Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar vedr. implementering af EU's biobrændstofsdirektiv

Det Økologiske Råds høringssvar til:
”Udkast til redegørelse om implementering af EU´s biobrændstofdirektiv”

Det Økologiske Råd har tidligere – i foråret 2002 – i et høringssvar til EU´s direktivforslag fremsat vore vurderinger og holdninger til anvendelse af biobrændstoffer til transport.

I overensstemmelse med dette svar skal følgende understreges:

Det er fornuftigt nok at fremme vedvarende energi i transportsektoren, forudsat at man også husker at gøre bilerne mere energiøkonomiske. Selv hvis man presser grænserne for bilernes energiøkonomi - hvilket man langt fra gør i dag - er det stadig nødvendigt at erstatte fossile brændstoffer med mere varige drivmidler.

Der kan også udmærket være afgrænsede biobrændstof-anvendelser som kan være fornuftig, fx som MTBE-erstatning i benzin. Det kræver konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfælde - med udgangspunkt i de faktiske behov og ikke i behovet for at få biobrændstofferne afsat.

Men en storstilet satsning på biobrændstoffer er ikke fornuftig. Selvom biomassen er en vedvarende energikilde, er den også en begrænset ressource pga. arealbehovet til dyrkningen af den. Derfor skal biobrændstofferne afvejes mod andre anvendelser af biomassen og får under alle omstændigheder en begrænset rolle. Anvendelsen af biobrændstof til transportformål vil være en blindgyde med mindre det fungerer som mellemtrin mod langsigtede løsninger (fx brint og brændselsceller), hvilket ikke er tilfældet med EU´s biobrændstofdirektiv. Det har ingen indbyggede strukturforandringer, hverken for infrastrukturudbygningen eller for køretøjernes teknologivalg.

Biobrændstofferne kan reducere transportsektorens CO2-udslip, men det samme kan biomassen i andre dele af energisektoren, og ressourcebegrænsningen understreger behovet for at vælge den mest hensigtsmæssige vej. Såvel danske som udenlandske analyser peger på langt billigere CO2-reduktioner ved at anvende biomassen i stationære energianlæg frem for til biobrændstoffer. Fx viser en svensk analyse af forskellige energianvendelser af skovbrændsel - for Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) - at omkostningerne pr. tons sparet CO2 er næsten dobbelt så høje for biobrændstoffer som for den dyreste stationære anvendelse (villafyr) og mere end 10 gange så høje som i forskellige slags fjernvarmeanlæg. Selvom der er andre hensyn at tage end de økonomiske, kræver det gode grunde (som er svære at øjne her) at ignorere så store økonomiske forskelle.

Man gør ondt værre hvis man tilmed fremmer biobrændstofferne med subsidier - i særdeleshed subsidier der ikke er knyttet til bestemte aktiviteter. Skaden ville være mindre ved at bruge påbud og/eller højere brændstofafgifter, fordi meromkostningerne ved biobrændstofferne herved væltes over på motorbrændstoffet - med yderligere brændstofbesparelser og CO2-reduktioner til følge.

Miljøproblemerne ved dyrkning af biobrændstoffer er meget omfattende. Det gælder såvel gødnings- som pesticidanvendelsen med store nedsivningsproblemer og dermed belastning af vandmiljøet til følge.

Det Økologiske Råd skal til slut knytte enkelte kommentarer til sammenfatningen og konklusionerne i det fremlagte udkast. Vi kan tilslutte en række af punkterne i denne sammenfatning. Dog finder vi det være at understrege følgende:

Energistyrelsen har igangsat udarbejdelsen af en dansk strategi for den videre forskning og udvikling vedrørende biobrændstofteknologier.
Det Økologiske Råd vil her pege på, at det danske samfund i den grad har behov for opprioritering af forskning og udvikling af andre og langt mere perspektivrige bæredygtighedsteknologier, hvor de faglige vurderinger af nytteomfang og rentabilitet er langt større. Det gælder ikke mindst inden for brintteknologien men også geotermisk teknologi, solenergi og bølgeenergi.
Og allermest presserende netop i disse år: Udvikling af teknologierne til integrering af de fluktuerende sol- og vindenergier i det samlede energisystem. Vi skal her pege på de forskningsresultater, som i dette forår er fremlagt af energiforskere ved Aalborg Universitet i rapporten ”Lokale energimarkeder”.

Vi tager afstand fra regeringens ønske om at afskaffe CO2-afgiften på biodiesel.
Selvom denne afskaffelse ikke foreløbig vil få de store følger er det en glidebane frem mod en voksende støtte til den dyrkning af biobrændsler, som – i hvert fald i dansk sammenhæng – må forkastes ud fra en lang række saglige hensyn.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen / Uffe Geertsen

Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis