Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar: Fremme af teknologi til bæredygtig udvikling

Det Økologiske Råds høringssvar til EU-specialudvalg for miljø:
Meddelelse fra EU-kommissionen: ”Fremme af teknologi til bæredygtig udvikling. En handlingsplan for miljøteknologi ” KOM(2004)38 endelig.

Det Økologiske Råd fremsender hermed høringssvar til rammenotatet, idet vi som udgangspunkt er meget positive over for, at EU-kommissionen tager fat på dette meget vigtige område for miljøet og for EU’s økonomiske fremtid. På et par punkter er vi dog uenige med den foreslåede danske holdning eller mener, at der mangler pointer, som burde have været med.

Vi er ikke enige i beskrivelsen af den ligevægtige balance mellem den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension med henblik på en bæredygtig udvikling. En sådan beskrivelse er udtryk for en fordrejning af Rio-konferencens tre søjler. De tre søjler blev opstillet som ligeværdige på verdensplan, idet det klart fremgår, at da problemerne ikke er lige i verdens lande, så vil søjlerne heller ikke have lige væsentlighed i alle lande.
I u-landene vil den økonomiske og den sociale (som rettelig skal oversættelses til den samfundsmæssige infrastruktur) være de klart vigtigste, mens disse lande bidrager mindre til de globale miljøproblemer. Modsat i EU-landene, og især Danmark, hvor de sociale samfundsstrukturer må siges at være i top, og hvor den økonomiske rigdom også er i top, mens det danske bidrag til de globale miljøproblemer pr. indbygger er meget stort.
Det er derfor den miljømæssige søjle, hvor Danmark har problemer, hvorfor der i miljøteknologisk henseende bør fokuseres på at reducere både den danske, EU’s og resten af verdens miljømæssige globale påvirkning.

Vi finder heller ikke handlingsplanens ønske om ”Getting the prices right” gennem internalisering af især de eksterne miljøomkostninger for tilstrækkeligt. Princippet bygger ikke på en miljøpolitik tankegang, men derimod på en økonomisk teoretisk tanke om at søge at inddrage alle omkostninger ved forurening og ressourceforbrug i prisen , uanset om denne forurening og ressourceforbruget er acceptabelt i miljømæssig henseende.
Vi anbefaler i stedet, at økonomiske markedsinstrumenter tages i brug til opnåelse af reelle politiske målsætninger for, hvilket miljø vi ønsker i Danmark, EU og Verden.
Som følge af tankegangen med ”Getting the prices right” finder vi heller ikke, at de mangelfulde incitamenter i handlingsplanen og i den foreslåede danske holdning i tilstrækkeligt omfang vil sikre en efterspørgsel efter optimale miljøteknologier.

Vi mangler totalt en dansk støtte til handlingsplanens forslag om at kortlægge miljøskadelige subsidier, og vi mangler både en dansk og en EU holdning til at forpligte sig til at reducere eller helt fjerne de miljøskadelige subsidier.
Der bør indskrives en positiv dansk holdning til på nationalt og EU-plan i et vist omfang at omdirigere de miljøskadelige subsidier (til fossil energiproduktion eller intensivt kemikaliebaseret landbrug) til en øget indsats for udvikling og markedsmodning af miljøteknologier.

Vi er enige i, at det offentlige skal gå forrest med hensyn til grønne indkøb, men savner klare forpligtelser til dette. Opfordringer har der længe været mange af, men kun få offentlige instanser har implementeret det bredt på alle indkøb.

Den danske holdning bør revideres, så den styrker i stedet for at svække handlingsplanens forslag til udvikling af miljøteknologier. Dermed kunne den leve op til følgende citat fra den danske beskrivelse af EU’s handlingsplans formål og indhold:

”Uden langsigtede miljømål, med tilhørende bindende regler og incitamenter på kort og mellemlangt sigt, er det ifølge handlingsplanen ikke muligt at realisere planens målsætninger”.

Vi mangler i høj grad de langsigtede miljømål med bindende regler i handlingsplanen og i den foreslåede danske indstilling – samt de incitamenter, som der refereres til.
Vi ser derfor frem til de kommende lovede EU-direktiver, som skal levere de nødvendige incitamenter for udviklingen af miljøteknologier bl.a. gennem fjernelse af miljøskadelige subsidier og ved at anvende økonomiske virkemidler i tilstrækkelig grad til at opfylde de langsigtede miljømål og herved gøre udviklingen af miljøteknologier mere rentabel.


Med venlig hilsen


Christian Ege, formand

SørenDyck-Madsen, sekretariatsmedarbejder


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis