Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Strategi for bæredygtig udvikling

Høringssvar fra Det Økologiske Råd til regeringens debatoplæg om strategi for bæredygtig udvikling

Det Økologiske Råd tilslutter sig høringssvaret fra 92-gruppen, men har følgende supplerende bemærkninger.

Transport

Det er positivt, at debatoplægget fastholder pejlemærket om at reducere CO2 udslippet fra transportsektoren med 25 procent i 2030 sammenlignet med 1988. Men der er behov for at gøre pejlemærket til en bindende målsætning, samt opstille bindende delmål frem til 2030.

Desuden er det usandsynligt at man kan nå denne målsætning/pejlemærke, med mindre man meget snart sætter ind med virkemidler, der sigter mod markant at reducere køretøjernes energiforbrug og miljøbelastning samt andre virkemidler, der reducerer forbruget af transport. Afgifter der giver klare incitamenter til at købe de mest energiøkonomiske biler og som gør brugen af bilen dyrere vil bringe udviklingen i denne retning, men der skal tages hårdt fat, hvis målet skal nås.

Det Økologiske Råd opfordrer til

 • At pejlemærket om at reducere CO2 udslippet fra transportsektoren med 25 procent i 2030 sammenlignet med 1988, gøres til et bindende mål, og at der opstilles bindende delmål frem til 2030.
 • At der opstilles en strategi for hvordan dette mål kan realiseres i en situation hvor trafikken alt andet lige stiger med 2-3% per år. Følgende elementer må indgå i en sådan strategi:
  • At der fokuseres på at skabe et bedre kollektiv system, der kan være et godt alternativ til vejtrafikken.
  • At registreringsafgifter bliver langt mere differentieret efter CO2 end det skete ved ændringen i foråret 2007, og at de suppleres med afgifter på brugen af bil.
  • At der i transportsektoren satses på større energieffektivitet og mindre kørsel/transport,
  • at anvendelse af biobrændstoffer sker på en måde, så drivhusgasudslippet nedbringes, samt at biobrændslerne fremstilles på en miljømæssigt og socialt bæredygtig måde.
  • At der etableres effektive miljøzoneordninger, hvor miljøbelastningen fra trafikken begrænses til et minimum i tætte byområder

Bæredygtige byer

Det er positivt og vigtigt, at regeringen i oplægget sætter fokus på begrebet bæredygtige byer.

Byen er en kompleks helhed – der kræves derfor en helhedsorienteret strategi både nationalt og globalt. Her mangler der meget i det foreliggende oplæg.

Der skal både fokuseres på en helhedsorienteret tilgang til den miljømæssige bæredygtighed – og på den økonomiske og sociale bæredygtighed.

Følgende kommentarer og forslag fokuserer primært på den miljømæssige bæredygtighed.

Udfordringen

Debatoplægget mangler næsten totalt holdninger til byggeriet, og det har en meget marginal betragtning på planlægning og infrastruktur.

86% af befolkningen i Danmark bor i byer – tendens til stigning, og 89% af arbejdspladserne findes i byerne

Mere end 40% af samfundets energiforbrug relateres til bygningsdrift.

Der skal ydes en indsats på 4 hovedområder i forbindelse med den miljømæssige bæredygtighed i byerne:

 1. Reduktion af energiforbruget til anlæg og drift
 2. Reduktion af ressourceforbruget til anlæg og drift (materialeressourcer og arealressourcer)
 3. Reduktion af mængden af farlige stoffer
 4. Optimering af naturindholdet i bymiljøet

Generelle betragtninger

I byerne kan der skabes bæredygtige samfund ved en fælles indsats - men regeringen må gå forrest og vise det gode eksempel ved at sikre at stat, regioner og kommuner i forbindelse med planlægning, realisering, drift og renovering af offentlige anlægsarbejder og byggerier kun accepterer arbejder som har en bedre miljøkvalitet end foreskrevet i dagens standardkrav i Bygningsreglement m.v.

Regeringen må påtage sig dette ansvar for derved at fremme ikke blot en bæredygtig udvikling, men også en erhvervsmæssig udvikling som kan sikre danske byggematerialeproducenter, entreprenører og rådgivere en frontløberposition i den globale konkurrence.

Forslag til handlingsplan vedr. bæredygtige byer

A. Byens energi- og ressourceforbrug

 • Regeringen vil via planloven stille krav om integreret funktionsplanlægning således at der sikres blanding af produktion (uden miljøgener), serviceerhverv og boliger med tilstrækkelig kollektiv transportforsyning
 • Regeringen vil indtil 2010 realisere alt statsligt nybyggeri og renoveringer i minimum lavenergiklasse 2 standard, og derefter i minimum lavenergiklasse 1 standard, for derved at vise det gode eksempel som regeringen jvnf. indledningen ønsker at være.
 • Regeringen vil præmiere de kommuner som realiserer at alt kommunalt byggeri skal være et trin bedre end Bygningsreglementets standard. P.t. har DOGME kommunerne (København, Albertslund, Ballerup, Fredericia, Herning og Kolding) planlagt at det kommunale byggeri skal være min standard lavenergiklasse 2. Hvis alle danske kommuner realiserede DOGME reglerne ville det dels medfører en stor CO2 reduktion, dels fremme byggesektorens nationale og globale konkurrenceevne på et marked hvor de miljørigtige løsninger i stigende grad vil blive efterspurgt.
 • Regeringen vil udvide cirkulæret om, at statsinstitutioner skal gennemføre energirenoveringer med bedre end 5 års tilbagebetalingstid, til også at omfatte regioner og kommuner – og udvidet til 8 års tilbagebetalingstid.
 • Regeringen vil fremlægge forslag til en grøn ejendomsskattereform som (evt. med uændret samlet skattetryk jvnf. skattestoppet) omlægger ejendomsskatten således at de energimæssigt bedste bygninger f.eks. efter energimærke eller efter om de er lavenergibygninger i klasse 2 , 1 og kommende passivklasse får en gradueret lavere ejendomsskat – og energiforbrugende huse med dårligt energimærke får en højere ejendomsskat. Der skal dog tages hensyn til bygningernes efterisoleringsmuligheder f.eks. ved at graduere efter opførelsesår.
 • Regeringen vil give tilskud/fordelagtige lån til markante energibesparelser ved renoveringer og i nybyggeri efter princippet om at jo større energibesparelsen er, jo større bliver tilskuddet også (jævnfør principperne i østrigske ”Haus der Zukunft” og i svensk støtteordning til passivhuse )
 • Regeringen vil fremme en indsats for arealoptimering ved at minimere mulighederne for opførelse af meget store boliger (specielt behov i parcelhussektoren)
 • Regeringen vil minimere byspredningen ved at stille krav om et betydeligt større udlæg af parceller til kæde/klynge og dobbelthuse i stedet for en stor del af udlægget til parcelhuse (f.eks. således at der laves en kvoteordning for kommunernes salg af parcelhusgrunde)
 • Regeringen vil stramme energikravene ved renoveringer betydeligt senest ved næste revision af bygningsreglementets energibestemmelser i 2010.
 • Regeringen vil fremme genbrug af bygninger
 • Regeringen vil sikre at alt statsligt byggeri og renovering fremstår som miljømæssigt foregangsbyggeri og vil derfor udarbejde en manual for byggeriet som (udover nævnte energirammer) sætter miljøstandarder for byggematerialer som eliminerer farlige stoffer og ressourcer med kort forsyningshorisont. Dette for at skåne miljøet og for at sikre sundt og godt arbejdsmiljø og indeklima i byggeriet.
 • Regeringen vil stille krav om Svanemærkning af det støttede byggeri og justere reglerne for rammebeløb under hensyntagen til en totaløkonomisk og miljømæssig helhedsvurdering.

B. Byens infrastruktur

Energi

 • Regeringen vil fremme brugen af vedvarende energi i byggeriet ved tilførsel af midler til forskning, udvikling og demonstrationsanlæg
 • Regeringen vil fremme udvikling af biogas og bioethanol produceret af affaldsressourcerne.

C. Byens natur

 • Regeringen vil stille krav til biofaktor niveau i forbindelse med udlæg af nye byområder og i forbindelse med omdannelse af byarealer
 • Regeringen vil sikre at alle statslige anlægs- og byggearbejder udføres med beskyttelse af bevaringsværdigt eksisterende naturindhold og at der sikres en biofaktor som er højere end standard, for derved at fremstå som forbillede og inspiration for kommunale og private arbejder.
 • Regeringen vil stille krav om etablering af offentlige naturintegrerede bevægelsestilbud i byerne.

Venlig hilsen

Christian Ege
formand, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small