Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar på Kommissionens meddelelse om: ”Handlingsplan for energieffektivitet: Udnyttelse af potentialet.”

Det Økologiske Råd (DØR) hilser handlingsplanen velkommen. En markant satsning på en øget energieffektivitet er både økonomisk positiv, det øger energiforsyningssikkerheden, og er det mest effektive og samtidig billigste virkemiddel til at reducere udslippet af drivhusgasser fra EU.

Det er positivt, at handlingsplanen er ret konkret med udpegning af en række væsentlige indsatsområder, og at den indeholder en nogenlunde konkret tidsplan for implementering af de forskellige initiativer.


- DØR er enig i at der er et stort rentabelt besparelsespotentiale - det anførte besparelsespotentiale på 20 % udover det der kommer af sig selv er nok en del i underkanten af det reelle potentiale. Yderligere besparelser ud over de 20 % i forhold til BAU vil med stor sandsynlighed fortsat være både billigste og lettest gennemførlige indsats for yderligere at sænke EU’s udledning af drivhusgasser.
- Alle erfaringer viser, at der er brug for en bred vifte af virkemidler for at realisere dette potentiale. Markedet klarer det ikke af sig selv.
- Det er positivt at handlingsplanen omhandler alle sektorer og forbrugsområder. Det er specielt positivt, at transportområdet er medtaget og at der på dette område lægges op til en række initiativer.
- DØR finder det vigtigt at der i høj grad gives økonomiske incitamenter til at fremme energibesparelser. Det er derfor positivt at handlingsplanen har fokus på finansiering, prisstrukturen og ikke mindst beskatning af energiforbrug.
- I forhold til produkter og apparater støtter DØR forslagene om dynamiske minimumsnormer, kombineret med en opdatering energimærkning. Det er vigtigt at minimumsnormerne fastsættes ambitiøst, så der f.eks. hvert tredje år fjernes de 30 % mindst energieffektive produkter og apparater gennem fastsættelse af minimumsstandarder. Det er positivt at det klart fremgår som målsætning, at kun de 10-20 % bedste produkter skal kunne A-mærkes.
- Bygninger er et meget vigtigt indsatsområde. Her er det vigtigt at bygningsdirektivet som foreslået udbygges med ambitiøse energikrav for nye og renoverede bygninger, herunder for bygningskomponenter. Målsætningen bør være, at alle nye bygninger i løbet af 10-15 år bliver lavenergi/passivhuse.
- Endnu vigtigere er det imidlertid, at indsatsen for energieffektivisering af eksisterende bygninger forøges. Det må simpelthen sikres, at der ved enhver ombygning eller renovering inddrages tiltag for at optimere den pågældende bygnings energiforbrug. Her er handlingsplanen ikke stærk nok.
- I forhold til biler er der behov for en ambitiøs politik for at fremme energieffektivitet. Det er således ikke acceptabelt at vente på at bilindustriens frivillige aftale om 140 g CO2/km ikke overholdes i 2008/2009. Der må påbegyndes lovgivning straks. Bindende krav med 120 g CO2/km i 2012 bør udbygges med en målsætning om 100 g i 2020. Erfaringer viser at der er behov for regulering. Frivillige aftaler viser sig ikke at levere.
- Ydermere bør der også her sættes minimumsstandarder, således at der ikke tillades solgt ikke-varekøretøjer med en energieffektivitet under 12 km/liter benzin svarende til ca. 13,5 km/liter diesel.
- Ligeledes er det positivt, at kørselsafgifter og bompenge m.v. nævnes som gode muligheder for et reducere energiforbruget i transporten. Her er så åbenlyst brug for en direktiv, som kan påbyde indførelse af sådanne ordninger, og som minimum åbner mulighed for beslutning af gennemførelse af sådanne løsninger på byniveau. Her vil en standardisering på EU niveau være en fordel, dog uden, at udarbejdelsen må forsinke processen unødigt.

Desværre lider handlingsplanen også af en række svagheder:


- Handlingsplanen må have som målsætning at gennemføre juridisk forpligtende målsætninger om energibesparelser for EU som helhed og for de enkelte medlemslande. Vel at mærke ikke på det nuværende alt for svage vejledende målsætning om i gennemsnit 1 % energibesparelser per år, idet dette er i forhold til business-asusual.
- En overordnet målsætning bør være at EU's samlede energiforbrug i 2020 er reduceret absolut med mindst 10 % i forhold til i dag.
- I forhold til energibesparelser i erhvervslivet er handlingsplanen for slap. Der er her brug for en øget anvendelse af energiafgifter kombineret med en udvidelse af CO2-kvoteordningen. Bindende krav om anvendelse af BAT i forbindelse med nyinvesteringer kan også overvejes.
- Ligeledes er det afgørende, at Energibeskatningsdirektivet bliver revurderet straks. Der er behov for langt klarere og mere markante fælles energiafgifter, især på områder, hvor enkeltlandes underbydning på energiafgifterne vil kunne få en konkurrenceforvridende effekt over for lande med højere energiafgifter. Ligeledes er det væsentligt at fjerne de undtagelser for energiafgifter, f.eks. i husholdninger, som i dag er indskrevet i energibeskatningsdirektivet.
- Det er afgørende med en ambitiøs og hurtig implementering af de forskellige forslag. Dette kræver ressourcer i EU Kommissionen og i medlemslandene.

Christian Ege
formand


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small