Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Bekæmp Luftforurening i EU og nationalt

Artikel bragt i Miljøhorisont, november 2008.

Af: Anne-Mette Wehmüller, Det Økologiske Råd.

Hvis jeg var miljøminister, ville jeg gøre noget ved den luftforurening som årligt forårsager mange hundrede for tidlige dødsfald – alene i Danmark. Det kræver, at der stilles krav både fra EU og fra Danmark. Hvorfor ikke begynde med at stille krav om partikelfiltre til både nye og ældre tunge køretøjer og varebiler i de nye miljøzoner? – og opstille en EU-grænseværdi for antallet af sundhedsskadelige partikler?

Forslag om skærpede krav til tunge køretøjer
Et forslag om skærpede krav – de såkaldte Euro 6 krav - til udstødningsgasser og partikler fra tunge køretøjer er lige nu på vej gennem EU-systemet. Disse ser ud til langt om længe at føre til krav om partikelfiltre og vil i det hele taget medføre kraftige fald i forureningen med de vigtigste stoffer. De ultrafine partikler er de værste for sundheden. De kan nemlig bevæge sig ud i de yderste forgreninger af vores lunger og forårsage luftvejslidelser og lungekræft (Se Graf 1)

 

Fra Euro 4 til Euro 6
På trods af, at der er en velkendt sammenhæng mellem luftforurening og transportsektorens stigende udslip, er partikelfiltrene langt fra kommet af sig selv. De såkaldte Euro 4, som trådte i kraft i 2006, skulle egentlig have ført til brug af partikelfiltre på nye køretøjer. Filtrene fjerner partikler i alle størrelser, også de ultrafine. Men fordi kravet kun blev stillet til masen (vægten) af partikler, kunne industrien opfylde kravet uden filtre – men det førte blot ikke til nævneværdig reduktion af de ultrafine partikler, som netop vejer meget lidt og derfor ikke betyder ret meget, når partiklerne opgøres i masse. I Euro 5 skete der ingen skærpede krav for tunge køretøjer i forhold til Euro 4. Ligesom man også i den kommende Euro 6 kun stiller krav til partiklernes masse.

Krav til partikelantal – ikke kun partikelmasse
Euro-6 kravene er et skridt i den rigtige retning. Forslaget indeholder skærpede krav til udslip af kvælstofoxider (Nox) og kulbrinter på henholdsvis 80 og 70 procent – ligesom grænseværdien for partikler reduceres med 66 pct. Selvom der ikke stilles nogen krav til producenterne om at anvende en specifik teknologi, vil den reducerede grænseværdi i praksis kræve brug af partikelfiltre. Men der
stilles stadig ikke krav til partikelantal. Dermed tages der ikke specifikt højde for de ultrafine partikler. Euro-6  indeholder dog en bestemmelse  om, at der senere skal sættes en grænseværdi for antallet af partikler.

Vi kan ikke vente på en revision
Hvis det ikke lykkes at få et krav om partikelantal med i den forordning, som nu er på vej til at blive vedtaget, er det vigtigt, at denne grænseværdi kan indføres ved såkaldt komité-procedure, så man ikke skal afvente en revision af direktivet i Rådet og Parlamentet. Dette vil formentlig tage adskillige år. Derfor er det vigtigt, at det i så fald kan vedtages ved såkaldt komité-procedure, hvilket kan gøres hurtigere. I København har der siden 2004 været problemer med at overholde grænsen på H. C. Andersens Boulevard, som er den målestation, hvor der er den tætteste trafik.

 

Forurening kender ingen grænser
Forurening kender ingen grænser. Det er kortlagt, at partiklerne forkorter middellevetiden i Europa med op til et par år. I Danmark skønnes forkortelsen til ca. ¾ år. (Se Graf 2 ). Kampen for en renere luft skal derfor tages både nationalt og globalt. I EU skal vi arbejde for ambitiøse krav til nye biler og for grænseværdier, som tager højde for forureningen med partikler og kvælstofdioxider og stiller krav til partikelantal.

Krav til partiklernes antal er som nævnt væsentligt, fordi det er de mindste – såkaldt fine og ultrafine - partikler som skader vores sundhed mest. Man kan med rette stille spørgsmål ved om bilindustrien har haft for stor indflydelse i forbindelse med, at de skærpede krav til udslip fra tunge køretøjer skulle stilles. Der er gået mange år, inden man har fået stillet tilstrækkelig skrappe krav. Og så gælder kravene kun for nye køretøjer. Derfor går der mange år, før de slår fuldt igennem i vognparken. Derfor er det afgørende, at vi også gør en national indsats

Ineffektiv miljøzone og ingen trængselsafgift
Nationalt har vi længe haft mulighederne for at gøre noget ved både CO2 udslip og luftforureningen, ved at etablere dels miljøzone og dels trængselafgifter. Københavns kommune vil gerne etablere trængselsafgifter, men regeringen har hidtil blokeret for det. På trods af gode erfaringer fra både London og Stockholm, hvor det har mindsket biltrafikken med 15 – 20 %.Til gengæld er der nu etableret miljøzone i København og Frederiksberg kommune fra 1. september. Fra februar kommer det også i Aalborg, og formentlig i Århus og Odense fra starten af 2010. Men miljøzonerne er begrænset af lovgivning vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti i 2006. Dette betyder bl.a. , at kommunerne ikke må stille krav om
-    Partikelfiltre på varebiler

  1. SCR-katalysatorer – som kan fjerne kvælstofoxider
  2. Partikelfiltre på nyere tunge køretøjer (Euro 4 og 5).

Dette betyder i praksis, at en ny lastbil kan forurene 100 – 500 gange så meget som en ældre lastbil, der bliver omfattet af miljøzonens filterkrav. (Graf 2)

 

En uheldig kombination
EU’s grænseværdier for partikler og NO2 vil ikke kunne overholdes i de store byer. Det skyldes kombinationen af, at EU's regler virker for langsomt, de store byer må ikke indføre trængselsafgifter, og miljøzonerne er for slappe. En meget uheldig kombination, som desværre også har en direkte negativ sundhedseffekt for de mennesker som dagligt færdes i de tætbefolkede byområder. Alene i Danmark skønnes 450 dødsfald at kunne undgås ved at sætte partikelfiltre på tunge køretøjer i fl.g. Trafikministeriets redegørelse om partikler fra 2003. Vi har ventet længe på trængselsafgifter, og udvidede krav til miljøzoner. Miljøminister Troels Lund Poulsen og hans kolleger i regeringen bliver ved med at vente på nye tal. Nu må der handles.

 

Graf 1

Dieselpartikler – en trussel mod sundheden, p. 4 (se vedhæftning)

Graf 2

Dieselpartikler – en trussel mod sundheden, p. 7 (se vedhæftning)

Graferne kan findes i publikationerne på Det Økologiske Råds hjemmeside www.ecocouncil.dk

 

 

 

 

 

 

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI).


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small