Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Energistyrelsens rapport ”Alternative drivmidler til transportsektoren”

Høringssvar

Resume:

Det er vigtigt at vurdere potentialet for at reducere transportsektorens olieafhængighed og CO2 emissioner. Rapporten er derfor interessant, men den bør på en række punkter suppleres for at kunne give et bedre grundlag for at vurdere de fremtidige muligheder:

Kommentarer til CO2 emission og energiforbrug

 • Hovedformålet bør være at nedbringe den samlede klimapåvirkning. Rapporten bør derfor suppleres med en analyse af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt energi- og klimamæssigt at bruge biomasse i transportsektoren og hvornår det er mest hensigtsmæssigt bruge biomassen i el/varmesektoren.
 • Studiet bør udbygges med mere konkrete vurderinger af Plug-in biler, da disse biler både på kort og langt sigt har et stort potentiale, som ikke fremgår af rapporten
 • Der bør for elbiler og plug-in biler gives information om CO2 emissionen, hvis den vedvarende energiandel i det danske elsystem er højere end de 30%, der er regnet med i 2025, f.eks.50%, samt hvis der bruges overskudsel til opladning. Desuden bør man vurdere betydningen for CO2 fortrængning af, at brint som energibærer, elbiler og plug-in biler vil kunne bidrage til at indpasse en større mængde fluktuerende energi i elsystemet.

Større vægt på de internationale konsekvenser af produktion af biomasse og fremtidig el og varmeproduktion

 • Rapporten ser helt bort fra konsekvenserne af øget anvendelse af biomasse for landbrugsarealer, fødevareforsyning og fødevarepriser, udover at det nævnes, at EU bæredygtighedskriterier for dyrkning skal overholdes. Rapporten bør derfor suppleres med en selvstændig beskrivelse af disse elementer, både i relation til Danmark, til EU og for produktion og brug på verdensplan.
 • Udviklingen i biomasseressourcer og deres anvendelse i EU vil desuden afhænge af udviklingen i kraft- og varmesektoren i de enkelte medlemslande i EU. Denne udvikling vil også have betydning for mulighederne for at indpasse elbiler og plug-in biler i de øvrige europæiske lande.

De økonomiske beregninger

De samfundsøkonomiske beregninger bør suppleres med beregninger med alternative forudsætninger:

 • En lavere kalkulationsrente end 6%, f.eks. 1 og 3 %, der afspejler en mere realistisk langsigtet udvikling og tager hensyn til effekter på lang sigt.
 • En højere langsigtet oliepris, som er mere realistisk end de 50$ pr tønde, der er regnet med.
 • En vurdering af den samfundsøkonomiske betydning af, at brint som energibærer, elbiler og plug-in biler vil kunne bidrage til at indpasse en større mængde fluktuerende energi i elsystemet.

Hensyn til dansk forskning og udvikling

Vi ønsker også en styrkelse af den samlede danske udviklingsindsats, men med større fokus på de mest miljøeffektive teknologier. De foretagne beregninger over den mulige CO2 besparelse ved de forskellige teknologier bør afspejle sig i forslag til prioritering af, hvilke teknologier, der ydes udviklingsstøtte til. Således bør støtten til F&U i vindkraftens anvendelse bl.a. til eldrift i transportsektoren og indpasning af plug-in biler i elsystemet prioriteres højt. Derudover bør udviklingen på områder, hvor muligheden for CO2 fortrængning er stor, prioriteres. Endelig bør af hensyn til erhvervsmulighederne ydes støtte til områder, hvor Danmark har særlige nichekompetencer. Støtten til 1. generation bioethanol bør derimod ikke prioriteres.

Uddybning

Det er efter vores mening vigtigt at vurdere potentialet for at reducere transportsektorens olieafhængighed og CO2 emissioner. Derfor er en vurdering af potentialet ved brug af alternative drivmidler også vigtig. Rapporten er et vigtigt og interessant bidrag hertil. Den understreger samtidig de vanskeligheder, der er ved at forudsige teknologiudviklingen.

Kommentarer til CO2 emission og energiforbrug

Set ud fra en overordnet synsvinkel bør hovedformålet med at anvende alternative drivmidler i transportsektoren være at nedbringe den samlede klimapåvirkning. Rapporten bør derfor suppleres med en analyse af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt energi- og klimamæssigt at bruge biomasse i transportsektoren og hvornår det er mest hensigtsmæssigt bruge biomassen i el/varmesektoren. Det bør kombineres med en vurdering af, hvordan den klimavenlige el /varmeproduktion også kan komme transportsektoren til gode teknisk og reguleringsmæssigt, f.eks. bl.a. ved at transportsektoren medfinansierer CO2 besparelser i energisektoren á la et kvotesystem).

Det anføres på side 27 som konklusion på perspektiver for anvendelse af alternative drivmidler:

”Både brint som energibærer og elbiler anvendt som ellager vil kunne bidrage til at indpasse større mængder fluktuerende vindkraft mv. i elsystemet. Hvis batteriudfordringen kan løses for elbilen, vil Danmarks unikke position med hensyn til meget høje VE-andele af elforsyningen kunne danne grundlag for udvikling af kompetencer med hensyn til systemindpasning af elbiler i energiforsyningen. Danmark har desuden betydelige erhvervsmæssige kompetencer og styrkepositioner med hensyn til brint og brændselsceller.”

Studiet giver et udmærket overblik over forskellige teknologier, men ovennævnte citat potentialet i plug-in biler. Rapporten bør derfor udbygges med mere konkrete vurderinger af Plug-in biler, da disse biler både på kort og langt sigt har et stort potentiale, som ikke beregnet i rapporten:

 • Elmotoren er meget energieffektiv
 • Biler som kan køre 30-60 km pr elopladning er tæt på at være færdigudviklede
 • Plug-in biler vil kunne indpasses i den danske (og den internationale) elforsyning, og udnytte en overskuds elproduktion på tidspunkter, hvor elproduktionen er stor ift. efterspørgslen (om natten, ved meget vindenergi, meget vandkraft mv.)
 • El vil i stigende grad kunne produceres klimaneutralt
 • Forbrændingsmotoren vil kunne anvende miljøvenlige biodrivmidler

Der bør for elbiler og plug-in biler gives information om CO2 emissionen, hvis den vedvarende energiandel er højere end de 30% der er regnet med i 2025, f.eks.50%, samt af at der bruges overskuds el. Emissionerne for de øvrige teknologier vil også ændre sig ved en ændret VE andel i elsektoren, men i mindre målestok.

Der bør endvidere foretages en vurdering af betydningen for CO2 fortrængning af, at brint som energibærer, elbiler og plug-in biler vil kunne bidrage til at indpasse en større mængde vedvarende fluktuerende energi i elsystemet samt vil kunne udnytte overskudsstrøm, jf. bemærkninger i rapporten refereret ovenfor. Det vil kunne påvirke konklusionerne om, hvilke teknologer der har de største CO2 reduktionsmæssige potentialer.

Større vægt på de internationale konsekvenser af produktion af biomasse og fremtidig el og varmeproduktion

Rapporten ser helt bort fra konsekvenserne af øget anvendelse af biomasse for landbrugsarealer, fødevareforsyning og fødevarepriser, udover at det nævnes, at EU’s bæredygtighedskriterier for dyrkning skal overholdes. Allerede EU’s målsætning om 10% tilsætning af biobrændstof til benzin og diesel vil påvirke disse forhold meget kraftigt og en yderligere anvendelse af biobrændstoffer i transportsektoren vil påvirke efterspørgsel og priser på fødevarer endnu kraftigere. Rapporten bør derfor suppleres med en selvstændig vurdering heraf, både i relation til Danmark, til EU som helhed og for produktion og brug på verdensplan. Dette er ikke mindst vigtigt, da priserne på de alternative drivmidler vil være internationalt bestemte og udviklingen i anvendelsen vil bevæge sig i samme retning nationalt og internationalt. Forskellige afgrøder har meget forskellige energiudbytte pr ha. Raps vil f.eks. falde dårligere ud i sammenligningen, hvis der blev taget hensyn til dyrkningsarealet som begrænsende faktor.

Udviklingen i biomasseressourcer og deres anvendelse i EU vil desuden afhænge af udvikling i el- og varmesektoren i EU. Denne udvikling vil også have betydning for mulighederne for at indpasse elbiler og plug-in biler i de øvrige europæiske lande.

De økonomiske beregninger

De samfundsøkonomiske beregninger bør suppleres med beregninger med alternative forudsætninger:

 • En lavere kalkulationsrente end 6%, f.eks. 1 og 3 % for at afspejle en mere realistisk langsigtet udvikling og hensynet til de langsigtede uoprettelige økologiske effekter
 • En højere langsigtet oliepris, som er mere realistisk end de 50$ pr tønde, der er regnet med. Det vil øge den samfundsøkonomiske omkostning ved konventionel diesel og benzin højere og dermed gøre de øvrige teknologier relativt mere rentable
 • En vurdering af den samfundsøkonomiske betydning af, at brint som energibærer, elbiler og plug-in biler vil kunne bidrage til at indpasse en større mængde fluktuerende energi i elsystemet samt kunne udnytte overskudsstrøm.

Hensyn til dansk forskning og udvikling

Hensynet til dansk forskning og udvikling spiller en stor rolle i rapporten. Vi finder også, at det er vigtigt at kombinere de miljømæssigt bedste muligheder med hensynet til udvikling af dansk forskning og eksport. Vi ønsker derfor også en styrkelse af den samlede danske udviklingsindsats, men med større fokus på de mest miljø- og energieffektive teknologier. De foretagne beregninger (tabel 2 og 3) tyder på, at CO2 besparelsen også på langt sigt ved udvikling af bioethanol (1. og 2. generation), naturgas, brint og diesel fra kulstof kan være begrænset, især i forhold til konventionel diesel.

Det bør afspejle sig i forslag til prioritering af, hvilke teknologier, der ydes udviklingsstøtte til. Således bør støtten til F&U i vindkraftens anvendelse bl.a. til eldrift i transportsektoren og indpasning af plug-in biler i elsystemet prioriteres højt. Derudover bør udviklingen på områder, hvor muligheden for CO2 fortrængning er stor, prioriteres. Endelig bør af hensyn til erhvervsmulighederne ydes støtte til områder, hvor Danmark har særlige nichekompetencer, bl.a. indenfor brændselsceller, udvikling af brintteknologier samt til bioethanol 2. generation / 3. generation, idet der vedrørende sidstnævnte kan tages hensyn til en integreret anvendelse i elsektoren, i transportsektoren og med leverance af restprodukter til landbruget. Støtten til 1. generation bioethanol bør ikke prioriteres, da miljøeffekten er for lille og påvirkningen af den globale fødevareproduktion er for stor.

Med venlig hilsen
Johan Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small