Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar vedr. EU's temastrategi om luftforurening

I forlængelse af vores bemærkninger på møde i EU-specialudvalget d. 9.11. ønsker Det Økologiske Råd at fremføre, at vi finder, at Kommissionen bør hæve ambitionsniveauet for temastrategien til niveau C – 85% af det teknisk opnåelige, specielt angående partikelforureningen og ammoniakforureningen.

Partikelforureningen:
Partikelforureningen medfører omfattende sundhedseffekter, og også Kommissionens cost-benefit beregning viser, at gevinsterne er langt større end omkostningerne. Der er mange anvendelige virkemidler, som endnu ikke er taget i brug.

I medlemslandene kan man:
• lægge afgift på dieselkøretøjer uden filter (eller køretøjer, som ikke overholder en standard, som kan overholdes ved brug af filter)
• give tilskud til installation af filtre og katalysatorer til eksisterende dieselkøretøjer
• indføre miljøzoner i de store byer, hvor kun køretøjer, der lever op til de normer, som kan overholdes ved anvendelse af filtre, må køre ind
• indføre emissionskrav til brændeovne. Dette bør ikke som i det eksisterende danske forslag indskrænkes til nye brændeovne, men også omfatte eftermontering af efterbrænder-udstyr på eksisterende ovne
• indføre bompenge- eller roadpricing-systemer.

På EU-niveau kan man fremskynde vedtagelse af Euro 5 og 6 normer for nye dieselkøretøjer. Samtidig er det vigtigt, at EU ikke lægger hindringer i vejen for nationale tiltag. I Danmark har man tolket EU's statsstøtteregler således, at medlemslandene højst må give 30% tilskud til installation af partikelfiltre. Dette har vist sig at være for lidt til at motivere vognmændene til at søge om tilskud – ihvertfald så længe der ikke er indført miljøzone i storbyerne. I Sverige har man tolket, at når man indførte miljøzone i storbyer med særlige krav til partikeludslip fra dieselkøretøjer, var man nødt til at undtage biler indregistreret i andre EU-lande. Her bør Kommissionen præcisere, at så længe såvel eftermontering af partikelfiltre på eksisterende køretøjer som indførelse af miljøzoner ikke er reguleret på EU-plan, skal medlemslandene have ret til at beskytte befolkningens sundhed gennem sådanne tiltag. Således bør man se tilskud til installation af partikelfiltre som en gebyrfinansiering frem for som statsstøtte, idet man anvender en del af provenuet fra bilafgifterne til at løse sektorens forureningsproblemer.
EU bør også indføre fælles grænseværdier for emissioner for brændeovne.

Endelig bør EU snarest indføre krav om målinger af PM 1,0 (partikler med diameter mindre end 1 mikrometer), idet såvel det nuværende PM 10 som det kommende mål PM 2,5 er misvisende, da disse fraktioner er domineret af grovere partikler ift. de ultrafine, som ser ud til at være hovedansvarlige for sundhedsskaderne.

Ammoniakforureningen:
Både i den tematiske strategi for luftforurening og i det 6. Miljøhandlingsprogram er målet at opnå en luftkvalitet, der ikke medfører signifikante negative påvirkninger af og risiko for sundhed og miljø. Det indebærer, at der ikke må ske nogen overskridelse af tålegrænser.
Det fremgår af strategien, at der anbefales en reduktion af ammoniakforureningen med 27% inden 2020, svarende til at der sker en reduktion på 55% af, hvad der er teknisk muligt.
Det fremgår endvidere af strategien, at 55 % af alle økosystemer i dag er belastet af eutrofiering. For de mest følsomme økosystemer er der tale om meget store overskridelser af tålegrænserne og specielt i regioner, hvor der er en stor og intensiv husdyrproduktion.
Der vil derfor være behov for en reduktion på mindst 85 % af, hvad der er teknisk muligt – og længe inden 2020 - for at stoppe såvel overskridelsen af tålegrænserne som tilbagegangen i biodiversiteten for de kvælstoffølsomme naturtyper.
Der findes i dag teknologier, der kan reducere ammoniakemissionen fra intensiv husdyrproduktion med 70-90%, og disse teknologier bør derfor anvendes på alle bedrifter med intensiv husdyrproduktion længe før 2020, for at opfylde målet om at stoppe eutrofieringen af alle økosystemer. Strategiens forslag om en reduktion på 27% i ammoniakforureningen i 2020 i forhold til 2000 er således helt utilstrækkeligt til at opfylde dens målsætninger for miljøet.
Da den intensive husdyrproduktion sker på relativt få bedrifter, og den har mere og mere karakter af industriproduktion, bør der her stilles krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi på alle store intensive husdyrbedrifter, ligesom det er tilfældet for industrivirksomheder.

Forslag til direktiv om luftkvalitet

Partikler:
Også her finder vi, at de foreslåede grænser for partikler kan skærpes, jfr. de ubenyttede virkemidler nævnt ovenfor. Vi er derfor også helt uenige med den danske holdning nævnt i notatet til Specialudvalget, nemlig at ikrafttræden for den nye grænseværdi for PM2,5 skal udskydes til 2015, fordi der ikke er nationale virkemidler over for bl.a. dieselkøretøjer.

Ammoniak:
Direktivforslaget omhandler ikke den direkte ammoniakforurening, men alene den afledte forurening i form af nitrogenoxider i visse zoner eller bymæssige områder. Direktivet bør udbygges, så det også omhandler planer og programmer for ammoniakforureningen i områder med intensiv husdyrproduktion og kvælstoffølsomme naturtyper.

Venlig hilsen

Christian Ege


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small