Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Bemærkninger til 2. udgave af Miljøstyrelsens nye reviderede BAT-blade for husdyrbrug.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Generelle bemærkninger

Det Økologiske Råd finder, at de miljøøkonomiske beregninger er stærkt misvisende, da de ikke omfatter de samfundsmæssige miljøgevinster ved BAT-teknologien, idet lavere lattergasemission, lavere lugtemission, lavere støvemission og lavere metanemission ikke indgår i beregningerne, fordi effekten ikke er kvantificeret.

Alle beregningerne viser, at de samlede samfundsøkonomiske meromkostninger er højere end de samlede driftsøkonomiske omkostninger dvs. at det er dyrere for samfundet end for landmanden at anvende BAT, selv om BAT netop ønskes for at tilgodese samfundsmæssige hensyn bl.a. mindre ammoniak-, lattergas-, lugt-, støv- og lugtemission.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund ikke, at de samfundsøkonomiske meromkostninger bør indgå i BAT-bladene, før de også omfatter alle de samfundsøkonomiske gevinster.

Det Økologiske Råd finder, at det er samfundets opgave at medvirke til, at de miljømæssige gevinster ved anvendelse af BAT-teknologier bliver kvantificeret, da det er en væsentlig forudsætning for, at de får en større anvendelse.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøstyrelsen om at tage initiativ til, at der fremover bliver foretaget de undersøgelser, der er nødvendige, for at der i BAT-bladene kan ske en kvantificering af de samfundsmæssige gevinster, som BAT-teknologierne medfører.

Specifikke bemærkninger

Svovlsyrebehandling af kvæggylle
Det Økologiske Råd finder, at BAT-bladet bør indeholde oplysninger om energiforbruget ved svovlsyrebehandling af gylle og om mulighederne for at minimere det ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Det Økologiske Råd står uforstående over for formuleringen i tabel 1: Svovlsyre behandling af gyllen i stalde med drænet gulv”. I kvægstalde med gylleforsuring anvendes altid spaltegulve, mens gylleforsuring ikke er mulig i staldsystemet med præfabrikeret drænet gulv, da der ikke er gyllekumme i dette staldsystem.

Køling af gyllen i svinestalde
Det Økologiske Råd finder, at BAT-bladet bør indeholde krav om, at varmen fra varmepumpen skal afsættes og erstatte varme fra en anden varmekilde f.eks. oliefyr, da det ikke bør være BAT, hvis gyllekølingen ikke også fører til en reduktion i CO2-udledningen.

Det Økologiske Råd står uforstående over for, at anlægsomkostningerne i tabel 1 er større i stalde med 50-75% fast gulv end i stalde med 25-49% fast gulv, da gyllekummen kun er halvt så stor i stalde med 50-75% fast gulv, og der derfor kun er et halvt så stort areal, der skal køles.

Det Økologiske Råd finder, at tabel 4, 5 og 6 giver et misvisende billede af gyllekølingen ved at medtage køling på op til 40 og 50 W/m2. Ved en så kraftig køling er der ikke afsætning af varmen medmindre der kun etableres køling i en del af staldanlægget. Da der er en marginalt aftagende effekt på ammoniakemissionen ved gyllekøling, stiger energiforbruget pr. sparet kg ammoniak med stigende specifik køleeffekt.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund ikke, at det bør være BAT at sænke gylletemperaturen mere end 5 grader, hvilket kræver en effekt på under 20 W/m2.

Under ”Virkning på lager og mark” anføres, at ”Der forventes et højere indhold af N ab lager, der kan påvirke markudbyttet positivt.”

Det Økologiske Råd finder, at det er uomtvisteligt, at der alt andet lige vil være et højere indhold af N ab lager, når ammoniakemissionen reduceres i stalden ligesom det er tilfældet med gylleforsuring.

Svovlsyre behandling af gyllen i slagtesvinestalde
Det Økologiske Råd finder, at BAT-bladet bør indeholde oplysninger om det faktiske energiforbrug ved svovlsyrebehandling af gylle og om mulighederne for at minimere det ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Det Økologiske Råd finder det utilfredsstillende, at der ikke foreligger nogen dokumentation for effekten af forsuring af gylle i slagtesvinestalde med delvis fast gulv.

Luftvasker med syre i slagtesvinestalde
Ingen bemærkninger.

Skrabeægstald med gødningstørring
Det Økologiske Råd undrer sig over formuleringen i resumeet: ”En del af den sparede ammoniak-N tabes dog senere som følge af øget ammoniakemisssion fra lager og udbringning.” Dette gælder også for gyllekøling, men er ikke nævnt i resumeet under disse BAT-blade.

Under ”Lugt fra stald” anføres, at ”Der er ikke fundet nogen dokumentation, men det forventes at gødningstørringen har en reducerende effekt på lugtemissionen fra stalden.”  På side 3 står der under fordele og ulemper, at ”Tør gødning under slats medfører et bedre staldmiljø. Tillige kan der opnås en reduktion af ammoniakfordampning samt mindre lugtgener…”

Under ”Virkning på lager og mark” anføres, at ”Der forventes et højere indhold af N ab lager, der kan påvirke markudbyttet positivt.” På side 3 under fordele og ulemper står, at ”Gødningsværdien stiger på grund af et højere N-indhold”.

Det Økologiske Råd finder, at det er uomtvisteligt, at der alt andet lige vil være et højere indhold af N ab lager, når ammoniakemissionen reduceres i stalden ligesom det er tilfældet med gylleforsuring.

Det Økologiske Råd finder således ikke, at resumeet er dækkende for oplysningerne i BAT-bladet.

Under energiforbrug er det oplyst, at elforbruget, der er forbundet med gødningstørring er beregnet til 130 kWh. Er det pr. DE eller hvad?

Beriget burægssystem med gødningsbånd og hyppig udmugning
Det Økologiske Råd finder, at BAT-bladet bør indeholde oplysninger om energiforbruget og om mulighederne for at minimere det ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

I resumeet under ”Virkning på lager og mark” anføres, at ”Der forventes et højere indhold af N ab lager, der kan påvirke markudbyttet positivt.” På side 3 under helhedsvurdering af teknikken står, at ”Overordnet set vil der være 15-20 pct. mere kvælstof til rådighed for planterne i marken efter udbringning”.

Det Økologiske Råd finder således ikke, at resumeet er dækkende for oplysningerne i BAT-bladet.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small