Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Det Økologiske Råds høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Bypolitik mv.)

Skov og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Kbh. Ø
København 16.2.07

Vi hilser arbejdet med at gennemføre ændringer af planlovens bestemmelser på en række områder velkommen. Den gældende planlovs manglende muligheder for f.eks. at kunne stille krav i lokalplaner på miljø- og energiområdet har tvunget fremsynede kommuner til at gå omveje gennem opkøb af jord og efterfølgende salg af jorden med miljøbestemmende tinglyste servitutter om miljø- og energikrav. Samtidig har planlovens manglende muligheder betydet, at mange kommuner har måttet undlade at stille skærpede miljø- og energikrav. En revision af planloven må derfor sikre, at sådanne miljø- og energimæssige krav kan stilles enkelt og ukompliceret i lokalplanerne.

I udkastet til ændring af planloven stilles forslag om tilføjelse af 4 områder, hvor kommunerne tillades at stille krav. Vi vil henvise til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. forslagets pkt. 12 og 16, idet vi her tilslutter os DNs bemærkninger. Herudover vil vi hovedsageligt udtale os om forslag til ”nyt nr. 22”, som skrives som: ”22) at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, jf. § 21 a”. I § 21 a beskrives: ”Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der opfylder klassificeringskravene i Bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse jf. byggelovens § 16, 1.pkt”.

· I formuleringen af punkt 22 må det specificeres, at en kommune kan stille krav på flere måder: Enten ved at stille et simpelt krav om minimum overholdelse af krav til f.eks. Lavenergiklasse 1 eller 2 – eller ved specifikt at stille et stærkere krav til minimum overholdelse af f.eks. Lavenergiklasse 1.

Sådanne mere præcise krav vil f.eks. have en væsentlig betydning for planlægning af (evt.) offentlig forsyning med naturgas eller lavenergifjernvarme – eller for en evt. beslutning om at undlade kollektiv energiforsyning.

 

· Tekstudkastet åbner efter vores opfattelse mulighed for at stille specifikke krav om Lavenergiklasse 1, men det står ikke særligt klart præciseret. Muligheden for at kunne stille specifikke krav må derfor tydeliggøres/specificeres klart i teksten, hvis ikke det skal blive genstand for efterfølgende juridisk tovtrækkeri.

I udkastet til forslag til ændring af lov om planlægning er ovennævnte korte formulering om kommuners ret til at stille krav om lavenergiklasse beskrevet både under almindelige bemærkninger og under bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser.

Disse bemærkninger giver anledning til nogen forvirring, idet de både beskriver et eksempel, hvor en kommunalbestyrelse kan planlægge lavenergibyggerier på arealer, som ikke er forudsat forsynet fra et kollektivt forsyningsanlæg, og at kommunen vil kunne stille krav om lavenergibebyggelse ud fra et ønske om at styrke hensynet til den miljømæssige bæredygtighed.

· Bestemmelsen om ret til at stille krav om lavenergibebyggelse må nødvendigvis læses som, at en kommune ikke vil møde begrænsninger (i forhold til f.eks. kollektiv energiforsyning)når den ønsker at stille krav til al ny bebyggelse om at denne skal opføres som Lavenergiklasse 1 eller 2 ud fra hensynet til miljømæssig bæredygtighed. Dette må gælde uanset, hvor i kommunen den nye bebyggelse skal opføres. Der bør således i det endelige lovforslag byttes om, således at den generelle ret for en kommune til at stille krav om Lavenergiklasse 1 eller 2 skrives førend mere eller mindre relevante eksemplificeringer af, hvordan en kommune kan tænkes at anvende denne ret.

Energi er imidlertid ikke den eneste miljøpåvirkning fra byggeri, der ikke kan stilles krav til i dagens planlovgivning. Også anvendelse af f.eks. uønskede kemiske stoffer i byggeriet og anvendelsen af pesticider kan ønskes reguleret.

Alligevel åbner forslaget ikke mulighed for, at yderligere miljømæssige krav kan stilles i lokalplanerne af fremsynede kommuner.

· Det Økologiske Råd finder, at forslaget til miljøkriterier, hvor kommunerne fremover må stille krav i lokalplanerne bør udvides til også at omfatte:

1. Krav om, at der ikke må anvendes stoffer i byggeriet, som er opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede kemiske stoffer – eller enkelte specificerede stoffer herfra.

2. Krav om, at der ikke må anvendes pesticider inden for lokalplanens arealafgrænsning – f.eks. af hensyn til sikring af rent grundvand til nuværende og kommende generationer.

3. Krav om, at der ikke må anvendes nærmere specificerede ressourcer, som indenfor en overskuelig årrække vil blive en knap ressource (f.eks. kobber til facaden eller taget), hvor der kan findes andre materialer med tilsvarende funktion.

4. Krav om, at der ikke må anvendes nærmere specificerede materialer eller overfladebehand-linger, der ved påvirkning af f.eks. regnvand (f.eks. kobber eller zink) giver anledning til forurening af spildevand eller regnvand med miljøskadelige stoffer.

Nogle af kravene i punkt 3 og 4 kan stilles i dag via muligheden for at stille krav til bygningers fremtoning og materialevalg. Ofte vil et krav om undladelse af bestemte materialer dog også være begrundet med miljømæssige hensyn, hvorfor vi finder det fornuftig at give denne mulighed.

Det Økologiske finder det endeligt generelt positivt (uden dog her at ville gå i detaljer), at forslaget åbner mulighed for at pålægge støjbegrænsende tiltag ved og integreret i ny bebyggelse i forhold til eksisterende støjplaget bebyggelse. Der bør dog indskrives, at støjbegrænsning ved kilden (f.eks. omlægning, hastighedsbegrænsning eller anden reduktion af trafik) fortsat er det væsentligste indsatsmiddel for reduktion af støjpåvirkningen på danske bygninger – især boliger.

Med venlig hilsen

Christian Ege / Søren Dyck-Madsen
Formand for Det Økologiske Råd Civilingeniør i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small