Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2004

Høring om nye energibestemmelser i bygningsreglementerne

Høringssvar fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd fremsender hermed høringssvar til ”Udkast til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne”.

Generelt finder vi det af stor betydning, at der nu udarbejdes nye og strammere energibestemmelser i bygningsreglementerne.

Vi finder det vigtigt at understrege følgende:

Der bør i et kommende BR05 stilles krav ud fra dagens bedst tilgængelige teknologi og produkter, idet det for det første må forventes, at der vil gå yderligere en årrække før næste revision og stramning af f.eks. energikrav vil ske. For det andet har både nybyggerier og ombygninger en meget lang levetid, og det er i mange undersøgelser påvist, at der både er gode hensyn til miljøet og en god totaløkonomi i at bruge lidt flere ressourcer i en bygge- eller renoveringsfase for herigennem at spare på de løbende udgifter til bygningernes energibehov i driftsfasen.

Vi finder, at de opstillede krav er for svage og ser dette som udtryk for en urimelig hensyntagen til de producenter af byggematerialer på det danske marked, som ikke i dag leverer produkter af tilstrækkelig høj kvalitet.

Vi skal derfor generelt anbefale, at BR05 i sine opstillede krav lægger sig som minimum omkring de 25% bedste produkter eller bedre endnu, hvis der er tale om alment tilgængelige varer.

Generelt finder vi, at der ved vurderingen af alle typerne af niveaukrav (vedr. varmegennemstrømning, effektforbrug o.a.) er behov for oplysninger om gældende og kommende niveaukrav i lande som Tyskland og Sverige – eller andre lande med en progressiv holdning til ressource-besparelser.
Der er behov for tilsvarende sammenligninger hvad angår tidspunktet for gennemførelse af skærpede krav.

Da eksisterende bygninger udgør den helt overvejende del af den samlede bygningsmasse mange år frem i tiden, er der et stort behov for vedtagelse af krav til disse bygninger uafhængigt af nært forestående ombygninger og renoveringer. Der vil i givet fald kunne blive behov for en fondsdannelse til støtte for gennemførelse af påtrængende energiressource-besparelser i driften af den eksisterende bygningsmasse.

Det bør overvejes at stille særlige krav vedr. energiforbruget i offentligt byggeri, gældende eksisterende offentligt byggeri og gældende renovering og tilbygninger. Sådanne særlige krav vil kunne få stor betydning som eksempel for det øvrige byggeri samt for en rimelig hurtig igangsætning og gennemførelse af den samlede ressource-økonomiske renovering af bygningsmassen som helhed.

Kapitel 1
Ad 1.4 ”Kommunalbestyrelsen kan” erstattes med Kommunalbestyrelsen skal

Kapitel 8, Energiøkonomi

8.1, stk. 4 ”Kommunalbestyrelsen kan …” erstattes med Kommunalbestyrelsen udformer kravene til …

8.2.1, stk. 2 ”Ved bestemmelsen af energibehovet kan …” erstattes med Ved bestemmelse af energibehovet skal …

8.2.2, stk. 1: Grænsen for tilført energi findes for høj, idet nutidig teknologi og byggemetoder sagtens kan leve op til krav, som er strammet 30 procent yderligere.

8.2.2, stk. 2: Der savnes en definition af, hvornår det kan tillades at sige, at afkastluftens varmeindhold ikke kan nyttiggøres ved anvendelse af effektiv varmegenvinding.

8.2.3, stk 1: Der kan sagtens konstrueres kontorer, skoler m.v. med et lavere behov for tilført energi end anført i udkastet. Derfor må kravet skærpes.

8.2.3, stk. 2 Teksten erstattes med følgende: I bygninger eller bygningsafsnit, hvor der er behov for et højt belysningsniveau, skal belysningen bestå af lavenergipærer eller tilsvarende lavenergi-lysformer.

I bygninger med uomgængeligt behov (over en fastsat størrelse) for ventilationsanlæg udføres dette med varmegenvinding.

I bygninger med behov (over en fastsat størrelse) for varmt brugsvand udføres anlægget med varmegenvinding.

8.2.4, stk 1: Hvis det skal være muligt at lave en fornuftig klassifikation, så må klasse 1 for lavenergibygninger lægges i forhold til bygning af de rigtigt energirigtige bygninger. Dette kunne f.eks. være 80 MJ/m2 tillagt 2500 MJ pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

8.2.4, stk 2: Det i udkastet anførte krav til klasse 1 kunne så udgøre kravene til klasse 2, idet de anførte krav til klasse 2 ikke kan defineres som en lavenergibygning.


8.3.1, stk. 1 Der indføres krav om lavenergi-lysformer og varmegenvinding ved ventilationsanlæg og varmegenvinding ved brugsvand (se beskrivelsen lige ovenfor i afsnit 8.2.3, stk. 2.


8.3.2, stk. 1: Generelt findes de anførte minimumskrav for slappe. F.eks. har rigtigt gode vinduer et varmetab på under 1 W/m2*0C. Kravene til vinduer og døre må derfor strammes til f.eks. 1 W/m2*0C, for at være fremtidssikret under hensyn til dagens faktisk muligheder.
Ligeledes bør de øvrige krav strammes, så de kan matche fremtidens krav under hensyn til nutidens byggetekniske muligheder.

Hele vinduet inkl. linietab langs dette bør underlægges krav. Det er ikke nok at stille krav til ruden.

8.3.2, stk 2: Dette krav vil ikke være nødvendigt med mere fornuftige minimumskrav til varmeisolering. Især er det indført af hensyn til varmetabet gennem vinduer og døre, netop fordi kravet i forslagets 8.3.2. stk 1. er alt for slapt.

8.3.4, stk 1: De bedste oliekedler har en virkningsgrad over 90%, hvorfor kravet bør strammes, så kun de bedste kedler kan benyttes.

8.3.4, stk 2.: De bedste naturgaskedler ligger også over 95% i årsnyttevirkning, og kravet bør derfor strammes, så de næstbedste kedler ikke mere må installeres.

8.3.4. stk 3: For ventilationsanlæg er den anførte temperaturvirkningsgrad på 70% for varmegenvinding alt for lille. Der findes i dag genvindingsanlæg, som har en temperaturvirkningsgrad på over 85%, hvorfor kravet snildt kune strammes til 80%.

8.4, stk. 1: Vi finder det uforståeligt, at kravene til mindste varmeisolering skal slækkes så voldsomt, som i dette kapitel. De anførte krav er simpelthen åbenlyst for slappe, hvis dette bygningsreglement skal have den tilsigtede langtidsvirkning for mindskning af energitilførslen til bygninger i fremtiden.
I det mindste kunne de i udkastet anførte krav fra kapitel 8.3.2. anføres her, selv om det egentlig også vil være for ringe.

Kapitel 11, Indeklima

Bygninger bør over alt tilstræbes indrettet således, at et behov for mekanisk ventilation undgås i sommerperioden, subsidiært minimeres, mens der i opvarmningsperioden kun bør tillades mekanisk ventilation evt. som hybrid med naturlig ventilation, såfremt der etableres varmegenvinding med temperaturgenvindingsgrad på over 80%.
Dette bør gælde for hele bygningskomplekset, subsidiært for de størst mulige dele deraf.

Det bør indføres bestemmelser om installation af varmevekslere i forbindelse med ventilationsanlæg over en vis størrelse.

Kapitel 12, Installationer

Generelt: Der bør stilles normkrav til energieffektiviteten ved alle apparat-installationer. Dette gælder også pumper af alle typer. Der er her grund til at gøre opmærksom på, at der igennem de senere år er sket meget væsentlige forbedringer i pumpers – såvel som for en lang række andre installationers - energieffektivitet. Krav hertil fremgår ikke af bygningsreglementet, men ifølge vores oplysninger af Bygningsnormen. Kravene bør indføres i selve reglementet.


12.3, stk. 9 I udkastet hedder det ”Bestemmelsen gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer” Men der bør indføres høje effektivitetskrav til alle anlæg knyttet til industrielle processer.

Der bør indføres en bestemmelse om, at ventilationsanlæg skal udføres på en måde, så de ikke øger energibehovet eller mindsker varmegenvindingens effektivitet over tid, ved f.eks. manglende vedligeholdelse eller rengøring. Det skal således være muligt at rengøre ventilationsanlæg både af energihensyn, men sandelig også af indeklimahensyn, idet adskillige undersøgelser tyder på at op mod 50% af lugt- og andre gener stammer fra mangelfuldt vedligeholdte og rengjorte ventilationsanlæg.


På Det Økologiske Råds vegne og med venlig hilsen

Christian Ege
Formand


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small