Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar til “Idékatalog til effektivisering af fjernvarmen” fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at afgive høringssvar til det fremsendte idékatalog og baggrundsrapport om ”Effektivisering af fjernvarmen”.


Individuelle prioriteringer må ikke skade det samlede fjernvarmesystem hverken økonomisk eller miljømæssigt

Indledningsvis finder vi, at udgangspunktet for selve arbejdet med kortlægning af effektiviseringsmulighederne i fjernvarmesektoren og dermed i den samlede danske energisektor, er for snævert og for meget rettet mod individuelle og kortsigtede besparelser, som i ganske mange tilfælde vil medføre fordyrelser for det samlede energisystem, som skal betales af alle forbrugere. Ligeledes vil den foreslåede individualisering af beslutningerne i energisektoren/fjernvarmeforsyningen efter vores opfattelse kunne betyde en samlet forringelse i miljøfordelene opnået af den danske fjernvarmesatsning.


Alle initiativer til effektivisering i fjernvarmesektoren skal have miljømæssig fordel eller samfundsmæssig økonomisk fordel uden miljømæssige forringelser

Vi skal derfor som overordnet kommentar anføre, at alle initiativer til effektivisering i fjernvarmesektoren skal have positiv økonomisk og miljømæssig effekt for brugere og producenter af det samlede system, hvis disse skal gennemføres. En del af de i kataloget anførte forslag til ”effektivisering” opfylder ikke denne betingelse, idet de vil forringe det samlede systems miljømæssige effekt, og vil give enkelte forbrugere/producenter økonomiske fordele på bekostning af større samlede systemomkostninger, som skal betales af alle tilsluttede forbrugere.

Vi skal herefter give kommentarer til de enkelte emner i idékataloget:


Beskrivelsen af fjernvarmesektoren skal baseres på et helhedssyn

Beskrivelsen af betingelserne for fjernvarmesektoren findes ganske mangelfuld, idet der bl.a. undlades at beskrive, hvorledes liberaliseringen af el-markedet har medført stigende varmepriser, da liberaliseringslovgivningen gav øgede muligheder til de kraftvarmeproducerende energiselskaber for at overflytte udgifter til energiproduktion fra el til varme.
Ligeledes har udformningen af lovgivningen omkring CO2 kvotehandel tendens til at favorisere el-siden økonomisk til skade for varmesiden. For det tredje forsøges for øjeblikket at øge beskatningen af fjernvarmen samt pålægge fjernvarmen afgifter for en del af det brændsel som spares ved en samlet kraftvarmeproduktion. Disse tre tendenser er nok de væsentligste faktorer for en øget forbrugerpris på fjernvarme – og betyder, at fjernvarmen flere steder fortsat ikke kan konkurrere med prisen for individuel opvarmning, selv om miljøfordelene ved fjernvarmen er åbenlyse.


Fjernvarmen er en vigtig og integreret del af et fremtidigt dansk energisystem

Vi mangler desuden en beskrivelse af den mere og mere åbenlyse nødvendighed af at se det danske energisystem som en helhed. Skal det danske energisystem leve op til fremtidens krav om mindre udslip af drivhusgasser og større forsyningssikkerhed må der ske en fortsat afkobling fra brug af fossile brændsler.
Her er udviklingen af en bedre integration af fjernvarme og især vindenergi en oplagt dansk løsning, som vil stille nogle krav til indretningen af både fremtidig vindenergikapacitet, men så sandelig også til den decentrale kraftvarme, som backup kapacitet i vindstille perioder, samt til den centrale kraftvarme om at anvende varmepumper og vind-el til varmeproduktionen i perioder, hvor vind-elektriciteten overstiger det øjeblikkelige elektricitetsbehov i Danmark og omgivende lande.


Tredjepartsadgang kun når der er miljømæssige fordele

Vi anser ikke behovet for en regulering af tredjepartsadgang til fjernvarmenettene for særlig stort. Dette fordi fjernvarmenettene blev udbygget for at udnytte den ”spildvarme”, som blev produceret på kondensfyrede kraftværker og nettene derfor fysisk er indrettet efter et bestemt produktionssted og et nøje planlagt forbrugsområde. Og dette skete i en tid, hvor ”hvile-i-sig-selv” princippet for både el og varme betød, at kun den varme, som kunne afsættes til forbrug skulle produceres.
Med el-liberaliseringen skiftede billedet, således at varmesiden nu havde behov for en overproduktion af varme for ikke at kraftvarmeproducenten havde fuldt monopol til at øge varmeprisen.
Det betyder, at det kun har samfundsmæssig, økonomisk og miljømæssig mening at give tredjepartsadgang, hvis den nye varmeproduktion giver både økonomiske og miljømæssige fordele for fjernvarmeforsyningen – idet det må forudsættes at ny varmeproduktion f.eks. giver mindre samlet forbrug af fossile brændsler end den eksisterende brændselssammensætning.


Ingen generel ophævelse af tilslutningspligt

Vi finder afsnittet om en mulig begrænsning i eller ophævelse af tilslutningspligten for yderst problematisk for den økonomiske drift af det samlede fjernvarmesystem, og for de miljøfordele som kommer fra en høj tilslutningsgrad til fjernvarmen.
Så længe opretholdelse af kraftvarmeproduktion er miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt, skal det sikres, at varmen kan afsættes til forbrugerne på en hensigtsmæssig måde. Så generelt kan vi absolut ikke anbefale, at ”obligatoriske” muligheder for udtræden af fjernvarmeforsyningen fastlægges, da dette både vil være miljømæssigt uhensigtsmæssigt og vil påføre de tilbageblevne fjernvarmeaftagere øgede udgifter.

Vi kan dog se enkelte undtagelser, hvor tilslutningspligten og varmeplanlægningen kunne erstattes af andre opvarmningssystemer:

Hvis bygninger og boliger opføres med et så lavt energiforbrug, at dette i teorien kan dækkes af boligens/bygningens egen varmeproduktion fra personer, belysning, solindfald og apparatbrug. En fritagelse af tilslutningspligt skal i så fald betinges af, at det ikke vil skade det eksisterende fjernvarmesystem væsentligt, samt at hele det nye område bebygges efter sådanne lavenergiprincipper, svarende til kravene for f.eks. ”Passiv Haus” konceptet, hvilket kræver et meget mindre energiforbrug end kravene i BR95 eller den kommende BR05. Sådanne fritagelser sker dog allerede i dag uden behov for lovændringer.

Hvis nye bebyggelser overgår til varmeforsyning fra decentrale varmepumper med varmelager, hvor varmen kun produceres med el fra overskud af vindenergi i el-nettet. Dette kræver formentlig en afgiftsændring for anvendelse af ”overskuds-el” til varmeproduktion, og vil forøge værdien af den danske vind-energi, give mulighed for en fortsat udbygning med vindmøller i det danske energisystem, og give klare miljøfordele i form af sparede fossile brændsler.

Hvis alle bygninger i en ny bebyggelse opføres med et så lavt varmeforbrug, at de næsten ikke behøver tilførsel af varme – og den nødvendige varme næsten udelukkende tilføres ved opførelse af solvarmeanlæg med tilhørende varmelager.


Prislofter ingen fordel

Vi stiller os særdeles tvivlende over for om centralt fastsatte prislofter vil give økonomiske fordele for det samlede energisystem, og miljøfordele under hensyn til optimalt brændselsvalg. Vi skal derimod anbefale, at prisfordelingen mellem konkurrenceudsat el og eneudbyder af varme kontrolleres nøjere, og at der i lovgivningen tages behørigt hensyn til dette – i modsætning til praksis ved el-liberaliseringen og CO2 kvotehandelsordningen. Endvidere skal vi anbefale, at man undlader afgiftspålæggelse af det brændsel, som spares ved fjernvarmens udnyttelse af overskudsvarmen ved el-produktion.


Udnyttelse af overskudsvarme

Vi finder det tankevækkende, at overskudsvarme med meget korte tilbagebetalingstider for investeringerne ikke udnyttes i dag. Vi finder det ligeledes hensigtsmæssigt, hvis der gennemføres en afgiftsomlægning for overskudsvarme fra produktionen, der dækker et lokalt opvarmningsbehov f.eks. ved at der gennemføres en individuel aftalemulighed mellem Energistyrelsen og den pågældende virksomhed/overskudsvarmeproducent, hvor vilkår for afgiftsændringer kan aftales under forudsætning af et miljømæssigt optimalt energiforbrug i virksomheden.


Behov for kortlægning af fjernvarmens muligheder for bedre at afbalancere en øget produktion af vind-energi

Sluttelig finder vi, at der er et klart behov for at kortlægge mulighederne og betingelser for et forbedret samspil mellem fjernvarmeproduktion – decentral som central – og vedvarende energiproduktion, især vindenergi, med det dobbelte formål at kunne integrere langt større mængder vind-el i det danske energisystem og dermed mindske behovet for afbrænding af fossile brændsler, samt på denne måde at øge salgsværdien af vind-el for producenten ved på denne måde at minimere behovet for ”tvangseksport” af vind-el og samtidig el/varmeproduktion fra kraftvarmeværker af hensyn til dækning af varmebehovet.

Opsummering

Vores vigtigste indvendinger kan resummeres som følger:

• Tredjepartsadgang bør kun gives, når der er miljømæssige fordele herved
• Ophævelse af tilslutningspligt bør kun ske for hele nye boligområder og kun hvis alle bygninger i disse er indrettet efter ”PassivHaus”- konceptet eller tilsvarende
• Der bør ikke generelt indføres prisloft for fjernvarme, men derimod en øget kontrol med fjernvarmepriserne
• Udnyttelse af overskudsvarme i industrien skal fremmes gennem særlige afgiftsomlægninger når dette giver miljømæssige fordele
• Mulighederne for bedre samspil mellem fjernvarme og udnyttelse af vindenergi skal kortlægges og prioriteres


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small