Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar på lovforslag om tekniske ændringer af energiafgifter mv.

Generelt skal Det Økologiske Råd fremhæve, at afgifter på brug/udledning af forurenende stoffer, dvs. grønne afgifter, er en effektiv måde at fremme en mere miljøvenlig adfærd, samt at forbrugeren betaler for forureningen. Det er dermed i overensstemmelse med en liberal markedsregulering. En række af ændringerne i forslaget sigter på, at afgiftsfritagelsen kommer til at omfatte flere grupper, dvs. sikre at flere grupper ikke underlægges internalisering af de eksterne omkostninger.

Hensigten med lovforslaget burde i stedet have været at ligestille forskellige erhvervsgrupper ved at sikre, at flere grupper betaler energiafgifter.

Lovforslaget er på nogle områder udtryk for en forenkling af de eksisterende regler, hvad vi kun kan støtte.

Det skal dog bemærkes, at når der på en del områder er behov for reguleringer så hurtigt efter lovens vedtagelse, skyldes det sjusk og lemfældighed ved udarbejdelsen, bl.a. på de områder, hvor det direkte angives at justeringerne skyldes forglemmelser ved konsekvensændringer. Det er vigtigt, at Ministerier og Folketing gives tilstrækkelige med personaleressourcer og tid ved udarbejdelse af love, at de har et højt fagligt og juridisk niveau.

Følgende områder skal kommenteres særskilt.

Forbrugsregistrering:
Den nuværende lovgivning giver store energiforbrugere mulighed for at modtage el og varme uden afgift. Det er uhensigtsmæssigt, da netop de store forbrugere bør gives et ekstra incitament til at spare, hvilket energiafgifterne giver. Reglen om afgiftsfritagelse bør derfor ophæves. Samtidig bør provenuet tilbageføres intelligent til sektoren, f.eks. i form af tilskud til energieffektivisering og i forhold til lønudgiften, således at bruttobelastningen på sektoren ikke forringer konkurrenceevnen.

Formålet med lovændringer er at stille nogle virksomheder, som modtager energi fra ikke-registrerede industrielle kraftvarmeværker, især gartnerier, lige med andre større energimodtagere. Gartnerier bør ikke fritages for at betale afgift, med den begrundelse, at de skal kunne konkurrere med gartnere beliggende i mere klimatisk gunstige zoner. Hermed fremmer man direkte et øget energiforbrug til skade for vores klima m.v..

Lempelse af kvælstofafgiften.
Det Økologiske Råd støtter, at lempelsen udvides til også at omfatte kvælstof anvendt i lastbilers katalysatorer under henvisning til betydningen for partikelforureningen fra lastbiler.

Mikrokraftvarmeværker
Vi støtter ændringen for mikrokraftværker, så de ligestilles med andre kraftværker

Tilbagebetaling af CO2 afgift for det kvoteomfattede brændselsforbrug
Beregningerne i lovforslaget viser, at det er væsentligt dyrere for virksomheder at købe kvoter end at betale CO2 afgift. Det er imidlertid ikke i sig selv en begrundelse for at fritage kvotebelagte virksomheder for CO2 afgift, idet en afgift giver en yderligere tilskyndelse til at se på det totale energiforbrug. Især da CO2 afgiften stort set kompenseres branchevis ved fjernelse af AMBI’en, gennem tilskud til energieffektivisering og tilskud i forhold til lønomkostninger. CO2 afgiften for energitunge virksomheder er således primært en omfordeling, som gavner energibesparelsesindsatsen uden at belaste virksomhedernes bruttoudgifter nævneværdigt.
Der er specielt ingen grund til at ophæve afgiften i denne periode frem til 2007, hvor virksomheder som udgangspunkt har fået tildelt deres kvoter gratis.

Venlig hilsen


Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small