Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høring vedr. en afgiftsrationalisering på energiområdet

Det Økologiske Råd takker for indbydelsen til at give en foreløbig kort høringsudtalelse på de skitserede principper for en øget CO2 afgift for sektorer uden for EU ETS og for en NOX beskatning.

Vi hilser forslaget om at forhøje CO2 afgiften for brændsel velkommen, således at erhverv uden for og inden for EU’s CO2 kvotesystem stilles mere lige. Vi vil dog betvivle, at en CO2 pris på 150 kr./ton vil være tilstrækkelig til fuld ligestilling, men det er dog et fremskridt i forhold til i dag.

Det er lidt vanskeligt ud fra notaterne at få et klart overblik over, hvilke virkninger denne forøgelse vil have for de forskellige dele af erhvervene og for husholdningerne, ligesom det i særdeleshed er vanskeligt at få overblik over den foreslåede tilbageførsel af provenuet og virkningerne heraf på blandt andet det samlede el-forbrug.

Men vi er ud fra det beskrevne stærkt uenig i principperne i den foreslåede tilbageførsel af provenu fra en øget CO2 afgift på brændsler. Tilbageførslen bør bidrage til opfyldelse af klimamålene, specielt under henvisning til forhandlingerne i EU og det forestående klimatopmøde i København. Vi mener derfor ikke, at en reduktion i elafgiften for let proces er den mest hensigtsmæssige måde at tilbageføre provenuet på. En sådan lettelse vil bidrage til et øget el-forbrug.

Vi skal her henlede opmærksomheden på EU COMETR-projektet, hvor bl.a. Århus Universitet har deltaget. Det viser, at der har været en samlet fordel – en dobbeltdividende – ved indførslen af den danske CO2 afgift med tilhørende tilbageførsel af provenuet til at sænke andre mere forvridende skatter. Det bidrager til, at den økonomiske vækst bliver større end den ellers ville have været, samtidig med, at CO2 emissionerne bliver reduceret. Resultatet er baseret på en undersøgelse af omlægning af skatter for knap 200 mio. kr. i 6 lande.

Vi skal anbefale, at man også i denne omlægning følger modellen fra indførslen af CO2 beskatningen og målretter tilbageførslen ved i princippet at sænke virksomhedernes omkostninger til arbejdskraft i stedet for at sænke deres omkostninger til energiforbrug.

Vi støtter i princippet forslaget om indførelsen af en dansk afgift på udledning af NOx. Fremskrivninger viser, at den danske NOX udledning vil være knap 9 mio. tons for høj i 2010, hvor kravet i EU’s NEC-direktiv om luftemissioner skal være opfyldt.

Forslaget med en NOX afgift vurderes at reducere med ca. 6 mio. tons, hvorfor der mangler en redegørelse for, hvorfra den sidste reduktion skal komme.

Vi støtter derimod ikke den foreslåede tilbageførsel af provenuet. Skatteministeriet anfører selv, at den vil føre til et øget el-forbrug og dermed til en øget udledning af NOX på ca. 1 mio. ton, hvorfor den samlede virkning af afgift og tilbageførsel reduceres til 5 mio. tons årligt i 2010. En tilbageførsel ved sænkning af energiafgifterne vil direkte reducere virkningerne af afgiften og er klart uhensigtsmæssig, specielt i en tid hvor klimaproblemerne er så overhængende, at de ikke bør tilsidesættes til fordel for danske virksomheders eventuelle problemer med konkurrenceevne. Med undtagelse af ganske få energiintensive virksomheder har energiafgifter ingen betydning for virksomhedernes økonomiske formåen, men derimod nogen betydning for, hvornår en energibesparende investering er rentabel og derfor foretages.

Omlægningen bør derfor bidrage til opnåelse af de generelle energimæssige og forureningsmæssige målsætninger, hvorfor en tilbageførsel til sænkning af el-afgiften ikke kan anbefales. Det er ekstra problematisk, at en del er målrettet mod reduktion af afgiften for brug af elvarme. Der er af energiforbrugsmæssige og klimamæssige grunde i stedet behov for at få omstillet elvarme forbrugere til en anden og mere miljøvenlig energiform. Det vil f.eks. være mere konstruktivt og fremadrettet, om de foreslåede 4 øres sænkning for elvarmeforbrugere blev anvendt i en pulje, som kunne støtte en omlægning af elvarme til f.eks. varmepumper – disse skal være jord- eller vandbaserede og med varmelager - installation af et vandbårent varmesystem i disse huse samt til efterisoleringsarbejder i forbindelse hermed.

Vi har forståelse for, at man foretager en målrettet tilbageførsel til cementindustrien, læs Aalborg Portland, da denne virksomhed vil rammes relativt i forhold til udenlandske konkurrenter. I forslaget kan dog ikke læses, hvordan en sådan cementordning vil påvirke Aalborg Portlands økonomi og udledning af drivhusgasser og NOx, hvilket er en mangel.

Opsummering:

  • Vi støtter anvendelsen af forhøjede afgifter på CO2 og NOX som en økonomisk effektiv måde at reducere udledningerne.
  • Vi kan ikke anbefale de foreslåede tilbageføringer af provenuet generelt til at sænke energiafgifterne, og i særdeleshed ikke til el brugt til elvarme.
  • Vi vil i stedet anbefale at tilbageføre provenuet ved i princippet at sænke omkostningerne til arbejdskraft samt at regulere særligt i forhold til virksomheder, som rammes hårdt af de to afgiftsforhøjelser og som samtidig i særlig grad er udsat for international priskonkurrence. Samtidig bør der etableres særlige tilskudsordninger til omlægning af elvarme.


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small