Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar vedrørende finanslovsaftalen for 2006

• Teknisk høring af lovforslag om afgiftsændring som led i udmøntning af finanslovaftale for 2006 af 10/11 05 Forslag om ændring af forskellige afgiftslove J. nr. 2005-331-0049.

• Teknisk høring af lovforslag om afgiftsændring for fjernvarme mv. som led i udmøntning af finanslovaftale for 2006 af 11/11 05 Forslag om ændring af forskellige afgiftslove J nr 2005-331-0049.


Resume af høringssvarene:

Høring om afgiftsændring

Det Økologiske Råd

  • Tager afstand fra aftrapning af passagerafgiften på fly
  • Støtter forslaget om nedsættelse af den afgiftspligtige værdi for nye biler med partikelfiltre, men ønsker stærkere incitamenter til fremme af partikelfiltre på tunge køretøjer.
  • Støtter nedsættelsen af de samlede CO2 og energiafgifter på overskudvarme, der afsættes eksternt. Det Økologiske Råd anbefaler at regeringen vurderer effekten af afgiftsændringen årligt og justerer nedsættelsen, hvis der er behov herfor

 

Høring om afgiftsændringer for fjernvarme mv.

Det Økologiske Råd

  • Støtter hensigten med forslaget.
  • Støtter nedsættelsen af afgift for el brugt i fjernvarmeproduktionen. Det bør præciseres, at el brugt både til elpatroner og til varmepumper bliver omfattet af forslaget. På lidt længere sigt bør afgiftsnedsættelsen kun gives til varmepumper, ikke til elpatroner. Vi anbefaler desuden, at regeringen vurderer effekten af afgiftsændringen årligt og justerer nedsættelsen, hvis der er behov herfor.
  • Mener ikke at der er grund til at tilbagebetale CO2 afgifterne for kvoteomfattet brændsel (forslag som regeringen gerne havde fremlagt)
  • Er modstander af, at elafgiften nedsættes.


Teknisk høring af lovforslag om afgiftsændring som led i udmøntning af finanslovaftale

1. Aftrapning af passagerafgiften
Flytrafik er meget forurenende, og effekterne af emissioner i de høje luftlag er meget skadesvoldende i forhold til klimaeffekter. Ved indførelsen af passagerafgiften blev fremhævet, at den blev opfattet som et muligt alternativ til en egentlig brændstofafgift.

Det er derfor helt uansvarligt at fjerne afgiften på flytrafik, idet effekten alene vil være et øget antal flyrejser. Fjernelse af passagerafgiften skævvrider afgiftsstrukturen på transportområdet til fordel for flytrafikken, idet der ikke betales brændstofafgift for flytrafik. Således vil det give flytrafik et prisincitament forhold til især togtrafik, som er et alternativ til fly, og som er langt mere miljøvenlig ved en effektiv udnyttelse af togene.

EU kommissionen lægger således også stor vægt på, at alle transportformer betaler deres eksterne omkostninger, og afgiftsmæssigt behandles ensartet. Det burde ud fra et liberalt grundlag også være regeringens grundlag.

Af hensyn til de internationale konkurrencevilkår for flytrafikken er en international brændstof og CO2 afgift at foretrække, og den danske regering bør arbejde aktivt på EU niveau for at få en sådan afgift indført. Det er derfor helt uhensigtsmæssigt at fjerne den danske passagerafgift, og dermed billiggøre flytrafikken og sende et forkert prissignal til brugerne - inden der indføres internationale regler om afgifter på flytrafik.

Vi mener derfor, at regeringen bør trække forslaget om bortfald af passageraften af bordet.

2. Ændringer af den registreringspligtige værdi for nye biler med partikelfiltre
Partikelforureningen fra trafikken dræber hvert år et stort antal mennesker. Vi støtter derfor stærkt, at partikelfiltre fritages for afgift, så længe filtrene ikke er obligatoriske. Beløbet for nedsættelse af den afgiftspligtige værdi med 4.000 kr. for personbiler må skønnes at være tilstrækkeligt til at fremme valg af personbiler med partikelfiltre. Men det gælder hverken for tunge køretøjer eller for personbiler, som allerede kører på vejene. Her er brug for stærkere incitamenter i form af en kombination af støtte og en afgift på køretøjer uden filter – i form af forhøjelse af den grønne ejerafgift/vægtafgift for allerede indregistrerede personbiler, varevogne og lastbiler uden partikelfiltre. Den eksisterende støtteordning, som kun gælder lastbiler, bør udvides til andre tunge køretøjer, herunder busser.

Kombineres ovenstående med tilladelse til lokale miljøzoner, hvor der er krav en maksimal emission på niveau med biler monteret med partikelfiltre, vil det være muligt drastisk at mindske antallet af dødsfald forårsaget af partikelforurening.

3. Nedsættelse af de samlede CO2 og energiafgifter på overskudsvarme, der afsættes eksternt
Det Økologiske Råd støtter, at produktion af fjernvarme fra forskellige typer producenter afgiftsmæssigt ligestilles med det formål, at forureningen reduceres mest muligt.

Problemet, som afgiftsændringerne søger at rette op på, skyldes, at produktionsvirksomhederne betaler mindre energiafgifter end energisektoren. Den logiske løsning, som samtidig ville øge incitamentet til at reducere forureningen mest muligt, er derfor at ligestille produktionssektoren afgiftsmæssigt med de øvrige energiforbrugende/producerende sektorer.

Men da regeringen åbenbart fortsat ønsker at beskytte produktionssektoren, er det på disse præmisser dog rimeligt at nedsætte afgiften på industriel overskudsvarme ud fra et miljømæssigt synspunkt. Det kan være vanskeligt at vurdere, om niveauet er rimeligt. Loven bør derfor lægge op til at vurdere effekten af afgiftsniveauet årligt og justere procentsatsen, hvis der er behov herfor. Det skal nødigt ende med, at afgiftsjusteringen giver virksomhederne økonomisk incitament til at øge produktionen af overskudsvarme ud over det miljømæssigt hensigtsmæssige. Desuden er det under hensyntagen til, at energipriserne stiger, nødvendigt løbende at vurdere og justere afgiftsforholdet, så formålet med loven opnås.


Teknisk høring af lovforslag om afgiftsændring for fjernvarme mv. som led i udmøntning af finanslovaftale for 2006 af 11/11 05 Forslag om ændring af forskellige afgiftslove J nr. 2005-331-0049

1. Afgifter på brændsler til fjernvarmeproduktion på kraftvarmeværkerne
Forslaget vil for kraftvarmeværkerne reducere afgiften på brændsler til fjernvarmeproduktion til samme niveau som for kraftvarmeproduktionen. Formålet er at reducere det nuværende afgiftsmæssige incitament til en for stor produktion af el.

Det Økologiske Råd finder det vigtigt at sikre den samlede produktion af el og varme med de mindst mulige miljøkonsekvenser. Det økologiske Råd støtter derfor hensigten med forslaget og at afgiften på brændsler til fjernvarmeproduktion bliver sat ned til niveauet ved kraftvarmeproduktion.

2. Afgifter på brug af el til elpatroner
Regeringen ønsker samtidig at nedsætte afgiften på el brugt til elpatroner i forbindelse med fjernvarme ved at nedsætte CO2 afgiften og energiafgiften på fjernvarmeproduktion, fremstillet ved el samt på et senere tidspunkt efter drøftelse med elreformpartierne ved at elforbrug til fjernvarme friholdes for PSO pristillæg.

Det er fornuftigt at nedsætte afgiften på el på tidspunkter, hvor elprisen er meget lav, under forudsætning af, at produktionen af el bruges effektivt til fremstilling af fjernvarme. Elpatroner er imidlertid IKKE en energi- eller miljø effektiv måde at anvende el på. Varmepumper har en effektivitet i varmeproduktionen, som er omkring 3 gange større end anvendelsen af elpatroner. Brug af varmepumper vil kræve større investeringer, men vil også give en væsentlig større varmeproduktion pr KWh.

Produktionen af el ved vedvarende energi vil stige i de kommende år, og det derfor er vigtigt at denne elproduktion kan bruges til fjernvarmeproduktion på tidspunkter, hvor elpriserne er lave og det dermed er muligt at sikre bedre udnyttelse af vindenergien og højere forrentning af vindmøller. Det er derfor vigtigt allerede nu at sikre, at el bliver brugt mest energi- og miljøeffektivt i fjernvarmeproduktionen.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremstår det, som om det kun er el anvendt til elpatroner, der bliver reduceret ifølge forslaget. Det vil være direkte katastrofalt, hvis lovforslaget skal fortolkes således, at brug af elpatroner stilles bedre end det energi- og miljømæssige bedre alternativ varmepumper. Det bør præciseres i lovforslaget, at også el anvendt til varmepumper får afgiftsnedsættelse. På sigt når produktionen af el fra vindmøller bliver større, bør afgiftsfritagelsen kun omfatte el brugt til fjernvarmeproduktion ved hjælp af varmepumper.

Da elpriser svinger meget, som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, er det vigtigt løbende at følge, hvordan afgiftsnedsættelsen konkret påvirker de enkelte aktører og at revidere niveauet, hvis der er behov herfor.
Det økologiske Råd anbefaler derfor, at effekten af afgiftsnedsættelsen vurderes årligt og at afgifterne justeres, hvis der er behov herfor, så formålet med afgiftsændringen - nemlig at reducere incitamentet til en for stor elproduktion og at sikre at ”overskydende” elproduktionen bliver brugt til en miljø- og energi effektiv produktion af fjernvarme - opnås.

3 Tilbagebetaling af CO2 afgiften for kvoteomfattet brændselsforbrug til procesformål
Det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, at regeringen gerne havde fremsat et lovforslag om tilbagebetaling af CO2 afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål. Lovforslaget har været i høring, men er ikke fremsat, da EU kommissionen ikke har godkendt lovforslaget i forhold til reglerne om statsstøtte.

Vi finder ikke, at der er grund til at fritage kvoteomfattede virksomheder for at betale CO2 afgift som andre aktører. Det vil give virksomhederne et ekstra incitament til at reducere CO2 emissionerne. Selvom CO2 afgifterne er lavere end prisen på en CO2 kvote, vil det alligevel have betydning for virksomhedens interesse i at reducere CO2 emissioner, hvis afgiften bevares. Kvotereguleringen omfatter kun ændringer i virksomhedernes CO2 emissioner, mens CO2 afgiften omfatter virksomhedernes samlede CO2 emissioner.

Erfaringen viser, at det er en fordel for de danske virksomheder på et tidligt tidspunkt at omstille produktionen i så energivenlig en retning som mulig, idet industrien hermed er på forkant med udviklingen, som andre landes virksomheder senere bliver stillet overfor som følge af stigende energipriser.

Desuden bliver provenuet fra CO2 afgiften tilbageført til virksomhederne i form af fjernelse af AMBI, som tilskud til energiforbedringer og i forhold til lønomkostninger. CO2 afgiften har derfor ikke væsentlige konkurrenceforvridende effekter for de kvoteomfattede virksomhederne.

5 Nedsættelse af elafgiften
Regeringen lægger desuden op til at nedsætte elafgiften for forbrugerne, da elprisen må forventes at stige pga. de ovenstående ændringer af reglerne for afgiftsnedsættelse for el anvendt i varmeproduktionen. Vi ser ingen grund til at nedsætte elafgifterne som kompensation for, at man vil sikre at elproduktionen sker mere energi- og miljøvenligt. Det er desuden et særdeles forkert signal at sende, at sænke forbrugerprisen på et tidspunkt, hvor de miljømæssige gener ved verdens energiforbrug viser sig stadig tydeligere, og hvor der er igangsat andre bestræbelser på at få forbrugerne til at spare på energien. Hvis regeringen ønsker at tilbageføre provenuet af nogle afgifter til forbrugerne, kan det ske langt mere hensigtsmæssigt ved at give tilskud til energibesparende tiltag eller støtte F&U i miljøvenlig energiproduktion og i energibesparelser. Det Økologiske Råd er derfor modstander af, at elafgiften nedsættes.

Med venlig hilsen

Christian Ege Jørgensen / Søren Dyck-Madsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small