Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Brev til Fødevareministeren vedr. pesticidrester i dansk frugt og grøntsager

Kære Hans Christian Schmidt,

Det Økologiske Råd må desværre konstatere, at der har været et stigende antal fund af pesticidrester i dansk frugt og grøntsager siden 2000. Denne udvikling er meget uheldig og også unødvendig efter Det Økologiske Råds vurdering, idet større viden om skadegørerne, bedre forebyggelsesmetoder, bedre varsling af skadegørere, nye pesticider, nedsatte doseringer og bedre sprøjteudstyr alt i alt burde føre til færre fund af pesticidrester.

Det Økologiske Råd ser dog med tilfredshed, at indholdet af pesticidrester i dansk frugt og grøntsager forsat ligger væsentlig lavere end i importeret frugt og grøntsager, men forskellen mindskes desværre i disse år.

Pesticidfund i dansk frugt og grøntsager

2000               2001              2002              2003              2004

Frugt                                16%               29%               41%               45%               49%

Grøntsager                         4%                  7%                 8%                 7%               12%

 

Pesticidfund i udenlandsk frugt og grøntsager, der også dyrkes i Danmark

2000              2001              2002              2003              2004

Frugt                                59%               71%               72%              79%              75%

Grøntsager                        22%               38%               41%              42%              36%

 

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der bør ske en styrkelse af indsatsen for at minimere pesticidindholdet i dansk frugt og grøntsager.

Vi har i den forbindelse med tilfredshed set, at pesticidplan 2004-2009 indebærer, at der gennemføres en målrettet indsats over for avlerne af de afgrøder, hvor der hyppigst findes pesticidrester dvs. jordbær, æbler, pærer, gulerødder og salat.

En forudsætning for at kunne vurdere denne indsats er imidlertid, at det bliver synligt for producenterne og for forbrugerne, i hvilke afgrøder pesticidresterne findes, og hvor de danske afgrøder har et klart fortrin frem for udenlandske. Det er på den baggrund meget uheldigt, at Fødevareministeriet netop har besluttet at skære den årlige afrapportering vedr. pesticidrester i fødevarer ned fra ca. 100 sider til 6 sider, så det nu hverken er muligt at se, i hvilke afgrøder, der er fundet pesticidrester, og hvilke pesticidrester, der er fundet. Det er således ikke længere muligt for avlerne at se, hvilke pesticider der bør udfases og om deres indsats for at minimere pesticidforbruget bærer frugt. Det medfører samtidig, at det ikke er muligt at konstatere, om Miljøstyrelsens initiativ vedr. dyrkningsvejledninger har haft nogen effekt.

Resultatet af Fødevareministeriets beskæring af den årlige afrapportering vedr. pesticidrester vil således medføre en forringelse af såvel myndighedernes som fødevareproducenternes muligheder for at minimere pesticidindholdet i dansk frugt og grønt. Dette er i modstrid med Pesticidplan 2004-2009, hvoraf det fremgår, at ”det er regeringens mål at restkoncentrationsindholdet i dansk producerede fødevarer er mindst muligt.”

Rapporten indeholder nu kun oplysning om overskridelser af grænseværdien, og dem har der været 3 af i 2004, nemlig 2 i æbler og 1 i pastinak.

Den indeholder således ingen oplysninger om de 115 fund af pesticidrester under grænseværdien, selv om disse oplysninger er af afgørende betydning for at vurdere, hvor der skal gribes ind for at minimere indholdet af pesticidrester i frugt og grøntsager, om reglerne for anvendelse af pesticider bliver overholdt, og om der i stigende omfang findes flere pesticidrester i samme afgrøde.

Det Økologiske Råd har bedt om aktindsigt i pesticidanalyserne i Fødevarestyrelsen og har herudfra kunnet konstatere nogle udviklinger, der bør gribes ind over for.

1. Udviklingen i anvendelsen af aktivstoffet tolylfluanid.

Tolylfluanid er et svampemiddel, der er sundhedsskadeligt og stærkt giftigt for fisk. Det har en forebyggende effekt og nedbrydes langsomt. Behandlingsfristen er kun 14 dage for æbler, pærer, hindbær, solbær og ribs og 7 dage for jordbær.

Forbruget af tolylfluanid i Danmark er på få år 5-doblet fra ca. 1.600 kg i 2000 til 8.080 kg i 2004 og er nu den næst hyppigst fundne pesticidrest. I 2002 var der 7 fund, i 2003 11 fund og i 2004 20 fund.

Det Økologiske Råd mener ikke, at der er nogen dyrkningsmæssig begrundelse for at sprøjte æbler og pærer med tolylfluanid 14 dage før høst, og finder at sprøjtningen har karakter af konservering i strid med den danske holdning til pesticidanvendelse.

2. Udviklingen i anvendelsen af pyrimethanil

Pyrimethanil er et svampemiddel, der er ekstremt miljøskadeligt for vandmiljøet, idet der er en sprøjteafstand til vandløb og søer på 30 m for æbler og pærer og 10 meter for jordbær. Det har været anvendt i Danmark siden 1999. Det har både en forebyggende og helbredende effekt. Behandlingsfristen er 28 dage for æbler og pærer og 10 dage for jordbær.

Pyrimethanil er nu den hyppigst fundne pesticidrest i Danmark, idet der var 24 fund i 2004. 14 af fundene var i pærer ud af 19 prøver, så det blev fundet i 75% af pærerne mod i 20% i 2003.

Det Økologiske Råd mener, at det er et tilbageskridt, når fundene af pesticidrester i pærer stiger voldsomt, og at der bør findes alternativer, der kan reducere fundene af pesticidrester i pærer.

 

3. Udviklingen i pesticidforbruget i agurker

Pesticidforbruget i agurker var kraftigt faldende i 1990’erne som følge af overgang til biologisk bekæmpelse. I 2003 blev der således slet ikke fundet pesticidrester i danske agurker. I 2004 var der 10 pesticidfund i agurker, nemlig 8 fund af azoxystrobin og 2 fund af pyrimethanil. Ingen af disse pesticider er imidlertid godkendt til anvendelse i agurker i Danmark ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside, og der er således tale om, at reglerne for anvendelse af pesticider ikke er overholdt.

4. Udviklingen i fund af flere pesticider i samme prøve af frugt og grøntsager

Der har i de senere år været en stigning i antallet af fund med flere pesticidrester i samme prøve af frugt og grøntsager. Det Økologiske Råd har ikke beregnet tallet for 2004, men finder, at det er vigtigt, at bl.a. forbrugerne, myndighederne og fødevareproducenterne kan følge resultaterne af indsatsen for at minimere indholdet af pesticidrester i dansk frugt og grøntsager.

Det Økologiske Råd skal på denne baggrund kraftigt opfordre til, at Fødevarestyrelsen fortsat udarbejder en årlig redegørelse for pesticidrester i fødevarer, der indeholder oplysninger om alle fund af pesticidrester fordelt på afgrøde og aktivstof, samt oplysninger om fund af flere forskellige pesticider i samme prøve af frugt og grøntsager.

Det Økologiske Råd er opmærksom på, at den danske produktion af frugt og grøntsager i disse år er under stærkt pres fra billig udenlandsk frugt og grøntsager, men mener ikke, at dette hverken kan begrunde en forringelse af indsatsen for at minimere indholdet af pesticidrester i frugt og grøntsager eller en forringelse af forbrugernes, myndighedernes og fødevareproducenternes adgang til oplysninger om indholdet af pesticidrester i vore fødevarer. Netop det lave indhold af pesticidrester er et særligt kendetegn for dansk frugt og grøntsager, og det bør fastholdes som en væsentlig konkurrenceparameter.

Det Økologiske Råd skal på denne baggrund kraftigt opfordre dig til at sikre, at Fødevarestyrelsen fortsat udarbejder en årlig redegørelse for pesticidrester i fødevarer, der indeholder oplysninger om alle fund af pesticidrester fordelt på afgrøde og aktivstof, samt oplysninger om fund af flere forskellige pesticider i samme prøve af frugt og grønt, da disse oplysninger er af væsentlig betydning både for den offentlige debat om pesticidanvendelsen, for myndighederne godkendelse af pesticider, for fødevareproducenternes valg af pesticider og for mulighederne for at minimere indholdet af pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

Der vedlægges kopi af brev til Miljøminister Connie Hedegaard.

Rapporterne vedr. pesticidrester i 2003 og tidligere findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under publikationer, mens rapporten vedr. pesticidrester i 2004 findes på http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/pesticiderimad.htm

Kopi er sendt til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small