Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar vedr. forslag til ændrig af lov om landbrugsejendomme

Bemærkninger til Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme.

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger til lovforslaget:

1. Lovens ikrafttrædelsestidspunkt
Det Økologiske Råd finder det uhensigtsmæssigt, at ændringen af landbrugsloven træder i kraft pr. 1. august 2006 dvs. 4 måneder før den nye Lov om godkendelse af husdyrbrug, da det vil give landbruget mulighed for at ansøge om udvidelse af husdyrproduktionen efter de nuværende miljøregler, lige inden den skærpede miljøregulering i den nye Lov om godkendelse af husdyrbrug træder i kraft.

Det Økologiske Råd finder, at det i forvejen er et problem, at den skærpede miljøregulering kun kommer til at gælde ved udvidelser af husdyrproduktionen, og at de eksisterende større husdyrproduktioner ikke bliver omfattet og i princippet kan fortsætte uden skærpede miljøkrav i mange år frem, hvis de ikke udvider produktionen på ejendommen. Og de kan opkøbe en naboejendom og starte en ny produktion op her, uden at det kræver, at produktionen på den nuværende ejendom skal miljøgodkendes. Det vil således være muligt for en landmand at udvide husdyrproduktionen, uden at hans eksisterende husdyrproduktion på hans andre ejendomme bliver omfattet af de skærpede miljøkrav i den nye Lov om godkendelse af husdyrbrug.
Det Økologiske Råd frygter på den baggrund, at landbruget vil ”hamstre” tilladelser til at udvide husdyrproduktionen uden de skærpede miljøkrav inden den 1. januar 2007, så der vil gå mange år, inden de skærpede miljøkrav fører til forbedringer for naturen og miljøet.

Det Økologiske Råd finder det endvidere meget uheldigt, at amterne vil få en lang række ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktionen i perioden fra 1. august 2006 til 1. januar 2007, hvor de er under afvikling, og hvor de uafsluttede sager skal overleveres til kommunernes nye miljøafdelinger, der befinder sig i en opbygningsfase. Et ikrafttrædelsestidspunkt den 1. august 2006 for den nye landbrugslov vil således give landbruget nye udvidelsesmuligheder med minimale krav til natur- og miljøbeskyttelse lige inden de skærpede miljøkrav indføres.

Det Økologiske Råd finder, at det er af afgørende betydning for en omkostningseffektiv implementering af Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet, at der ikke nu gives tilladelse til udvidelser, som skal ”eksproprieres” for at opfylde de krav om reduktion af miljøbelastningen af vandmiljøet og de kvælstoffølsomme naturtyper, som Vandrammedirektivets vandplaner og Habitatdirektivets naturplaner vil kræve.
Landbruget vil med forslaget få meget store muligheder for at undgå de skærpede miljøkrav selv ved udvidelser af produktionen. For det første kan landmanden indsende ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen i december 2006, så han slipper for de skærpede miljøkrav, der træder i kraft pr. 1. januar. Hvis han gennemfører udvidelsen af husdyrproduktionen i 2008, kan han tidligst få skærpede miljøkrav i 2016 i henhold til 8-års reglen i miljøbeskyttelsesloven. Men han kan fortsætte med at udvide produktionen f.eks. ved i 2009 at opkøbe en anden landbrugsejendom med husdyrproduktion, der også er beskyttet mod skærpede miljøkrav frem til 2016. Der kan således sagtens foregå en strukturudvikling i landbruget, uden at det udløser skærpede miljøkrav.

Det Økologiske Råd har søgt at få belyst i hvilket omfang der allerede er ”hamstret” miljøgodkendelser i landbruget med henblik på udvidelser, inden de skærpede miljøkrav bliver gennemført, men hverken Skov- og Naturstyrelsen, Amtsrådsforeningen eller Kommunernes Landsforening har kunnet oplyse noget herom.

Det Økologiske Råd vil kraftigt anbefale, at den nye landbrugslov først træder i kraft den 1. januar 2007 sammen med den nye lov om godkendelse af husdyrbrug, så landbruget ikke får endnu et ”smuthul” til at undgå de skærpede miljøkrav.

2. Tilpasning af husdyrhold og arealkrav
Ministeren kan ifølge lovforslaget fastsætte regler om maksimum for dyrehold på den enkelte ejendom og bedrift. Det er ifølge lovforslagets bemærkninger hensigten at udstede en ny bekendtgørelse, hvor bestemmelserne om husdyrhold og arealkrav er tilpasset den teknologiske og strukturelle udvikling i landbrugserhvervet.

Det Økologiske Råd finder, at bestemmelserne om husdyrhold og arealkrav ikke blot skal tilpasses den teknologiske udvikling og strukturudviklingen i landbrugserhvervet, men også skal tilpasses beskyttelseshensyn vedrørende miljø, husdyrvelfærd og et veterinært forsigtighedsprincip. Det er vigtigt, at de nye teknologiske muligheder for at reducere belastningen af miljøet (bl.a. reduceret ammoniaktab) også kommer miljøet til gode og ikke blot bliver brugt til at muliggøre en udvidelse af husdyrproduktionen uden at sikre den nødvendige yderligere reduktion af belastningen af miljøet, som miljømålene i Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet tilsiger. Bestemmelser om husdyrhold og arealkrav bør derfor også inddrage beskyttelseshensyn vedrørende miljø, husdyrvelfærd og et veterinært forsigtighedsprincip.

3. Skærpede krav til bedrifter med over 750 dyreenheder
Det er ifølge lovforslagets bemærkninger hensigten, at fastholde maksimumsgrænsen på 750 dyreenheder pr. bedrift, men med mulighed for at udvide bedrifter til 950 dyreenheder, hvis de opfylder visse skærpede krav til husdyrvelfærd bl.a. vilkår om boksstørrelser, sygestier, halmtildeling, anvendelse af farebokse og dyrlægetilsyn samt en miljøhandlingsplan for den pågældende bedrift.
Det Økologiske Råd finder, at disse skærpede krav til husdyrvelfærd og en miljøhandlingsplan ikke bør forbeholdes bedrifter over 750 DE, men gælde alle bedrifter over 250 dyreenheder.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small