Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar vedr. inddragelse af luftfarten i EU's kvotehandelssystem

Det Økologiske Råd ser positivt på forslaget fra EU-Kommissionen om inddragelse af luftfarten i kvotehandelssystemet. Forslaget er meget begrænset, men dog et første skridt i retning mod at tage fat på de stærkt stigende klimapåvirkninger fra flyvningen. Flyvning medfører store klimabelastninger, og de, der stammer fra andre udslip end CO2 er mindst lige så store som dem fra CO2. Det er derfor ikke rimeligt, at kvoter fra flyvning skal kunne handles i forholdet 1-1 med kvoter fra det eksisterende kvotehandelssystem. Forslaget indeholder således ingen tiltag mod klimapåvirkningen fra kondensstriber og cirrus-skyer. Kommissionen bør tilskyndes til at undersøge tiltag for at undgå dannelsen af disse, og hvordan dette kan reguleres. Indtil der er skabt større videnskabelig klarhed, anbefales det at lægge en multiplikationsfaktor på 2-3 på CO2-udslippet – og dermed på de nødvendige kvotekøb - for at kompensere for dannelse af kondensstriber og cirrus-skyer. Dette vil være i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Herudover bør NOx-udslip reguleres. Da den eksisterende NOx-certificering udført af ICAO ikke skaber incitament nok til effektivisering, bør NOx reguleres selvstændigt ved fx afgifter til lufthavnen og/eller afgifter beregnet ud fra rutelængden. På denne måde vil det også undgås, at den teknologiske udvikling indenfor flymotorer udelukkende favoriserer brændstofbesparelser på bekostning af højere udslip af NOx. Kommissionen bør fremlægge et reguleringsforslag for NOx inden fristen i 2008. Sker dette ikke anbefales det at lægge en yderligere multiplikationsfaktor på CO2-udslippet for at kompensere for den øgede klimaeffekt fra NOx.

Vi støtter, at loftet for tildeling af kvoter sættes på EU-plan. Men loftet er sat på et alt for højt niveau. Udledningen fra luftfarten i EU i 2004-2006, som danner grundlag for loftet, ligger omkring 90 % højere end i 1990, som er basisåret for Kyoto-aftalen. Dette er kun acceptabelt, såfremt loftet reduceres gradvis over en årrække, samt at der sker fuld auktionering.

Kvoterne bør auktioneres frem for at blive uddelt gratis. Det er i tråd med princippet om, at forureneren betaler. Ved brug af auktionering af den samlede mængde kvoter undgås samtidig “windfall-profitter” til flyselskaberne. Da selskaberne efter alt at dømme alligevel vil overvælte de samlede kvotepriser på forbrugerpriserne, også selv om en stor del tildeles som gratiskvoter, vil anvendelse af auktionering ikke medføre yderligere forringelser af konkurrenceevnen. En del af indtægterne fra auktioneringen bør bruges til forskning i flyteknologi og til forsøg med operationelle ændringer, begge dele med sigte på brændstofbesparelser. Yderligere indtægter fra kvotesalg kan tilbageføres til flyselskaberne med en tildeling ud fra objektive kriterier (ikke brændstofforbrug). De merudgifter, der via kvotehandelen vil blive lagt på flyrejser, vil være meget små sammenlignet med de brændstofafgifter, som betales ved andre transportformer, og vil således ikke fjerne den nuværende skævvridning af konkurrencen til fordel for flytrafikken. Derfor bør der sideordnet med kvotehandelssystemet indføres brændstofafgift på flyvning, som sikrer, at luftfarten betaler alle de eksterne omkostninger, der er forbundet med flyvning i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. Det vil gøre konkurrencen med andre mere miljøvenlige transportformer mere lige. Det er nødvendigt for effektiviteten af systemet, at det inkluderer så stor en mængde flyvninger som muligt. Derfor bør også flyvninger ind og ud af EU medtages i 2011.

Opsummering
· Der bør foretages en nærmere undersøgelse af klimapåvirkningen fra kondensstriber og cirrus-skyer
· Indtil der foreligger resultater heraf, bør lægges en multiplikationsfaktor på 2-3 på CO2-udslippet fra fly
· Kommissionen bør inden udgangen af 2008 fremlægge et reguleringsforslag for NOx, f.eks. en afgift
· Kvoteloftet bør reduceres over en årrække
· Kvoterne bør auktioneres frem for at blive tildelt gratis
· En del af indtægterne fra auktioneringen bør bruges til forskning i brændstofbesparende flyteknologi og til implementering af brændstofbesparelser. Resten kan tilbageføres til flyselskaberne efter objektive kriterier
· Kvotehandelen bør suppleres med brændstofafgifter på fly
· Flyvninger ind og ud af EU bør medtages allerede i 2011

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small