Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Det Økologiske Råds høringssvar til EU Kommissionens grønbog om energieffektivisering – COM (2005) 265 final af 22. juni 2005

Det Økologiske Råd ser EU Kommissionens udspil med en grønbog for energieffektivisering som et positivt og nødvendigt tiltag i EU’s energi- og klimapolitik.
Uden en markant satsning på det store og økonomisk attraktive potentiale for energibesparelser og -effektiviseringer af apparater, processer og bygninger vil EU ikke være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forhold til Kyoto-protokollens nuværende periode og sandsynligvis heller ikke nå det af EU opsatte mål om højst to graders global temperaturstigning.
Vi er derfor enige i grønbogens påpegning af, at der er brug for et globalt EU-lederskab på dette område – men har til tider svært ved at få øje på dette lederskab i praksis.

Vi er enige i, at en markant satsning på energibesparelser og energieffektivisering både med eksisterende effektiv teknologi vil skabe mange gode arbejdspladser i EU. Ligeledes vil en øget indsats i forskning og udvikling af nye tekniske energieffektive løsninger kunne skabe nye produkttyper med potentielle eksportmuligheder og arbejdspladser. Endvidere vil en konsekvent gennemførelse af alle omkostningseffektive energibesparelser styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne over for produktion i lande med markant dårligere energieffektivitet.

Vi finder dog grønbogens identificerede potentiale på 20 % omkostningseffektive besparelse af dagens energiforbrug for klart undervurderet. Det danske forarbejde til energispareplanen, som blev principvedtaget den 10.6.05 peger på en samfundsøkonomisk her og nu besparelse på 26 % - og et privatøkonomisk potentiale, der er ganske meget større, selv om det er beregnet med meget korte tilbagebetalingstider. Da Danmark generelt er et af de EU lande med størst energieffektivitet, må potentialet i hele EU være større og dermed snarere ligge på 30 – 40 % af dagens energiforbrug.

Vi finder grønbogens forsøg på at opdele virkemidlerne på EU, national, regionalt og lokal niveau for en rigtig indgangsvinkel, om end den ikke er konsekvent gennemført.

Vi finder det positivt, at grønbogen påpeger nødvendigheden af at anvende en række økonomiske styringsmidler i langt højere grad til at skabe økonomiske incitamenter for gennemførelse af energibesparelser.

Vi støtter derfor en styrket EU indsats for en forbedret og dynamisk produktmærkning, som sikrer, at kun de bedste produkter kan opnå og opretholde miljømærker. Og som er en helt åbenlys forudsætning for, at forbrugerne har muligheden for at vælge de mest miljø- og energirigtige produkter. Men det er ikke tilstrækkeligt. De ringeste produkter bør løbende forbydes på markedet, idet EU bør vedtage minimumsnormer for alle energiforbrugende apparater og produkter – herunder også biler, bygninger, fly og skibe m.v. Desværre indtager EU ikke en global førerposition på dette område.

Af hensyn til undgåelse af konkurrenceforvridning som følge af mange nationale krav bør dette arbejde fremskyndes på EU-niveau – og med betydeligt større hastighed og succes end hidtil set, hvilket bør være muligt med vedtagelsen af Eco-Design direktivet.

Vi støtter, at grønbogen anbefaler grønne skattereformer, som sikrer, at forureneren betaler ved at lægge øgede grønne skatter på ressourceforbrug og forurenende adfærd, samtidig med at andre skatter kan sænkes, så det samlede skattetryk ikke øges.
Vi savner blot progressive EU-initiativer i form af ambitiøse minimumsdirektiver for beskatning af miljøbelastende ressourceforbrug og øvrig forurenende adfærd.
Vi er til gengæld ikke enige i, at der skal ske en harmonisering, der forhindrer enkelte lande i at gå videre end EU’s vedtagelser – som på grund af enstemmighedskravet ofte ligger for lavt.

Vi støtter, at grønbogen lægger op til en hurtig revision af minimumskravene for energibeskatning og at der skal indføres en automatisk indeksering af skattekravene. Vi vil dog fortsat støtte, at dette sker som minimumskrav blot på et betydeligt højere niveau end i det få år gamle energibeskatningsdirektiv. Progressive lande skal fortsat kunne anvende grønne energiskatter som en del af deres nationale skattepolitik og herved mindske behovet for erhvervs- og personskatter.
Vi støtter også grønbogens ord om, at hvis en stramning og indeksering af minimumskravene for energibeskatning ikke kan gennemføres enstemmigt, så må muligheden for forstærket samarbejde udnyttes.

Vi støtter fuldt grønbogens opfordring til grønne kilometer- og registreringsskatter, således at energi ineffektive biler straffes økonomisk. Vi så allerhelst, at normarbejdet på transportområdet blev udvidet, således at biler, der sælges i EU, skal opfylde en ambitiøs brændstofforbrugsstandard – frem for den utilstrækkelige aftale med bilindustrien, som ikke ser ud til at blive opfyldt.

Vi finder det positivt, at grønbogen konstaterer, at med etableringen af GALILEO systemet på plads, er det nu blevet ganske let at introducere vejskatter, bompengesystemer og egentlig intelligent roadpricing – uden at dette vil skabe problemer med køer f.eks. ved bomstationer. Men vi mangler tilkendegivelsen af, at dette følges op med et forslag til EU-direktiv herom.

Vi er enige i, at den offentlige sektor skal forpligtes til at ”kick-starte” markedsintroduktionen af eksisterende og nye energieffektive teknologier. Der kan opfordres til national lovgivning herom, men der er klart behov for vedtagelse af ambitiøse minimumsdirektiver i EU på dette område.

Vi er glade for, at grønbogen klart konstaterer, at statsstøtte er accepteret af Kommissionen, når den gives for at forbedre energieffektiviteten, i overensstemmelse med retningslinierne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Grønbogen konstaterer, at medlemslandene skal have særlig fokus på energieffektivisering i udarbejdelsen af de kommende nationale handlingsplaner for vækst og beskæftigelse. Dette bør udvides til indførelse af generelle ambitiøse minimumskrav om bæredygtig udvikling i Lissabon-strategien og derfor også de nationale handlingsplaner.

Grønbogen foreslår endvidere at hvert medlemsland skal vedtage en årlig handlingsplan for forbedret energieffektivitet. Vi finder grønbogens forslag interessant, men udspillet er alt for svagt. For det første må energispareplaner knyttes tæt til vedtagelsen af ambitiøse energiplaner, idet mange energisparemuligheder er afhængige af udviklingen af energieffektive energisystemer med lavt udslip af CO2 og andre problematiske stoffer.
Disse energispareplaner skal være ambitiøse – langt mere ambitiøse end det forhandlede Energy Efficiency Directive, som slet ikke vil levere de i grønbogen identificerede 20 % besparelse og slet ikke de faktiske potentielle energisparemuligheder i EU.

Grønbogen har ikke mange effektive forslag til energieffektivisering i industrien. Kun to reelle forslag findes – det ene om øget indgåelse af frivillige aftaler, som ofte ikke har den tilsigtede virkning, og en konstatering af at den industri, som indgår i EU’s kvotehandelsordning, må opfylde deres kvoter, og at energibesparelser er et nødvendigt redskab. Hvis EU’s kvotehandelsordning skal have den nødvendige effekt kræver det, at Kommissionen ved godkendelsen af de nationale tildelinger af udledningstilladelser for 2008-12 er langt skrappere end den generøse accept at slappe udledningstilladelser for 2005-7, der nærmest fik karakter at tilladt statsstøtteordning til energitunge virksomheder.

Det er positivt, at grønbogen opfordrer til større indsats for forskning og teknologisk udvikling. Men grønbogen burde nævne, at pengene er til stede i EU’s budget, det kræver blot en nyorientering af EU’s 7. rammeprogram for energiforskning og -udvikling, således at atomkraften og den fossile energi støttes mindre, mens vedvarende energikilder samt energibesparelser og -effektivisering støttes langt mere.


Konklusion:

Grønbogen må koncentrere sig om forslag til og gennemførelse af EU initiativer – enten direkte gennem fastlæggelse af EU-regler eller med markante bindende krav til medlemsstaterne om udarbejdelse af handlingsplaner m.v.


EU bør således:

• Klart identificere potentialet for energibesparelser i EU’s medlemslande samt identificere barrierer og virkemidler for opnåelse af disse energibesparelser

• Kræve grønne skattereformer i medlemslandene – f.eks. således at beskatningen afspejler de reelle eksterne omkostninger ved energiproduktion og -forbrug

• Øge minimumsskattesatserne for energi og indføre automatisk indeksering

• Miljømærke langt flere produktgrupper med en dynamisk mærkning, der sikrer, at det altid kun er de energi- og miljørigtige produkter, der er mærket

• Fastsætte langt flere minimumsnormer, så de miljø- og energiringeste produkter hele tiden tages ud af markedet

• Stille skrappere bindende krav til nye køretøjer – og sikre, at minimumsnormer fjerner de energiringeste fra salgskatalogerne

• Sikre at virksomhederne i EU’s kvotehandelsordning får tilstrækkeligt stramme kvoter for 2008 – 12 og perioden efter 2012 til at de gennemfører de faktiske potentialer for energibesparelser

• Vedtage et ambitiøst energisparedirektiv med årlige besparelseskrav på mellem 1,5 og 2,0 % – og kræve at dette udmøntes i nationale handlingsplaner, som sikrer, at de faktiske potentialer for energibesparelser nås på en forholdsvis kort årrække

• Sikre at EU’s regionalfonde og investeringsprogrammer inddrager energibesparelser og -effektivisering som et ufravigeligt krav ved alle projektstøttebeslutninger

• Sikre at offentlige virksomheder forpligtes til altid at købe miljø- og energimærkede varer - og til at stille miljø- og energikrav ved indgåelse af alle indkøbsaftaler – også mht. bygninger, transport og tjenesteydelser

• Vedtage et road pricing infrastruktur direktiv, som sikrer, at medlemslandene kan indføre et nationalt road pricing system, der fungerer i alle EU-lande

• Sikre fortsat skrappere energikrav til nye bygninger og især til renovering af eksisterende bygninger – da sparepotentialet her er enormt stort


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small