Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar vedr. ”Udkast til baggrundsrapport for projekt vaskeplads.”

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger til udkastet:

Det fremgår af rapporten, at en undersøgelse foretaget af danske amter ved 145 potentielle pesticidpunktkilder ved gartnerier, gårdspladser og maskinstationer m.m. viser pesticidforurening i det terrænnære grundvand på 93% af de undersøgte lokaliteter. På 70% af lokaliteterne var grænseværdien for pesticidrester i grundvand på 0,1 mikrogram/l overskredet, og på 8% af lokaliteterne var indholdet af pesticidrester mellem 10 og 800 mikrogram/l dvs. mellem 100 og 8.000 gange grænseværdien.

Det fremgår endvidere, at amterne udover phenoxysyrerne har fundet høje koncentrationer af følgende stadig tilladte pesticider og deres nedbrydningsprodukter: Glyphosat, Ethofumerat og Bentazon. Disse midler blev incl. MCPA i 2003 solgt til landbruget i en mængde på 1.150.000 kg svarende til ca. 40% af de solgte pesticider.

Det vurderes i rapporten, at mindst 10% af de pesticidforurenede boringer kan relateres til punktkilder f.eks. vaskepladser og gårdspladser.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der er behov for en meget kraftig opstramning af reglerne for håndtering af pesticider i forbindelse med sprøjtning.

På rapportens side 9 er der i tabel 1 opgjort, at spildet af pesticider ved påfyldning og vask på en gennemsnitlig ejendom på 70 ha er på 10-220 gram om året under forudsætning af, at restsprøjtevæsken fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal.

På ejendomme i størrelsesordenen 210 til 415 ha er det estimeret, at der kan forekomme spild af pesticider i størrelsesordenen 450-800 gram aktivstof pr. sæson, hvis sprøjteresten i forbindelse med den indre rengøring fortyndes mindre end 50 gange.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd står uforstående over for, at det forekomne spild ved 415 ha kun er på 2 gram aktivstof pr. sæson ved en fortynding på mindre end 50 gange, mens det er godt 3 gram ved 70 ha ved en fortynding på minimum 50 gange. Der skal vel stå ”fortyndes minimum 50 gange” begge steder, da mindre end 50 gange jo kan være lige fra 0 til 49,9 gange.

Rapporten indeholder en risikovurdering, der viser, at påfyldning og vask på grusbefæstede arealer og på betonbefæstede arealer uden opsamling medfører en uacceptabel høj belastning med pesticider på eller i tilknytning til vaskepladsen. Hvis det nemlig antages, at et spild på 220 g aktivstof (jfr. tabel 1 side 9) fordeler sig på 50 m2, vil det føre til en årlig belastning med 4,4 g aktivstof pr. m2, hvilket svarer til ca. 30 gange den gennemsnitlige dosering pr. år på de sprøjtede arealer. (side 52).

Der er på side 56 foretaget en risikovurdering ved påfyldning og vask på den behandlede mark eller andet bevokset areal. Her antages der imidlertid kun at være et tab på 4,5-8,4 g aktivstof, idet det alene omfatter sprøjtning af 6 hektar med en dosering på 1 kg. Antages det, at vask og påfyldning sker på et areal på 10 m2, vil det give en dosering på 4,5-8,5 gange den godkendte dosering.

Foretages påfyldning og vask på et veletableret græsareal med et plantedække på 95%, forudsættes det i rapporten, at udvaskningen vil blive reduceret med 95% til 0,23-0,43 kg/ha.
Denne antagelse er der ingen forsøgsmæssig dokumentation for i rapporten, og der er heller ingen begrundelser for at 95% græsdække reducerer udvaskningen med 95%.

På side 30 i tabel 4.4 er spildet på en gennemsnitligt ejendom på 70 ha estimeret til 10-220 gram aktivstof med 1-10 gange vask pr. sæson. Spildet pr. vask er således her væsentligt højere nemlig 10-22 gram pr. vask.
I biobede er der ifølge side 57 målt en udvaskning på op til 11% af den tilførte mængde pesticid, mens det på det plantedækkede areal vurderes, at kun 5% udvaskes. Ifølge rapportudkastet forudsættes det således, at et græsareal er væsentligt bedre til at tilbageholde pesticider end et biobed.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd finder, at denne forudsætning er forkert. For det første vil der i biobedet være en langt større overflade, hvor pesticiderne kan tilbageholdes og nedbrydes. For det andet vil pesticiderne i vaskevandet ikke blive fanget i vegetationen, som det sker under sprøjtning med forstøvet sprøjtevæsken, men blive vasket af vegetationen, og for det tredje tilføres der en langt større mængde vand pr. m2 ved vask end ved sprøjtning, så kun en minimal del af væsken kan blive fanget i vegetationen. Pesticiderne i vaskevandet vil nemlig ikke blive på bladene i væsentligt omfang, men blive skyllet ned på jorden og udvaskes bl.a. gennem ormegange til grundvandet. Risikovurderingen ved påfyldning og vask på bevoksede arealer er derfor forkert, idet både spildet af aktivstof på vaskepladsen, og udvaskningen af pesticider er kraftigt undervurderet.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd finder endvidere kravet om, at påfyldning og afvaskning inden for en sæson ikke må foretages på samme sted mere end 1 gang for både urealistisk og umuligt at kontrollere. Landmanden må jo nødvendigvis foretage påfyldning af vand på sprøjten ved vandtanken, hvor en sådan anvendes.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd anbefaler på den baggrund, at påfyldning og vask af sprøjter kun bør foregå på støbte pladser med opsamling, og at der etableres forbud mod at anvende ikke alene grus- og stenbelagte men også bevoksede arealer til påfyldnings- og vaskeplads.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd finder endvidere, at man ved et sådant forbud vil fremme anvendelsen af sprøjteudstyr, hvor rengøringen kan gennemføres i marken med brug af rent vand fra skyllevandstanken, og hvor der anvendes direkte injektion af sprøjtemidlet, så der undgås restsprøjtevæske. Det vil endvidere åbne mulighed for i langt højere grad at dosere sprøjtemidlerne i forhold til behovet på den enkelte mark med væsentlige natur- og miljømæssige gevinster til følge.

Vedr. anbefalingernes karakter
Det fremgår ikke entydigt af udkastet, om der blot er tale om anbefalinger, eller om der er tale om krav.
Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd anbefaler kraftigt, at der bliver tale om krav, som kommer til at gælde for al håndtering af pesticider i såvel landbrug, gartneri, frugtavl som skovbrug.


Med venlig hilsen
for Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd

Hans Nielsen
Det Økologiske Råd
hans@ecocouncil.dk
     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small