Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar: "Mod en temastrategi for bymiljø"

Det Økologiske Råds høringssvar til meddelelse fra Kommissionen

– ”Mod en temastrategi for bymiljø”

Vi hilser udarbejdelsen af en temastrategi for bymiljø velkommen.
Mange af verdens miljøproblemer, klimaproblemer, sundhedsproblemer og sociale problemer koncentreres i vores byer, og for en stor dels vedkommende skal årsagerne også findes i byernes ubæredygtige funktion. Derfor er det vigtigt, at byernes incitamenter til at gøre en indsats for en mere bæredygtig udvikling styrkes.

Meddelelsen om temastrategien indeholder en række oplistninger og beskrivelser af byrelaterede miljøproblemer og forslag til indsatser for at løse disse.
Hovedideen er at opstille krav til alle byer om at udarbejde og vedtage en ”Management strategy”.

Vi finder ideen om en ”Management Strategy” for et glimrende første skridt i en bæredygtig retning, da dette vil sætte fokus på en række nuværende miljøproblemer i byerne.
Men vi finder, at de i meddelelsen beskrevne faktiske krav til denne ”Management Strategy” ikke er nær omfattende nok set i forhold til de faktiske store problemer med byernes miljø og bæredygtighed.
Hensynet til ”subsidiaritets-princippet” og til byernes store forskelligheder gør imidlertid mange direkte og specifikke krav uhensigtsmæssige, men forhindrer ikke fastsættelsen af specifikke krav til planlægning, miljøledelsessystemer og indpasning af en række nødvendige minimumskrav til bymiljøet.

Temastrategien bør derfor lægge op til vedtagelsen af krav om planer om bæredygtig forvaltning af bymiljøet og tilhørende miljøstyringssystemer indeholdende en række ufravigelige og bindende minimumskrav for bymiljøet, som alle de involverede byer skal leve op til efter en nærmere fastsat årrække.

Meddelelsen lægger desuden op til, at Temastrategien vil fokusere meget på samarbejdet mellem byerne, information mellem byerne om ”Best practice” og om information til borgerne gennem vedtagelse og udarbejdelse af en række indikatorer for bymiljø.
Vi hilser dette velkommen, men finder dog, at der fint kunne lægges op til en mere bindende forpligtelse til dette for byerne samt at en række grundlæggende indikatorer bør gøres obligatoriske, hvorefter byspecifikke indikatorer kan lægges oven i disse.

Vi finder, at der bør stilles ufravigelige krav til information, sammenligninger og målinger på områder, hvor der normalt er væsentlighed politisk tilbageholdenhed. Dette kunne gælde trafikkens miljø- og sundhedspåvirkninger ved målinger af partikler PM 10, PM 2,5 og PM 0,1 samt sundhedsmæssige vurderinger af effekten. Det kunne være energiforbruget i bygninger, offentlige som private, sat i forhold til, hvad der faktisk kunne gøres. Det kunne være EU-indbyggernes faktiske klimapåvirkning per indbygger sat i forhold til samme opgørelser fra byer i f.eks. Kina, Indien og ulandene.

For at inkludere flere danske byer bør undergrænsen for bystørrelse i den endelige temastrategi nedsættes fra 100.000 til 50.000 indbyggere.

Trafikkens ultrafine partikler medfører årligt tusindvis af for tidlige dødsfald, samt utallige astma og allergi-tilfælde. Disse partikler bør reduceres kraftigt i antal. Dette kan ske ved påsætning af partikelfiltre på især diesel-køretøjer eller ved overgang til ikke forurenende brændstoffer. Som mål bør derfor sættes en reduktion af antallet af partikler – her vil især partikler mindre end 0,1 mikrometer (PM 0,1) tælle - i stedet for udelukkende at have en nedsættelsen af vægtmængden af vejstøv op til 10 mikrometer (PM 10).

Temastrategien kunne ligeledes stille minimumskrav til den offentlige trafiks kvalitet i form af hastighed, netmaskestørrelse, sociale hensyn m.v.

Endvidere kunne strategien stille krav om udarbejdelse af en klassifikation af alle veje efter f.eks. regionalt betydende veje, overordnede trafikveje, fordelingsveje og boligveje, hvorefter et hastighedsprincip efter vejtyper, startende med 30 km/t for boligveje, kunne implementeres.

Temastrategien bør fokusere endnu skarpere på at forhindre byspredning, da dette er et af de allerstørste problemer i masser af byer - ikke mindst i de ti nye EU-lande. Ukontrolleret byspredning forgriber sig alvorligt på byernes nære grønne arealer, efterlader store ”huller” i byernes centre fra typisk tidligere industri, mindsker byernes relative bæredygtighed, umuliggør et effektivt og bæredygtigt kollektivt transportsystem og skaber sociale problemer med manglende tilgængelighed til indkøb, institutioner og arbejde.

Temastrategiens overordnede mål om en miljømæssig bæredygtighed for EU’s byer skal afspejle sig i kriterier for tildeling af regionalfondsmidler og lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Herudover skal målene fremover afspejle sig i en konsekvent afvisning af projekter, som ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til den miljømæssige bæredygtighed.

Vi finder det endelig utilfredsstillende, at meddelelsen om temastrategien er nærmest støvsuget for eksempler fra de nordiske lande, som på nogle områder – f.eks. den danske zonelovgivning og planlovgivning – er gode eksempler til efterfølgelse. Dette skyldes formentligt et for svagt dansk og nordisk engagement i udformningen af denne temastrategi for bymiljø.


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis