Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar vedr. EU’s Grønbog om Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet

Det økologiske Råd er enig i kommissionens beskrivelse af den aktuelle situation på det Europæiske plan og støtter kommissionens indsats for, at der både på EU plan og i de enkelte medlemslande gøres en ekstra indsats for at forbedre folkesundheden og mindske problemer med fedme ved at fremme sundere fødevarer, forbedrede kostvaner og øget fysisk aktivitet.

Vi opfordrer derfor til, at især følgende tre områder gives mere opmærksomhed i handlingsprogrammet for sundhed og anbefaler at politikkerne tager større hensyn til sundhedseffekterne:

A Fysisk aktivitet i forbindelse med transport,

B Fysisk aktivitet i forbindelse med rekreative områder, herunder naturområder

C Fødevarers sundhed og indhold af miljøfremmede stoffer og tilsætningsstoffer

Ad A Fysisk aktivitet i forbindelse med transportmønstre
Generelt er den fysiske aktivitet for en stor del af den europæiske befolkning for lille, og handlingsplanen bør indeholde en anbefaling af mindst ½ times motion daglig, jf. den danske Sundhedsstyrelses anbefaling.

Derudover bør handlingsplanen indtænke, hvordan de daglige transportmønstre påvirker den fysiske aktivitet. Cykling og gang kan spille en langt større rolle i forbindelse med transport og udarbejdelse af nationale og lokale handlingsplaner for fremme af cykling og gang vil fremme disse transportformer og medvirke til på en gang at øge folkesundheden og mindske miljøpåvirkningen fra trafikken, især i de store byer, hvilket også vil forbedre folkesundheden og øge antallet af leveår.

Trafiksaneringer og bompengeringe rundt om de større byer vil kunne medvirke til at give cyklende og gående bedre vilkår.
Danske analyser viser desuden, at øget cykling er samfundsøkonomisk effektiv.

Derudover anbefaler Det Økologiske Råd, at statistikken i EU forbedres i forhold til viden om cykel og gang.

Ad B Fysisk aktivitet i forbindelse med rekreative områder, herunder naturområder.
Befolkningens fysiske aktivitet kan desuden øges ved øget benyttelse af rekreative områder, herunder naturområder. Handlingsplanen bør derfor indeholde en plan for fremme af den brede befolknings adgang til og brug af disse områder.

Ad C Fødevarernes sundhed og indhold af miljøfremmede stoffer og tilsætningsstoffer
Fremme af sunde fødevarer og rent drikkevand bør også spille en kraftigere rolle i kommissionens handlingsplan for folkesundhed. En øget anvendelse af frugt og grønt samt økologiske fødevarer vil i sig selv forebygge overvægt, fedme og kroniske sygdomme. Handlingsplanen bør derfor indeholde en styrkelse af markedsføringen af frugt og grønt samt økologiske fødevarer og anvendelsen i såvel offentlige som private køkkener. Der bør endvidere ske en skærpelse af kravene til anvendelse af sundhedsskadelige pesticider i landbruget. Desuden bør kontrollen med fødevarers indhold af sundhedsskadelige stoffer øges. Det gælder også ved import fra 3. lande.

Endvidere bør handlingsplanen indeholde en skærpelse af reglerne for functional food som led i indsatsen for at sikre, at fødevarer med højt fedtindhold og lavt naturligt indhold af mikronæringsstoffer ikke opfattes som sunde af forbrugerne.

Kommentarer til de konkrete indsatsområder

Forbrugeroplysning og reklame
Det Økologiske Råd anbefaler skærpede regler for reklamer for funktional food, så mindre lødige fødevarer ikke anprises pga. tilsætningsstoffer.

Fokus på børn og unge
Dårlige vaner fastlægges i høj grad i barndommen. Det bør derfor henstilles til lande og lokale myndigheder, at der udarbejdes handlingsplaner for børn og unges transport til skole og institutioner, som inkluderer cykling og gang og etablering af sikre veje for cyklister og fodgængere.

Desuden anbefales øget fokus på børn og unges fødevarevaner, herunder begrænsning i reklame og adgang til usunde fødevarer i skoler og på institutioner

Indsats mod fedmefremmende miljøer
Brug af cykel og gang i den daglige transport til arbejdspladser og fritidsaktiviteter er et vigtigt led i at øge den daglige motion.

I Danmark har der været stort held med at bruge oplysning og kampagner til at fremme cykling. Bl.a. kampagnen ”Vi cykler til arbejde”, hvor de enkelte arbejdspladser tilmelder sig kampagnen, der finder sted årligt. 100.000 mennesker i Danmark har deltaget i de senere år i kampagnen. På samme måde har 70.000 skolebørn deltaget i ”Alle børn cykler”.

Derudover er det som nævnt nødvendigt at lave trygge og sikre cykelveje for at få flere til at cykle.

Det Økologiske Råd anbefaler derfor, at der på fællesskabsplan etableres et projekt til indsamling af lokale erfaringer med kampagner for cykel og gang

Fremme af cykling bør overlades til kommunerne alene. Staten bør bistå med puljer, hvor kommunerne kan søge støtte til fremme af cykling.


Med venlig hilsen

Christian Ege
Formand
Det Økologiske Råd

Bilag
Figuren nedenfor viser en slående sammenhæng mellem hvor meget der cykles og forekomsten af overvægt hos børn i en række europæiske lande – selv om der naturligvis også er andre faktorer der spiller ind..

Figur 1: andele af overvægtige børn omkring 10-års alderen sammenholdt med andelen, der cykler i de samme lande. Figuren findes i House of Commons Health Committee: Obesity, 2004, oprindeligt lavet af Sustrans (Sustainable Transport Charity). Kilder, andel overvægtige: International Obesity task force, 2002. Andel cyklende børn: UK Department for Transport, 1996.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small