Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Det Økologiske Råds høringssvar til REFU’s tværgående strategi for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet.

Det Økologiske Råd finder det positivt, at REFU har igangsat en udarbejdelse af en tværgående strategi for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet til erstatning for de tidligere ret så sektor- og teknologifokuserede strategier.

Vi er også enige i, at det er væsentligt at opnå en maksimal effekt af de offentlige EFP midler – ligesom det er vigtigt at styrke danske spidskompetencer og de forskningsmiljøer som ligger bagved.

Men de samlede danske offentlige midler til forskning og udvikling – herunder energi- og energibesparelser - er blevet beskåret kraftigt i de sidste 5 år. Dette trækker i modsat retning af de EU vedtagne målsætninger i Lissabon strategien – og bringer Danmark længere fra opfyldelsen af målet om 3 % af BNP i årlig forskningsindsats.
Nedskæringen på forskningsområdet er et stort problem for dansk forskning og dermed et problem for den nødvendige innovation, som skal fastholde den danske velfærdsstat i et mere og mere globaliseret marked.

Hovedformålet med EFP-midlerne er at medvirke til at løse de globale miljø- og klimamæssige problemer, som vi står over for.

I høringsbrevet fremhæves tre centrale elementer i strategien.

• For det første, at indsatsen for demonstration af færdigudviklede teknologier og energikoncepter målrettes og opprioriteres.

Vi finder ikke, at strategien bør opprioritere demonstration af færdigudviklede teknologier som sådan. Midlerne i EFP puljen er simpelt hen for små til at kunne dække demonstration, hvorfor en nødvendig fokus på demonstration i alt overvejende grad må ske ved etablering af en efterspørgsel efter de pågældende produkter – et markedstræk, snarere end ved anvendelse af EFP-midlerne. Dette markedstræk kan f.eks. ske ved en ændring af rammebetingelserne på markedet i en kortere eller længere periode, f.eks. ved vedtagelse af direkte tilskudsordninger eller ved lettelse af afgifter. Hvis EFP midlerne udvides til direkte at støtte demonstrationsprojekter vil der simpelthen blive alt for få midler til egentlig forskning og udvikling.

• For det andet, at der satses på forskningsudbud rettet mod konsortier af virksomheder og forskningsinstitutioner og på større projekter med medfinansiering og relativt brede rammer for indholdet.

Vi er enige i, at en betydelig del af EFP-midlerne skal udbydes i forhold til det samlede energisystem fra produktion til slutforbruger til konsortier for herigennem at skabe større medfinansiering samt en større sikkerhed for, at hele kæden fra forskning til markedsudbud gennemføres.
Vi ønsker dog fortsat en del af EFP-midlerne afsat til mere grundlæggende og langsigtet forskning, idet en fokus på konsortier nødvendigvis kan risikere at fravælge forskningsområder med langsigtet positiv effekt til fordel for mere kortsigtede erhvervspotentialer.

• For det tredje, at der i højere grad fokuseres på kommercielle produkter.

Vi er uenige i formuleringen af dette tredje punkt – og mener ikke, at der kan konkluderes sådan på baggrund af teksten i REFU strategien. Betegnelsen ”kommercielle produkter” er misvisende, og der vil være stor risiko for, at det opfattes som ”kommercielt på de nuværende og lettere tilfældige rammebetingelser” hvilket ikke bør være tilfældet.
Vi mener derimod, at der skal fokuseres på produkter, som indeholder (del)potentiale til løsningen af de store globale miljø- og klimaproblemer, gerne set i perspektivet af det danske energisystem. Har produkterne dette perspektiv er behovet til stede, selv om produkterne i en periode måske ikke er direkte modnet kommercielt på dagens marked, hvor eksternaliteter kun sporadisk medregnes i energipriserne. Der må derfor ses på, om dagens rammebetingelser giver tilstrækkeligt med efterspørgsel til at produktet kan afsættes, og i bekræftende fald om et sådant markedstræk kan etableres ved rimelige omlægninger af energimarkedets rammebetingelser.


Vi finder det uheldigt, at strategien så at sige forkortes ned til disse tre elementer i høringsbrevet – både fordi strategiens faktiske indhold ikke kan beskrives så firkantet, og fordi den øvrige tekst i høringsbrevet delvis modsiger de fremhævede tre elementer.

Vi mangler desuden, at strategien klart forholder sig til behovet for et mere aktivt og dynamisk samspil mellem udviklingen af støttede løfterige forskningsprojekter og det nationale og internationale markedstræk, som skal etableres for at energi- og miljøprodukterne skal nå hele vejen fra idé til hylde. Her svigter regeringen sin aktive rolle på især skatte- og afgiftsområdet.

REFU strategien bør fokusere på EFP-midlernes miljø- og klimamæssige formål som hovedformål, og dernæst markere, at der ligeledes skal ses på integrerede løsninger, på danske styrker, på danske forskningsmiljøer, på internationalt samarbejde og på eksportpotentialer i tildelingen af midlerne. Dermed kan REFU strategien blive et godt og fremadrettet redskab for den danske energiforskning, som støttes via EFP-midlerne.


Opsummering

1. Strategien bør ikke opprioritere demonstration af færdigudviklede teknologier. Disse skal derimod fremmes af markedstræk ved hjælp af økonomiske styringsmidler

2. En del af EFP-midlerne bør afsættes til mere grundlæggende og langsigtet forskning

3. Der skal ikke kun fokuseres på produkter, som er kommercielt interessante i dag, med dagens energipriser, og med den nuværende mangel på incitamenter til at satse på langsigtede bæredygtige løsninger.

4. Udover strategiens 3 punkter bør regeringen spille en aktiv rolle på især skatte- og afgiftsområdet.

 

Med venlig hilsen

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og Søren Dyck-Madsen, energimedarbejder i DØR’s sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small