Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar til ”En offensiv handelspolitisk strategi. Dansk Handels-politik i en globaliseret verden” (Regeringen . Version 8. juni 2007)

Resume: Regeringens udkast til handelspolitisk strategi nævner behovet for afkobling mellem økonomisk vækst, handel og miljømæssige belastninger, men strategien indeholder på trods heraf ingen overvejelser om hvordan handel kan blive mere bæredygtig men alene anvisninger på øget vækst. Det er i strid med Folketingets anbefalinger.

Det Økologiske Råd fremhæver at bæredygtighedskriterier kan og bør indarbejdes på en lang række områder og nævner som eksempler
• Transport, herunder inddragelse af eksterne omkostninger
• outsourcing
• ny miljøvenlig teknologi
• materialeforbrug
• genbrug
Mulige indsatser beskrives i omtalen af hvert af disse områder

 

Det Økologiske Råd takker for at have fået lejlighed til at afgive høringssvar i anledning af regeringens handelspolitiske strategiudspil, men vil gerne beklage at høringsfristen har været så urimeligt kort, at den ikke har givet mulighed for den grundige behandling, som udspillet burde give anledning til.

Overordnet finder vi det både meget overraskende og dybt beklageligt at udspillet praktisk taget ikke forholder sig til de miljømæssige og klimapolitiske konsekvenser af hastigt voksende global handel. Handel er i mange år vokset hastigere end den generelle økonomi, og dansk import og eksport er ifølge strategien næsten fordoblet siden 1995. De miljømæssige konsekvenser af øget handel er også hastigt voksende.

Det hedder side 14: ”Globaliseringen har skabt en stor miljømæssig udfordring, som overordnet består i at bryde koblingen mellem økonomisk vækst og accelererende miljøbelastning – ikke mindst i de nye vækstøkonomier”. Lidt senere i samme afsnit understreges at Danmark i fællesskab med andre nationer må arbejde for, ”at bæredygtighedshensyn indgår i handelspolitikken”

Strategien er imidlertid praktisk taget uden anbefalinger eller anvisninger på hvordan sådanne bæredygtighedshensyn kan integreres. Bortset fra en enkelt anbefaling om fjernelse af told på miljøvarer (side 45) er strategien udelukkende et udtryk for en rent merkantil tankegang med fokus på hvordan den største vækst opnås billigst og mest effektivt.

Vi erkender, at der kan være miljøpolitiske fordele ved visse former for handel og ved økonomisk globalisering, hvis udviklingen fører til, at produktionen foregår der hvor den er miljømæssigt mindst belastende, og hvis den samtidig fremmer hurtig udvikling og ibrugtagning af de mest miljøvenlige teknologier. Det er imidlertid ingen selvfølge, og som udgangspunkt vokser miljøbelastningen ved produktion og transport af varer, når varerne produceres langt fra forbrugsstedet og når transportmængder og længder øges voldsomt som følge af hastig vækst i eksport og reeksport. Globaliseringen har medført et handelsmønster, hvor råvarer først sendes kloden rundt til de industrielle produktionssteder og dernæst videre til forbrugssteder på den anden side af kloden. Det fører – alt andet lige – til et stærkt voksende energiforbrug.

På et tidspunkt hvor der er ny fokus på miljøpolitik og klimaændringer, bør regeringen indarbejde reelle bæredygtighedshensyn i udkastet til den handelspolitiske strategi. Det nævnes endda eksplicit i strategien, at sådanne hensyn er nødvendige.

Den ekstremt korte høringsfrist har som nævnt ikke givet mulighed for en grundig behandling af strategiudkastet. Alligevel skal her nævnes nogle få områder:

Transport:

De voldsomme transportmængder skaber voksende internationale problemer herunder øgede ventetider i europæiske havne. Selvom sø-transport er dominerende i international handel, er der også en miljømæssigt farlig vækst i godstransport både med fly og via vejtransport. Der er et stort behov for at undgå unødig transport og gøre nødvendig transport mere miljøvenlig. Ofte er den mest miljøvenlige transportform også den billigste, alligevel er det utilfredsstillende, at strategien alene gør sig overvejelser om transportens pris (bl. a. side 22) og ikke dens miljømæssige belastning. Problemet kan bedst løses ved at anvende forurenere-betaler-princippet, dvs. at pålægge afgifter på brændstof, som så vidt muligt modsvarer de negative miljøeffekter ved transporten samt omkostninger til vedligehold af infrastruktur. Så længe dette ikke sker, er der i realiteten tale om statssubsidiering af transport. En sådan udvikling er sat i gang via EU-kommissionens forslag om at inddrage flyvning under Kyoto og CO2-kvotehandel. Forslaget er dog utilstrækkeligt, idet der ikke tages højde for, at udslip fra flyvning i stor højde har større effekter end anden udslip af klimagasser. For skibe mangler helt forslag til at inddrage miljøeffekter i brændstofprisen.

Outsourcing:

Strategien fokuserer meget på outsourcing af dansk produktion og herunder på nødvendigheden af at outsourcede produkter kan komme uhindret tilbage til de danske virksomheder. Det fremhæves i denne sammenhæng også at antidumpingregler skal liberaliseres (side 7). Selv om outsourcing kan fremme overgang til ny og mere miljøvenlig teknologi i nye produktionslande er der mange eksempler på, at outsourcing fører til manglende overholdelse af eksisterende miljø- og arbejdsmiljøstandarder. Der er mange eksempler på at outsourcing både i industrien og i landbrugsproduktionsvirksomheder har ført til forringede produktionsforhold og øget miljøbelastning. En handelspolitisk strategi må som et minimum sikre, at genimport af produktion fra outsourcede danske virksomheder lever op til danske miljø- og arbejdsmiljøkrav. Ellers bliver talen om bæredygtig handel rent hykleri og outsourcing kan føre til det miljømæssige ”kapløb mod bunden” som nævnes side 14.

Ny miljøvenlig teknologi:

Globaliseringen kan i nogle produktionssektorer føre til hurtigere indførelse af renere og/eller vedvarende teknologi. Det er imidlertid ingen selvfølge, og som udviklingen i blandt andet Kina viser, er det umiddelbare resultat at den samlede miljømæssige belastning vokser dramatisk uanset forbedringer i enkelte produktionsvirksomheder.

Globaliseringen bør gøres til et aktivt instrument i gennemførelsen af miljømæssigt mere bæredygtig produktion. Derfor er det afgørende at nationale og internationale handelsstrategier fremmer at produktionen af miljøteknologi, sker hvor det er billigst og mest effektivt, således at muligheden for at indføre denne teknologi ikke hindres af et højt omkostningsniveau. Regeringens udkast til handelspolitisk strategi fokuserer blandt andet på barrierer for dansk eksport til de såkaldte BRIK lande. Men BRIK-landene har et potentiale for at gøre disse teknologier langt billigere, end de er i dag. Således har det været nævnt, at Kinas investering i solcelleteknologi alene vil kunne reducere omkostningerne ved solcelleproduktion med 40 % over de næste fem år. I betragtning af den overhængende trussel fra global opvarmning er det helt afgørende at sikre, at der ikke er hindringer for import af billig miljøteknologi til Danmark og EU fra BRIK-landene. En hurtig overgang til mere miljøvenlig energi er i høj grad i Danmarks interesse.

Andre temaer:

Der er et stort potentiale for at tage bæredygtighedshensyn på en række andre områder.

* Der er en række miljømæssigt negative faktorer i den måde man i Danmark og internationalt producerer og transporterer og handler med dyr og landbrugsvarer på.

* Der mangler i strategiudkastet et fokus på materialer, og på hvordan et ændret og reduceret materialeforbrug kan mindske miljøbelastningen af såvel produktion som transport og forbrug.

* Der mangler fokus på hvordan bestræbelserne på genbrug på fornuftig vis kan integreres i en globaliseret økonomi, hvor varerne produceres langt fra forbrugsstederne. Der er herunder stort behov for et fokus på, hvordan man undgår fortsat vækst i rige landes eksport af ekstremt farligt miljøaffald til fattige lande.

Strategien mangler helt reelle miljø- og klimapolitiske overvejelser samt redskaber til inddragelse af bæredygtighedshensyn i handelsstrategien. Det Økologiske Råd vurderer samlet, at udkastet er i strid med Folketingets gentagne anbefalinger om at der sker en afkobling af sammenhængen mellem økonomisk vækst og væksten i miljøproblemer.

Venlig hilsen

Knud Vilby og Christian Ege
Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small