Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar vedr. omlægning af energiafgifter

Det Økologiske Råds høringssvar til:

Forslag til lov om ændring af lov om Kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af visse mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af stenkul og koks m.v.


Det Økologiske finder først og fremmest, at anledningen i form af implementeringen af Rådets direktiv 2003/96/EF burde benyttes til som minimum at genoptage den årlige justering af afgifter fastlagt som en fast kronebeløb, som blev stoppet med fastlæggelsen af finansloven for 2002.

Den miljømæssige tilstand på de berørte områder er ikke forbedret så meget, at dette kan betinge en nedsættelse af de grønne afgifter med den ikke-indregnede årlige inflationsrate. Tværtimod mener vi, at der er behov for betydelige forøgelser af de i dette lovforslag anførte afgiftsbeløb for at forbedre den danske miljøsituation generelt og især forbedre de danske muligheder for at opfylde den danske Kyoto-forpligtelse.

Vi finder i lighed med lovforslaget, at de krævede ændringer som følge af direktiv 2003/96/EF ikke er særligt omfattende. Vi finder ligeledes at en del af de såkaldte ”forenklingsforslag” må anses for tekniske ændringer, mens et par forslag, samt især fraværet af en samordning af de økonomiske styringsmidler i form af skatter og kvotehandel må anses for værende af energipolitisk betydning.

Vi finder derfor at lovforslaget bør afvente forhandlingerne om det danske forslag til den af EU krævede nationale tildelingsplan for CO2-emmissionskvoter for de i denne ordning omfattede installationer, som vil give anledning til betydeligt mere omfattende ændringer i de grønne afgifter end foreslået i dette lovforslag.

Vi skal i den forbindelse pege på regeringens eget udspil til en dansk klimastrategi, hvor der står:
"Samlet set nås den i princippet mest omkostningseffektive reduktionsindsats derfor ved en kombination af et kvotesystem, som dækker de mest energiforbrugende virksomheder, og en modsvarende CO2-afgift på tilsvarende niveau som kvoteprisen, for de virksomheder der ikke er dækket af kvoter. Afgrænsningen mellem kvotesystemet og afgiftssystemet burde ideelt set udformes sådan, at ingen virksomheder falder inden for begge systemer på én gang og ingen virksomheder falder helt uden for begge systemer." (En omkostningseffektiv klimastrategi. s. 83)

Den danske tildelingsplan (National Allokerings Plan – NAP) vil have en række økonomiske konsekvenser internt mellem de forskellige parter i de af kvotehandels direktivet omfattede installationer og i særdeleshed i forhold til alle de sektorer, som ikke er omfattet af kvotehandelsdirektivet. Det gælder:

• forholdet mellem udgifter til opfyldelse af CO2 forpligtelserne i kvotehandelsdirektivet og CO2 afgiftens størrelse og sektorspecifikke rabatsystemer.

• sammenblandingen mellem den danske energiafgift og CO2 afgift, hvor dette lovforslag foreslår ændringer mellem disse to afgifter uden overhovedet at bemærke, hvorledes dette får indflydelse på fordelingen af energibeskatningen mellem de private husholdninger og erhvervene, samt mellem installationer og sektorer, som er inden for hhv. uden for EU’s kvotehandelssystem.

• reguleringen af konkurrencemomentet i el- og varmesektoren i forhold til om installationerne er over eller under 20MW og dermed omfattet eller ikke omfattet af kvotehandelsordningen.

• reguleringen af forholdet mellem el-siden og varmesiden i den samhørende kraftvarmeproduktion, hvor kvotefordelingsproblemer til skade for varmesiden kan tilsige et behov for afgiftsændringer både for el- og varmesiden.

• den klare melding i EU’s tildelingsdirektiv for NAP’s, hvor landene anbefales at anvende yderligere økonomiske styringsmidler over for de ikke-handlende sektorer, således at nationale reduktioner i udledningen af drivhusgasser sker der, hvor det er billigst samfundsmæssigt set.

• det forventeligt kommende EU-direktiv om harmonisering af brændstoffer til transport, hvor behov for afgiftsstigning på ikke-professionel diesel synes indlysende, og hvor anbefalingerne går på, at evt. tabt provenu bør hentes ind ved anvendelse af kørselsafgifter og road pricing.

Dette forslag til mindre ændringer i påligningen af grønne afgifter løser desuden ikke det påtrængende problem med at fremlægge økonomiske incitamenter til at nyttiggøre reel overskudsvarme fra proces til rumopvarmning uden at dette giver anledning til afgiftstænkning.

Vi advarer desuden imod forslaget om ”overflytning” af CO2-afgifter til energiafgifter, idet virksomhederne jo kan få tilbagebetalt deres energiafgifter til procesformål direkte fra Told & Skat, mens CO2 afgifterne ikke tilbagebetales, men derimod modregnes gennem lettelse af virksomhedernes omkostninger til arbejdskraft.
Flyttes der derfor som beskrevet vil dette medføre en afgiftslettelse for virksomhederne, som betaler meget lave CO2 afgifter i forvejen.

Desuden kan forslaget også frygtes at have negativ betydning for refunderingen af CO2 afgiften til vedvarende energi, især vindmøller, som jo producerer energi uden udledning af CO2. Dette på trods af, at strøm produceret med vedvarende energi ikke i dag får hele CO2 afgiften tilbageført, og således faktisk betaler CO2 afgift imod al sund fornuft og i modstrid med både EU’s og de danske planer for en bæredygtig udvikling.

• Endelig finder vi at en lovændring for grønne afgifter bør øge incitamenterne for energibesparelser og indfasning af VE til erstatning af fossile brændsler. Dette kunne f.eks. ske som led i en skattereform, hvor beskatning af arbejde mindskes, idet der lægges en øget beskatning på ressourceforbrug og miljøproblematisk adfærd. En sådan omlægning kan – som ganske mange faktiske erfaringer og gennemførte undersøgelser har vist – gennemføres med oprettelse af flere arbejdspladser og styrkelse af dansk miljø- og energieksport uden at ramme socialt skævt, uden generelt at forringe virksomhedernes konkurrenceevne og uden at øge skattetrykket.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råds sekretariat

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small