Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Forslag til lov om energiforbrugende produkter

Høringssvar

Det Økologiske Råd finder, at forslaget er en i hovedsagen fornuftig dansk implementering af ”Eco-design direktivet”. Vi støtter, at forslaget gøres bredt, og at det inkluderer forventelige krav til transportmidler, selv om disse desværre ikke er omfattet af ”Eco-design direktivet”.

Vi finder, at forslaget på enkelte punkter er forbedret siden høringen i februar 2007. Vi støtter således at:

 • forslaget nu taler om ”markedsintroduktion og ibrugtagning”, idet dette er en mere præcis benævnelse af lovforslagets målsætning.
 • forslaget til en vis grad nu også omfatter brugte produkter. Herved åbnes mulighed for, at der kan stilles krav til produkternes ydelser i brugt tilstand, samt stilles krav til fastholdelse af energiforbruget over en årrække og ikke kun ved nysalgstidspunktet. Vi havde gerne set denne mulighed for at stille krav i brugsfase og i en evt. videresalgssituation bedre præciseret i forslaget.
 • forslaget nu også omfatter en hjemmel til at gøre bygningers energimærker offentligt tilgængelige i form af ”hovedresultaterne og andre centrale oplysninger, der er fremkommet ved energimærkningen”. Da mange af oplysningerne til vurdering af en bygnings energimærke skal findes i grundoplysningerne for bygningen så vi hellere, at den samlede energimærkningsrapport blev gjort offentlig tilgængelig.
 • resultater af tilsyn kan offentliggøres, idet en sådan offentliggørelse sikrer forbrugerne større mulighed for at fravælge produkter, som uretmæssigt har været markedsført som overholdende lovgivningen. Og at fravælge de producenter og importører, som står bag de ikke-lovlige produkter.

Vi finder dog, at det revidere forslag fortsat lider af en række af de samme mangler, som forslaget af februar 2007. Vi vil derfor tillade os herunder at gentage vores bemærkninger til forslaget af februar 2007, idet de også er gældende som bemærkninger til nærværende forslag af august 2007.

 1. I bemærkninger til lovforslaget, står i §1. indledning, at ”Det er således ikke hensigten, at transport- og energiministeren skal udnytte lovforslagets bemyndigelser til at fastsætte danske særregler…..” Denne sætning er vi ikke enig i, ligesom vi heller ikke finder en mulig ”…særlig dansk regulering irrelevant”, som det skrives senere i samme afsnit. Vi mener, at en mulighed for danske mere vidtgående særregler skal opretholdes og anvendes, hvor EU (f.eks. af hensyn til ikke-effektive producenter, som der er talrige eksempler på) sætter for svage krav til produkters energieffektivitet. Det kan således være relevant at søge danske særkrav, når bedre produkter faktisk findes på markedet, og hvor markedsgennemtrængningen af energieffektive produkter forstærkes gennem (midlertidige) skrappere krav i Danmark. Sådanne skrappere krav skal være EU-retligt lovlige og kan formentlig begrundes i miljø- og klimafordele ved et yderligere begrænset slutenergiforbrug.
 2. Danmark bør ikke udelukke sig fra at stille krav til produkter, hvor der i EU oprettes frivillige aftaler. Kommissionen benytter sig for ofte af frivillige aftaler, som politisk er mere fremkommeligt end bindende krav. Ofte opfyldes disse frivillige aftaler ikke af producenterne (se blot på aftalen om bilers CO2 udledning). Vi ønsker derfor, at Danmark, så vidt det er muligt, opretholder rettigheder til at stille danske bindende krav også på områder, hvor EU indgår frivillige (ofte tidsbegrænsede) aftaler i stedet for bindende krav.
 3. Flere af kriterierne i gennemførelsesforanstaltningerne i afsnit 3, B er for løse. Kriterierne stammer fra Eco-design direktivet og kan derfor nok ikke generelt strammes op i en dansk udmøntning af direktivet. Vi vil da alligevel fremhæve, at der i kriterierne er et udpræget hensyn til både producent- og forbrugerøkonomi, som ikke er særlig klart defineret. For naturligvis vil producenter af ringe energiprodukter blive økonomisk ramt af forbud mod salg af deres produkter. Det er jo meningen med det. Desuden bør pris og miljø- og klimahensyn sammenholdes som baggrund for kriterier. Og det bør klart beskrives, at økonomiske fordele for fremsynede (danske) producenter i et land ved fastsættelse af skrappe EU-krav, skal veje tungere end de nødvendige økonomiske (kortvarige) ulemper for producenter af ringere produkter, som tvinges til at energieffektivisere deres produkter for at blive på markedet..
 4. I bemærkninger til lovforslaget nævnes det, at det danske bygningsreglement (energibestemmelserne) indeholder krav til energiforbrugende produkter som gas- og oliekedler. Ligeledes er der minimumskrav til genanvendelsesprocent for varmegenvinding, og der er en række støjkrav tilknyttet. Det skal stadig være muligt - også efter vedtagelsen af dette lovforslag - at stille sådanne krav, hvor Danmark ønsker at være på forkant med EU, og i et stadigt forbedret bygningsreglement ønsker at stille moderne krav til bestemte produkter. Forslaget har indvirkning på andre danske love (f.eks. normloven), som netop har til formål at forhindre de ringeste produkter i at blive solgt og brugt f.eks. i danske bygninger. Så det må sikres, at vedtagelsen af dette forslag på alle måder forbedrer kravene til energiforbrugende produkter i forhold til nugældende danske krav – og på ingen områder kan risikere at slække dem.
 5. Forslaget tager udgangspunkt i at kontrollen af overensstemmelse mellem kravene til produkttypen og det aktuelle produkts overholdelse af disse gennemføres af producenten selv. Vi må formode, at en sådan dokumentation vil kunne ske overalt i EU, hvor producenten finder det formålstjenligt. Vi vil foreslå, at der åbnes mulighed for, at ministeren kan bestemme, at producenter kun kan lade deres produkter udtage til måling hos en særlig sagkyndig virksomhed/laboratorium.
 6. Da der kan være relativt store omkostninger for det offentlige forbundet med implementering af normer og kontrol af produkters overholdelse af disse samt produkters overholdelse af energimærkning, bør det fremgå af loven, at der nationalt skal afsættes tilstrækkelige midler hertil, så der sikres en hurtig dansk implementering og en tilstrækkelig og jævnlig kontrol af produkternes overholdelse af krav og energimærker.
 7. Endelig undlader lovforslaget næsten helt at beskæftige sig med energiprodukternes evne til at holde standarden over produktets livsfaser. Her må strammes op, således at der ikke kun stilles krav til produktets egenskaber på købstidspunktet, men også til produktets evne til fastholdelse af disse egenskaber gennem hele produktets brugsfase.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small