og brændeovne, som står for hovedparten af NOx-udledningen i Danmark. Hvad angår køretøjer, kan man argumentere med, at ejere af personbiler og mindre varebiler ikke har handlemuligheder, idet man ikke i dag kan eftermontere SCR-katalysatorer på disse køretøjer. Derfor kan en NOx-afgift ses som rent fiskal. Men det er ikke helt korrekt. Ejere af ældre biler kan skrotte disse og skifte til nyere med betydeligt lavere udslip. Enhver bilejer kan jo også skifte til elbil uden NOx-udslip – men det er et ret drastisk skridt. For de tunge køretøjer er der klart mulighed for at nedbringe udslippet ved at eftermontere SCR-katalysator.

Men såfremt man bruger samme sats pr. kg NOx, bliver afgiften på et køretøj så lav, at adfærdseffekten bliver meget begrænset. Man bør derfor overveje en højere sats for køretøjer – og så evt. kompensere lidt på benzin- og dieselafgift eller på den grønne ejerafgift.

Vi foreslår derfor:

NOx-afgiften fastholdes på den foreslåede størrelse. Den udvides med afgift på brændeovne, på tunge køretøjer, på gamle benzin-personbiler fra før 1993 (hvor kravet om trevejskatalysator blev indført) samt på diesel-personbiler fra før år 2000 og varebiler fra før 2001 (da Euro III normen trådte i kraft)[1].

Det er vigtigt at fastholde afgiftens niveau for at fastholde motivationen til at reducere forureningen. Således vil tilbagebetalingstiden for et typisk SCR anlæg, der kan reducere NOx-emissionen være i størrelsesordenen 2 år eller mindre med den nye afgift. Hvis afgiften sænkes, bliver tilbagebetalingstiden jo længere, og så vil færre installere SCR.

Ved den foreslåede model fås et ekstra provenu, som bruges til målrettede tilbageførselsordninger. Tilbageførsel/tilskud skal primært ske i form af tilskud til indførelse af NOx-reducerende teknologi, men kan evt. også være knyttet til antal ansatte, omsætning e.lign. Det må derimod ikke knyttes til størrelsen af den betalte afgift. Hvis der gives tilskud af sidstnævnte karakter, skal det være betinget af, at der udarbejdes projekt for NOx-reduktion, samt at dette gennemføres, hvis det har under en vis tilbagebetalingstid, f.eks. 5 år.

Dermed kommer forslaget til at ligne den svenske afgift mere, og der bliver et beløb til at løse konkurrenceproblemer med – og staten kan stadig opnå samme provenu.

Mht. afgift på brændeovne er det vigtigt, at det er en afgift på selve ovnene og ikke på brænde, da dette kunne friste nogle brugere til at fyre med affald i stedet for rent træ. Afgiften skal differentieres, så miljømærkede (dvs. i praksis Svanemærkede) ovne får lavere afgift end ikke-miljømærkede.

 

Venlig hilsen

 

Christian Ege

Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

 


[1] Når benzinbiler fritages allerede fra 1993, skyldes det, at efter introduktion af trevejskatalysatorer lå NOx-niveauet fra benzinbiler langt under dieselbilerne

      

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small