Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Beskat forurening fra brændefyring frem for brændet

braendeovn Det Økologiske Råd foreslår hermed en afgift på brændefyring, som afhænger af, hvor ofte man fyrer, fyringsenhedens forurening og om man bor i eller udenfor større byer. 

Pressemeddelelse:

København 17.11.2013

Beskat forurening fra brændefyring frem for brændet

Det Økologiske Råd foreslår hermed en afgift på brændefyring, som afhænger af, hvor ofte man fyrer, fyringsenhedens forurening og om man bor i eller udenfor større byer. En sådan afgift vil være meget mere retfærdig og bedre for miljøet end politikernes tiltænkte afgift på brænde. Den gør samtidig grænsehandel med brænde uinteressant.

Danskerne elsker brændefyring og hyggestunder ved pejsen, men brænderøg er en alvorlig kilde til sundhedsskadelig partikelforurening. Regeringens forslag om en afgift på købebrænde har vakt massive protester og risikerer at øge grænsehandlen med brænde og markedet for ”sort” brænde.

Der er imidlertid gode argumenter for at afgiftsregulere den sundhedsskadelige luftforurening fra brændefyring, der hvert år resulterer i 200-250 for tidlige dødsfald i Danmark og sundhedsskader for flere mia. kr. Det Økologiske Råd præsenterer hermed et alternativt afgiftsforslag, der giver en meget større sundhedsgevinst end den tiltænkte afgift på købebrænde.

”Der er behov for en afgift på brændefyring, der er ansvarlig for ca. 70 pct. af landets samlede partikeludledning. Alle kraftværker tilsammen udleder kun 2 pct. Men afgiften kan gøres smartere end politikernes forslag,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Det Økologiske Råd foreslår, at der fremover betales en afgift hver time fyringsenheden anvendes, hvilket registreres via en temperaturmåler med en temperaturføler i skorstenen. Måleren aflæses årligt ligesom vandmåleren og kontrolleres ved skorstensfejerens periodiske tilsyn. Timetaksten skal afhænge af fyringsenhedens forurening. Dertil skal lægges biomasseafgiften. Fyringsenhedens forurening kan let findes ud fra dens miljøklasse (partikelforurening pr. kg træ).

Med en sådan afgift opnår man en væsentlig større miljøgevinst end ved brændeafgiften, da den motiverer til at udskifte gamle brændeovne med nye, der forurener væsentlig mindre og derved får lavere timeafgift. Samtidig bliver andre varmekilder mere økonomisk attraktive. Endelig bliver grænsehandlen uinteressant, da afgiften betales, uanset hvor brændet kommer fra. Og der skal ikke lægges afgift på raftehegn og hestestrøelse eller laves indviklede særregler for sankebrænde.

”Den brændeafgift politikerne foreslår, har skabt postyr, bl.a. fordi den vil øge grænsehandlen og måske åbne for et sort brændemarked samt friste svage sjæle til at fyre med affaldstræ. Alle disse ulemper undgås med vores afgift, der samtidig giver en meget større miljøgevinst.” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Yderligere informationer:

Det nye afgiftsforslag fra Det Økologiske Råd er beskrevet i nedenstående faktaark.
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27 

 

FAKTA:

DØRs forslag om afgift på forurening fra brændefyring

Forurening fra brændefyring afhænger af, hvor meget fyringsenheden forurener, når den bruges, og hvor ofte den bruges. Der bør derfor indføres en timebaseret brugsafgift på brændefyring, hvor timesatserne differentieres efter fyringsenhedens forurening. Da skader fra brænderøg er mindre udenfor byerne, og da brændefyring let kan undværes i byer med kollektiv varmeforsyning, som det er tilfældet i de større byer - så ønsker Det Økologiske Råd samtidig at lade afgiften afhænge af, om der er tilgængelig kollektiv varmeforsyning.

Fyringsenhedens forureningsniveau afgøres af skorstensfejeren ud fra fyringsenhedens miljøklasse (partikelforurening pr. kg træ). Det foreslås, at der arbejdes med tre miljøklasser (se tabel 1). Dette gør skorstensfejerens arbejde let, da de ikke-Svanemærkede brændeovne falder i klassen ”stor forurening”, de Svanemærkede brændeovne under ”middel forurening”, mens træpillefyr, træpilleovne og nogle to-kammer brændeovne falder under ”lille forurening”.

Det antal timer ovnen bruges årligt kan registreres via en lille plomberet temperaturmåler med en temperaturføler i skorstenen. Måleren aflæses en gang årligt af beboeren (ligesom vand-, el- og varmemålere) og kontrolleres af skorstensfejeren, når han alligevel er på obligatorisk tilsyn. Eller måleren kan laves fjernaflæst ligesom de nye intelligente elmålere.

Den foreslåede temperaturmåler kan let fremstilles (hvis den ikke allerede er på markedet). Den svarer i princippet til et digitalt stegetermometer forsynet med en lognings-funktion, så den registrerer og gemmer det antal timer, hvor temperaturen i skorstenen er over en grænse, f.eks. over 60 grader, hvilket kun forekommer, når fyringsenheden anvendes.

Det Økologiske Råds afgiftsforslag er skitseret i tabel 1. Afgiftssatserne i tabellen er fastsat ud fra et træforbrug på 2,5 kg (0,036 GJ ved 20 % fugt) pr. time. Afgiftssatserne er fastsat, så alle består af en ren biomasseafgift på 11,60 kr pr. GJ, hvilket svarer til 0,42 kr i timen med et gennemsnitligt træforbrug på 2,5 kg i timen. Dertil er lagt en partikelafgift på partikelforureningen svarende til de skader (kaldet eksternaliteter) forureningen forårsager – henholdsvis i byer og på landet1. Tabellen angiver den samlede afgift dvs. summen af biomasseafgiften (fast 0,42 kr/time) og partikelafgiften (afhængig af miljøklasse og placering i byer med kollektiv varmeforsyning eller i landzonen).

Tabel 1

Miljøklasse:

Partikelforurening

(g pr. kg træ)

Byer med kollektiv varmeforsyning
(kr pr. times fyring)

Landzone uden kollektiv varmeforsyning
(kr pr. times fyring)

Stor forurening

Over 5

11

4,25

Middel forurening

1-5

3,5

1,5

Lille forurening

Under 1

1

0,75

1 Eksternaliteterne er tager fra Miljøprojekt 1164 (2007) og fremskrevet til 2013-priser. 
 

Det Økologiske Råd har tidligere foreslået en afgift på fyringsenheden - differentieret efter by/land og efter fyringsenhedens miljøklasse, men uafhængig af forbrug. Denne afgiftsmodel blev afvist af skatteeksperter, da EU ønsker en afgift, der afhænger specifikt af den indfyrede energimængde, altså af træforbruget. Ved at anvende Det Økologiske Råds nye forslag med en temperaturmåler tages højde for dette, da træforbruget afhænger direkte af, hvor ofte fyringsenheden benyttes. Vi erkender, at der er en usikkerhed i omsætningen fra temperatur til indfyret mængde, men usikkerheden skønnes at være begrænset – og den opvejes langt af de mange fordele ved denne metode frem for at afgiftsbelægge købebrænde.

10 gode grunde til at indføre ovenstående afgiftsforslag frem for den tiltænkte brændeafgift:
1. De mest forurenende fyringsenheder udskiftes og derved reduceres forureningen markant.
2. Brugen af brændefyring bliver mindre attraktiv og derved reduceres forureningen markant.
3. Der genereres grønne jobs ved salg og udskiftning af fyringsenheder og temperaturmålere.
4. Afgiftsforslaget øger ikke grænsehandlen med brænde eller stimulerer sort brændehandel.
5. Forslaget motiverer ikke til at fyre med affald og skrue ned for ilttilførslen for at spare træ.
6. Forslaget omfatter alt brænde (og ikke kun det handlede brænde) og er derved retfærdigt.
7. Forslaget er med til at sidestille brændefyring med andre varmekilder, der er afgiftsbelagt.
8. Forslaget giver et direkte incitament til at udvikle bedre ovne og røgrensningsteknologi2.
9. Forslaget giver en sundhedsgevinst på 1-2 mia. kr. årligt i Danmark pga. mindre forurening.
10. Forslaget kan let indføres ud fra skorstensfejernes registre over fyringsenheder i Danmark.

Forurening fra varmekilder

Brændefyring forurener uforholdsmæssig meget sammenholdt med de fleste andre varmekilder. Paradoksalt nok er brændefyring som eneste forurenende varmekilde fritaget for afgifter.

Partikelforurening fra varmekilder

 

2 Der findes allerede én danskproduceret to-kammer brændeovn, der falder under ”lille forurening”. Den er imidlertid dyr, men netop den lille afgift på denne ovntype vil gøre den mere økonomisk attraktiv. 

default Download pressemeddelelsen >> (288 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small