Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

NOx-afgiften dækker forsat ikke skaderne

Forhøjelse af NOx-afgiften fra 5 til 25 kr pr. kg kritiseres voldsomt af erhvervslivet. Men de overser almene principper.

Regeringens varslede forhøjelse af NOx-afgiften fra 5 til 25 kr pr. kg kritiseres voldsomt af erhvervslivet. Men de overser, at afgiften forsat er for lav til at realisere forureneren betaler princippet. Ligeledes er afgiften i underkanten til virkelig at sænke forureningen. Afgiften er netop sat lavt, fordi konkurrencehensynet har vægtet højt. Afgiften kan dog indrettes mere intelligent og kombineres med andre miljøafgifter, så der opnås væsentlig større miljøgevinster. Afgiften er til 2. behandling i dag og til 3. behandling d. 21/12.

Gassen NOx består af kvælstofoxid og kvælstofdioxid. Danmark overskrider i dag EU's grænseværdi for kvælstofdioxid langs de større veje i København. Den største skadevirkning af NOx skyldes dog, at NOx danner sekundære partikler. Derved bidrager NOx til den meget sundhedsskadelige partikelforurening. Desuden kan NOx omdannes til salpetersyre dvs. syreregn og samtidig bidrage til overgødskning af vores følsomme økosystemer. NOx medfører derfor store samfundsøkonomiske omkostninger. Alene omkostningerne ved sundhedsskader giver et samlet samfundsøkonomisk tab på op mod 100 kr pr. kg NOx. Dertil kommer skaderne på naturen. I dette lys er afgiften på 25 kr pr. kg NOx alt for lavt.

Transportsektoren udgør godt halvdelen af det danske NOx-udslip – resten er fordelt på kraftvarme-værker, industri, individuel opvarmning m.v. Desuden importerer Danmark meget NOx forurening. Afgiftsstigningen gælder kun erhvervslivet. Men selv, når afgiften hæves til 25 kr pr. kg NOx, så vil erhvervslivet altså forsat kun betale for en brøkdel af skaderne. Resten betales af befolkningen via skatten og i form af sygdom, for tidlig død og naturødelæggelser.

Da NOx er et grænseoverskridende problem er den ideelle løsning, at alle lande indfører samme NOx-afgift. Men dette har lange udsigter. For virksomheder, der er meget udsat for udenlandsk konkurrence, kan det teoretisk set skade konkurrenceevnen, hvis Danmark går enegang med en højere NOx-afgift. Men i virkeligheden er billedet meget mere nuanceret. For det første fordi mange traditionelle danske produktionsvirksomheder i høj grad konkurrerer på kvalitet, da prisen ikke kan være den afgørende konkurrenceparameter i et land med nogle af verdens højeste basisomkostninger. For det andet fordi nogle virksomheder kan undgå afgiften ved at forbedre rensningen for NOx. For det tredje fordi EU’s NEC-direktiv i de kommende år vil tvinge de øvrige medlemsstater til at nedbringe NOx-forureningen og derved iværksætte lignende initiativer. Her kan danske virksomheder få fordel af at være på forkant.

Man kunne også føre afgiftsprovenuet tilbage til virksomhederne i form af tilskud til NOx-reducerende foranstaltninger. Herved forøges incitamentet til at reducere NOx-forureningen samtidig med at konkurrenceevnen påvirkes mindre. En sådan ordning reducerer afgiftsprovenuet. For at opretholde samme provenu, kunne man udbrede afgiften til f.eks. brændeovne og køretøjer.  For brændeovne ville man opnå størst effekt med en ejerafgift, der dækker forureningen ikke alene med NOx, men også med dioxin, partikler og tjærestoffer. Det Økologiske Råds forslag findes på næste side. For biler kunne man opnå stor effekt ved at nøjes med afgifter på de ældste biler og dermed motivere til at skrotte disse.

 

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27

Afgifter på brændefyring

Forureningen fra brændefyring skyldes, at brændefyring forurener uforholdsmæssig meget sammenholdt med andre varmekilder, og at der paradoksalt nok ikke er afgifter på privat brændefyring modsat alle andre varmekilder, hvilket netop motiverer befolkningen til at anvende forurenende brændefyring.

 

Afgiftsforslag fra Det Økologiske Råd

Afgiften skal lægges på selve brændeinstallationen. Brænde skal ikke afgiftsbelægges, da det motiverer til at fyre med affald. Afgiften vil give:

- En mere fair afgiftsbelastning af varmekilder.

- Mere end en halvering af forureningen via udskiftning af fyringsenheder.

- I praksis fjerne salg og import af ineffektive ovne (> 4 g/kg = 250 g/GJ).

- Fremme renere brændefyring (filtre) så forureningen bliver under 50 g/GJ.

- Et miljørigtigt afgiftsprovenu til statskassen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small