Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar Bemærkninger til Rammenotat til EU-specialudvalg vedr. miljø – om Kommissionens ”Grønbog om markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre beslægtede politiske formål”

Vi er enige i, at Danmark er blandt de EU-lande, der er længst fremme. Men langt de meste af de danske økonomiske virkemidler er indført for ganske længe siden, en del af dem endda i en tid, hvor f.eks. reguleringen af energisektoren skete på andre betingelser. Der er derfor et stort behov for at skærpe og justere mange danske afgifter, så de virker bedre og mere miljøfremmende under de nuværende markedsvilkår. Nogle af de eksisterende økonomiske virkemidler er i færd med at miste sin miljøeffekt på grund af manglende inflationsregulering, og de bør derfor reguleres, så den oprindelige effekt genvindes.

Der er et stort behov for, at der gennemføres minimumssatser for grønne afgifter på EU-plan, for at undgå at medlemslande underbyder ud fra konkurrencehensyn og dermed trækker niveauet nedad. EU har hidtil været næsten handlingslammet på dette felt pga. kravet om enstemmighed, som desværre også er fastholdt i det nye traktatforslag. Sådanne fælles minimumssatser bør kunne vedtages ved flertalsafstemning. I realiteten er der dog tale om et fortolkningsspørgsmål, idet den eksisterende traktat, artikel 175, undtager fra beslutninger fra flertalsafstemning, hvis de vedrører ”bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter”. Men grønne afgifter tjener jo netop primært miljøformål og højst sekundært fiskale formål. Man kunne således godt, hvis der var vilje til det i Rådet og Parlamentet, vedtage grønne afgifter ved flertalsafstemning – vi vurderer, at der ville være god chance for, at dette ville holde ved en domstolsprøvelse.

Vi finder, at statsstøtte til brug af fossile brændstoffer skal fjernes. Den gratis tildeling af CO2-udledningsrettigheder til virksomheder, der historisk har udledt meget CO2, er udtryk for statsstøtte og bør fjernes. I stedet skal træde en EU-baseret auktionering af kvoterne. Herved fjernes de konkurrencemæssige forskelle, som lande med lille reduktionsforpligtelse kan give til netop deres nationale virksomheder.

Vi finder ikke, at den såkaldte ”dobbeltbeskatning” er et væsentligt problem i praksis. Vi finder at netop samspillet mellem kvoteregulering og beskatning kan give meget virkningsfulde effekter, hvis de konstrueres rigtigt. Virksomheder, som i dag ikke er omfattet af kvotereguleringen, bør inkluderes i denne - eller også bør de, som det er påbegyndt i Danmark, tildeles en opjusteret CO2 afgift.

Vi støtter ikke den danske regerings holdning mht. at undtage kvoteomfattede virksomheder for CO2 beskatning, specielt ikke så længe der ikke sker fuld auktionering af CO2-kvoter. Samtidig har man allerede rigelige muligheder for at anvende lave CO2-afgiftssatser for særligt belastede og konkurrenceudsatte virksomheder – og vi støtter, at denne ordning fastholdes. For energivirksomhederne giver kvotehandelsordningen mulighed for indregning af omkostninger til CO2-reduktion. Det giver så rigeligt økonomisk overskud, at en CO2 beskatning ikke kan ses at være et problem.

Vi er således uenige i regeringens bemærkning om, at afskaffelse af den såkaldte dobbeltbeskatning ikke vil være udtryk for statsstøtte. Som nævnt er allerede den nuværende tildeling af gratiskvoter (grandfathering) udtryk for statsstøtte. Hvis man samtidig afskaffer CO2-afgiften for kvoteomfattede sektorer, vil det være udtryk for forøget statsstøtte.

Energibeskatning er en provenuskabende beskatning med gavnlig miljøeffekt. En fjernelse ville derfor stille krav om både anden beskatning til afløsning af energibeskatningen samt anden regulering for at fastholde et økonomisk pres til et lavt energiforbrug. Vi skal her henlede opmærksomheden på COMETR-projektet med deltagelse af DMU, hvor hovedresultatet er, at den danske CO2 beskatning inkl. tilbageføring af provenu har øget den danske vækst og BNP.

Vi er enige i, at Kommissionens forslag om CO2-baserede elementer i registreringsafgiften er interessant. Den danske regerings netop gennemførte ”forgrønnelse” af registreringsafgiften er slet ikke tilstrækkelig. Det skal dog i givet fald sikres, at en harmonisering kun bliver i form af minimumssatser, så den danske registreringsafgift ikke skal harmoniseres til et fælles lavt EU-niveau.

Vi støtter inddragelse af såvel fly som skibes udslip under EU’s kvotehandelsordning. Vi er enige med regeringen i, at bindende regulering af skibes CO2-udslip bør søges gennemført i IMO-regi, men vi mener samtidig, at EU kan gå i spidsen med en ordning for intern transport samt transport til og fra EU – idet det må forventes at tage mange år at komme igennem med en ordning i IMO.

Vi deler regeringens skepsis over for kvoteregulering af SO2 og NOx. Specielt NOx vil være problematisk, idet dette bidrager til vandmiljøproblemerne. Derfor kan reduktion i f.eks. Danmark ikke blot handles ift. reduktioner andre steder.

Vi mener ikke, at NOx og SO2 er udslip, som er egnet til kvoteregulering på grund af de stærk lokale og regionale skadeseffekter på sundhed og miljø.

Opsummering

  • Der bør opstilles bindende mål for anvendelsen af grønne skatter i EU-landene
  • Der er behov for at gøre beslutningsprocessen lettere for indførelse af fælles grønne minimumsafgifter på EU-plan – det kræver indførelse af flertalsafgørelser
  • Vi ser den nuværende gratistildeling af CO2-kvoter som udtryk for statsstøtte og er ikke enig i, at kvoter og afgifter er udtryk for ”dobbeltbeskatning”, som skal afskaffes
  • Der er behov for at gøre registreringsafgiften – også den danske – mere CO2-afhængig
  • Vi støtter inddragelse af såvel fly som skibstrafik under CO2-kvotehandel
  • Der skal ikke anvendes kvotehandel på emissioner, som har regionale effekter, herunder NOx

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small