Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Til regeringsudvalget vedr. investeringsplan for transportsektoren.

Til regeringsudvalget vedr. investeringsplan for transportsektoren.

Kopi til medlemmerne af Folketingets trafikudvalg, energiudvalg og miljøudvalg

 

Vedr. trafikinvesterings-strategi og klima

 

Det Økologiske Råd ser med glæde på, at regeringen nu har nedsat et bredt sammensat udvalg, som skal komme med et udspil for transportsektoren, hvor den nødvendige reduktion i CO2-udledningen skal sammentænkes med en bedre infrastruktur. Indtil nu har den danske trafikpolitik udviklet sig uden det nødvendige hensyn til miljøet, herunder bl.a. udledning af små partikler og CO2. Det har resulteret i en vedvarende stigning i udledningen af CO2 fra transporten. En stigning som nu skal vendes til en reduktion.

 

Af EU-kommissionens klima- og energi-pakke fra januar 2008 fremgår også, at en stor del af den nødvendige europæiske CO2-reduktion skal findes i de sektorer, som ikke er omfattet af kvoteregulering, dvs. trafik, landbrug og individuel boligopvarmning. Danmark skal reducere med mindst 20% i de ikke-kvotebelagte sektorer – formentlig 30%, hvis der kommer en international aftale, idet EU så har forpligtet sig til 30% i alt. Et mål om 20 % reduktion af transportens CO2 udledninger i 2020 bør være et minimum.

 

Der er et stort behov for reduktion af transportens klimagasudslip, men alt for lidt er sket indtil nu. Det kan ikke løses med teknologi alene, hvilket bl.a. Det Europæiske Miljøagentur har konkluderet: Hvis ikke væksten i trafikken reduceres fra de 15% i perioden 2010-2020, som følger af et business-as-usual scenarie, til mellem 4 og minus 2%, vil der være behov for en teknologisk udvikling af et omfang, som der aldrig tidligere er set1. Dette kan sammenholdes med, at Infrastrukturkommissionen lagde en fremskrivning til grund, hvor trafikken på statsvejene ville stige med 70% frem til 2030. Det er helt uforeneligt med et mål om, at trafikken skal bidrage til opfyldelse af Danmarks klimaforpligtelse.

 

Det er nødvendigt at tænke hensynet til transportens CO2-udledning ind i alle andre politikområder, herunder økonomisk politik, skattepolitik, energi- og miljøpolitik samt velfærdspolitik. Vi ved, at økonomiske virkemidler, hvis de skrues rigtigt sammen, er effektive til at påvirke adfærden. Vi vil bl.a. fremhæve registreringsafgiften på biler, som er med til at begrænse antallet af biler og samtidig, når den differentieres efter bilens CO2-udslip, kan flytte bilsalget over mod de mindst brændstofforbrugende. Infrastrukturkommissionen lavede desværre ikke den nødvendige sammentænkning af transport og miljø. Derfor bør kommissionens rapport ikke lægges til grund for fremtidige investeringer.

 

De ambitiøse men nødvendige mål kan kun nås, hvis der er vilje til at tænke utraditionelt. Der skal træffes politiske beslutninger, som kan sikre en øjeblikkelig opbremsning af stigningen i CO2 udledningen og samtidig igangsættes mere langsigtede tiltag.

Vi fremsender derfor Forslag til Bæredygtig Transport omfattende 10 tiltag, som øjeblikkelig kan sikre en opbremsning i CO2-udledningen, og yderligere 8 tiltag, hvor effekten først vil slå igennem i løbet af en årrække.

Vi håber at udvalget vil lade sig inspirere af vores forslag og uddyber dem gerne. Vores forslag om trafikafgifter baserer sig bl.a. på en omfattende rapport ”Trafikafgifter og klimapåvirkning”, som vi sammen med miljøorganisationer i Norge og Sverige har udarbejdet til Nordisk Ministerråd. Denne udkommer midt i september2.

 

Vi glæder os til at modtage udvalgets udspil og ser frem til, at det vil indeholde en beregning over hvilken effekt investeringsplanen vil få på CO2-udledningen i Danmark.

 


Med venlig hilsen

 

 

 

Christian Ege, formand

Det Økologiske Råd

 

 

 

 

Bilag

 

Det Økologiske Råds forslag til Bæredygtig transport

 

Forslag til 10 øjeblikkelige tiltag

 

 1. Moratorium for udbygning af motorveje, indtil de følgende forslag til genopretning og udbygning af bane og bussystem er gennemført – og roadpricing er indført, så man kender det behov for biltrafik, der så vil være tilbage.

 2. Større differentiering af registreringsafgiften for personbiler, baseret på bilernes miljøbelastning3

 3. Registreringsafgift for lastbiler, som reelt afspejler de tungere vognes skadelig miljøeffekt

 4. Højere benzinafgifter

 5. Roadpricing baseret på en kilometer afgift – differentieret efter bilens CO2-udslip. Denne afløses af en satellitbaseret roadpricing, når denne er teknisk klar til implementering

 6. Kurser til fremme af forbedret miljø-kørselsadfærd hos privatbilister og erhvervs-chauffører

 7. Overholdelse af hastighedsgrænserne, bl.a. ved fremskyndelse af opsætning af fastmonterede fotofartfælder kombineret med strækningskontrol4

 8. Busser, som et reelt alternativ til privatbiler. Det kræver lavere priser, større hastighed – bl.a. ved anlæggelse af langt flere busbaner både i by og på motorveje, bedre sammenhæng med tog mm

 9. Forbedrede forhold for cyklister. Det omfatter udbygning af cykelstier, flere parkér- og rejs anlæg for cyklister, kampagner for at motivere bilister til at bruge cyklen, statslig pulje til at få realiseret f.eks. 20 nye cykelbyer inspireret af Odense-modellen

 10. Fredeliggørelse af bymidten i de større byer, med gågader, stillegader og færre parkeringspladser

 

 

Forslag til 8 langsigtede tiltag

 

 1. Indrette byer og samfund, så behovet for transport begrænses. Nye byområder bør udlægges tæt på eksisterende byområder og på jernbanetrafik og anden kollektiv trafik. Eksisterende byområder bør udvikles ved fortætning.

 2. Reduktion af nye bilers gennemsnitlige CO2-udledning til maksimalt 120 g pr km i 2012, og 80 g i 2020.

 3. Genopretning af jernbanen, udbygning og forøgelse af hastigheden på de nationale og regionale jernbaner

 4. En massiv satsning på at få national5 og international godstransport væk fra landevejene og over på tog og skib

 5. Elektrificering af alle hoved-linjerne på jernbanenettet

 6. Udbygning af lokal højklasset skinnebåren trafik i København, Aarhus, Ålborg og Odense

 7. Satsning af transport ved elbiler og plug-in hybridbiler tilpasset det danske vindmøllesystem, dvs. med primært opladning om natten, så elforbrugskurven udjævnes.

 8. Sikre ressourcer til forskning og udvikling af transportsystemer, der er mere bæredygtige.

1 ’Achieving ambitious targets in line with the 'Bali roadmap' would require that transport volume growth is limited to + 4 to – 2 % over the period 2010–2020, compared to a growth of 15 % in a business-as-usual scenario …. If demand constraint is not achieved technology measures of hitherto unseen magnitude will be needed.’European Environment Agency 2008, Climate for a transport change. TERM 2007: indicators tracking transport and environment in the European Union, European Environment Agency, Copenhagen, 1/2008

2 Vil kunne ses på www.norden.org samt www.ecocouncil.dk

3 Da man indførte en sådan differentiering i april 2007, satte man et skel ved 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler. Biler, der kører længere pr. l, fik en lettelse på 4.000 kr for hver km/l, mens biler der kørte kortere blot fik en øgning på 1.000 kr pr. km. Begge disse satser kunne hæves til f.eks. 6.000 kr.

4 Der er netop igangsat et 3-årigt forsøg med fastmonterede fotofartfælder. Men der er allerede tidligere lavet forsøg hermed, og teknikken er velkendt fra andre lande. Man ved også, at virkningen er bedre, hvis disse kombineres med strækningskontrol, så stedkendte bilister ikke blot kan sænke farten foran ”stærekasserne”

5 Her tænkes på transporter over større afstande

_____________________________________________________________________________________________________

 

Blegdamsvej 4B, DK 2200 København N. Telefon: 33 15 09 77.

http://www.ecocouncil.dk/ e-mail: info@ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt,

og udgiver tidsskriftet Global Økologi

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small