Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Krav til fremtidig grøn bilbeskatning

Energi- og Olieforum.dk (EOF) har med henvendelse til Skatteudvalget af 26. januar 2011 argumenteret for, at afgiftssystemet bør indrettes, så det i højere grad skaber incitamenter for CO2-reduktioner og øget effektivitet i transporten.
Skatteudvalget
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Dansk Bil Alliance
Rosenørns Allé 9
DK 1970 Frederiksberg C
Tlf: 35 300 400
Fax: 35 300 401
e-mail: lfl@danskelbil.dk
www.danskelbilalliance.dk

Dok. ansvarlig: LFL
Sekretær: LGU
Sagsnr: 09/139
Doknr: 71

 

Energi- og Olieforum.dk (EOF) har med henvendelse til Skatteudvalget af 26. januar 2011 argumenteret for, at afgiftssystemet bør indrettes, så det i højere grad skaber incitamenter for CO2-reduktioner og øget effektivitet i transporten.

EOF’s udfald bygger på en analyse udarbejdet af EA Energianalyse for EOF. Analysen viser, at hvis det alene handler om at nedbringe CO2-udledningen, så kan det på kort sigt ikke betale sig med en større satsning på elbiler. Bedre er det at forbedre de kendte motorteknologier, så en satsning på elbiler giver først for alvor mening på længere sigt, mener EOF.

Analysen negligerer vigtige pointer: Biltransporten er klima- og energipolitikkens absolut største problembarn. Vores forbrug af olieprodukter til transport er steget med 30 procent de seneste 20 år, og bilernes CO2-udledningskurve fortsætter med at stige. Selv om bilindustrien faktisk kan producere biler, som er meget mere effektive, så er skrappe EU-krav til bilerne hidtil blevet modarbejdet af både bilindustri og olieindustri. Mere effektive biler her og nu er naturligvis godt, men på længere sigt har vi brug for nye og langt mere CO2-venlige drivmidler til transportsekto-ren. Og den omstilling skal vi i gang med nu. Endelig glemmer EOF i deres anbefaling til et nyt afgiftssystem, at CO2-udslippet allerede er beskattet i elproduktionen. Dette anerkender Skat-teministeriet også.  

Irriterende er det, at en ellers rimelig seriøs analyse bliver skamredet i EOF’s henvendelse til Skatteudvalget, hvor de i forbifarten ser bort fra, at EA Energianalyse tager mange forbehold i deres analyse. Analysen er fx ekstremt følsom over for udviklingen i oliepris, batteripris og infra-strukturomkostninger.

På alle tre parametre bygger analysen på priser, der er meget konservative i forhold til, hvad markedet forventer, og det er med til at skævvride billedet af virkeligheden og underminere rap-portens konklusioner. Ved at ændre i bare én af parametrene - batteriprisen til det niveau, som markedet forventer - kommer prisen pr. reduceret ton CO2 for en elbil ned på 2100 kr. og der-med tæt på den mest effektive dieselbil (1900 kr./ton). Hvis man så samtidig ændrer de andre parametre også, så vil det stå klart, at elbilen har en lavere pris pr. ton CO2-udledning end die-selbilen. Og så har rapporten ikke engang inddraget alle de andre fordele, som et skift fra ben-zin- og dieselbiler over til elbiler giver for samfundet: Mindre støj, mindsket luftforurening, redu-ceret afhængighed af olie m.m.

Klimakommissionens rapport giver 40 anbefalinger til at sikre, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændsler og forsynes med 100 % vedvarende energi senest i 2050. Det mål er der bred politisk enighed om. Hvis målet skal nås, så skal der ske et markant teknologiskift i transport-sektoren, hvor en overgang til elbiler og plug in hybrid biler er helt central.

Selv de bedste dieselbiler med partikelfiltre udleder skadelige partikler og andre stoffer, som skader sundheden især i tættere bebyggelse. Dette problem løses helt ved overgang til elbiler, som ikke forurener lokalt. Og ved en øget overgang til el, som er produceret på vedvarende energi, så forurener de heller ikke globalt. Endelig har elbilen et helt afgørende plus, når det handler om forsyningssikkerhed, idet elbilen gør os uafhængige af lande, som vi nødig ønsker at styrke økonomisk ved at være tvunget til at betale en stadigt højere pris for olie – selv til energieffektive biler.

WWF Verdensnaturfonden, Det Økologiske Råd, CONCITO og Dansk Elbil Alliance ser med alvor på denne sag. Transportens konstant stigende udslip af drivhusgasser er et problem, som kun i begrænset omfang kan løses med mere energieffektive benzin- og dieselbiler og 2. gene-rations biobrændstof, idet afhængigheden af olie samtidig skal nedbringes så hurtigt som mu-ligt.

En satsning på elbiler er derfor en del af en langt bredere dagsorden end bare en længe ønsket kortsigtet reduktion af udledningen af CO2. Den dagsorden kræver, at vi både omstiller den må-de, vi producerer energi på, og den måde, vi bruger den. Derfor er det helt hen i vejret at afskri-ve elbilen. Elbilen har faktisk aldrig haft det bedre. En rundspørge, som Dansk Elbil Alliance har udført blandt sine medlemmer, viser, at danske bilimportører henter omkring 2.000 elbiler til landet i 2011, og at der er ventelister.

Derfor skal vi videre med at udvikle en intelligent infrastruktur, vi skal lave demonstrationspro-jekter, og vi skal have smarte bilafgifter, som gavner elbilen og plug in hybrid bilen. Den fremti-dige grønne bilbeskatning bør indrettes, så den både baner vejen ud af olieafhængigheden, knækker biltransportens CO2-kurve og øger energieffektiviteten i transportsektoren.

Kan intelligente elbiler så løse hele klimaudfordringen i transportsektoren? Nej, der skal mere til, men de kan udgøre markante elementer i en bæredygtig fremtid med plads til nødvendig privat-bilisme. Et bud vi ikke har råd til at undvære. Og det kan afgiftssystemet være med til at frem-me.


På vegne af:
Af John Nordbo, WWF Verdensnaturfonden, Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd, Martin Lidegaard, CONCITO, og Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance.

Med venlig hilsen

Dansk Energi/Dansk Elbil Alliance

Lærke Flader


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small