Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Det Økologiske Råds høringssvar til forslag om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kbh. Ø
København den 19.2.07

Det Økologiske Råd finder det grundlæggende fornuftigt at forsøge at strække de offentlige midler til at dække hele kæden fra forskning til demonstration. Alligevel ser vi en del problemer i det fremlagte forslag til EUDP.

Det er understreget, at EUDP skal kunne indgå i de samlede danske F&U midler, således at EUDP programmet skal medvirke til at nå en offentlig årlig forskningsandel på 1 % af BNP.

EFP-midlerne, som i særlig grad fokuserede på forskningsindsatsen, fjernes nu og indlægges i EUDP-programmet. Dette giver en markant risiko for, at dansk energiforskning nu er underprioriteret. Med fremlæggelsen af EUDP-programmet må energiforskningsindsatsen fremover i høj grad dækkes af og koordineres med Højteknologifonden, Globaliseringsfonden og midlerne fra Det Strategiske Forskningsråd. Men denne sammenhæng ses ikke sikret på tidspunktet for omdannelsen af EFP til EUDP. Hermed ser vi en fare for, at den danske energiforskning vil opleve en periode med mangel på tilstrækkelig økonomisk støtte til at opretholde de forskningsfaglige vidensmiljøer. Netop disse vil være en forudsætning for, at der findes tilstrækkelige forskningsresultater, som kan indgå med støtte i EUDP-programmet.

Der sker nu en sammenhængende satsning med EUDP midlerne meget tæt på demonstration og dermed på den kommercielle fase. Samtidig udpeges en selvstændig bestyrelse med stærke kommercielle interesser. Vi finder denne sammenhæng problematisk, idet den giver risiko for et ”skred” mod alt for stærke kommercielle tankegange. Herved vil fokus på den målrettede forskning og udvikling komme til at stå for svagt i den samlede danske indsats i kæden F&U&D. Vi skal derfor anbefale, at stk. 3 pkt. 1 omskrives til: ”Forskning, udvikling og demonstration”. Og at satsningen i EUDP mere ligeligt dækker hele kæden af F&U&D. Vi skal i så fald anbefale, at EUDP midlerne øges, så den tidligere F&U indsats under EFP-programmet kan fastholdes og sættes i sammenhæng med en øget indsats for demonstration. Den afgørende indsats for en øget demonstrationsindsats må ske gennem skabelsen af et øget markedstræk, således at det store danske potentiale for på én gang at gavne både miljø og klima og erhvervsinteresser og eksport kan indhentes.

Vi finder ligeledes, at der i højere grad må satses på en offentlig gennemførelse af målrettede strategier for energi- og klimapolitiske målsætninger. Disse vil i sig selv skabe en efterspørgsel efter de produkter, som tænkes støtte af EUDP-programmet. Kun ved at skabe et reelt markedstræk i Danmark og gerne i EU kan en reel indsats for demonstration finansieres ordentligt.

Vi konstaterer, at energi- og transportministeren ikke foreslås at skulle have instruktionsbeføjelser over for bestyrelsen. Således vil Folketinget heller ikke have mulighed for at påvirke det løbende arbejde med udmøntningen af midlerne i EUDP-programmet.

I en sådan situation er det afgørende vigtigt, at indsatsområder og i særdeleshed de særlige indsats-områder for tildeling af midler fra EUPD er meget præcist beskrevet og dækkende for de prioriteringer, der er nødvendige for en bæredygtig energipolitik.

Vi ønsker derfor pind 7 slettet og pind 8 præciseret i de særlige indsatsområder for EUDP.

Indsatsområdet ”mere effektive indvindingsmetoder for olie og gas” må efter vores opfattelse kunne drives af olie- og gasinvindingsselskaberne alene uden ekstra offentlige midler i kraft af de favorable investerings- , beskatnings- og afskrivningvilkår disse virksomheder allerede nyder godt af i dansk lovgivning.

Under indsatsområdet ”Mere effektiv og miljøvenlig produktion i øvrigt (el og varme), herunder CO2 deponering” bør CO2 deponering ikke medtages. Dette virkemiddel nævnes faktisk ikke i Regeringens udspil til en klimastrategi. Det medvirker heller ikke til den omstilling af den danske energisektor bort fra fossile brændsler, som bl.a. er udmeldt af Statsministeren. Endelig er det en usikker teknologi, og der er ikke udsigt til, at den inden for overskuelig tid vil blive konkurrencedygtig med vedvarende energi og energibesparelser.

Ønsker energisektoren at udvikle CO2-lagring som led i opfyldelsen af nuværende og kommende CO2 reduktionskrav, vil de nuværende ekstra-indtjeninger som følge af EU’s CO2 kvotehandelsordninger kunne dække denne indsats.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small