Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

J.nr. MST-669-00418

Den foreslåede ændring medfører, at den der efter § 36 i lov om kemiske stoffer og produkter skal betale afgift for godkendelsespligtige bekæmpelsesmidler og efter § 54 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler skal indsende årsopgørelse over solgte bekæmpelsesmidler til Miljøstyrelsen fremover fritages for, at årsopgørelsen skal underskrives af en autoriseret eller en registreret revisor.

§ 53 i bekendtgørelsen lyder således:
”Den i lovens § 36 nævnte afgift forfalder til betaling den 1. januar og skal indbetales til Miljøstyrelsen inden den 1. februar.”

§ 54 i Bekendtgørelsen lyder således:
”Den, der efter lovens § 36 skal betale afgift, skal senest den 1. februar indsende en årsopgørelse for det umiddelbart foregående kalenderår til Miljøstyrelsen efter dennes nærmere anvisning. Årsopgørelsen skal omfatte den solgte mængde for hvert enkelt produkt og skal udarbejdes på grundlag af optegnelser i en form, som kan godkendes af Miljøstyrelsen. For udenlandske godkendelsesindehavere skal opgørelsen omhandle den samlede mængde, der er afsat med henblik på anvendelse i Danmark. Årsopgørelsen skal være underskrevet af en autoriseret eller registreret revisor, medmindre Miljøstyrelsen i det konkrete tilfælde meddeler fritagelse for revisorattestation.”

Ændringen af bekendtgørelsen medfører ophævelse af § 54, stk. 1, 4. pkt., dvs. sætningen: ”Årsopgørelsen skal være underskrevet af en autoriseret eller registreret revisor, medmindre Miljøstyrelsen meddeler fritagelse for revisorattestation.”

Baggrunden for ændringen er, at den vil medføre en administrativ lettelse for de pågældende virksomheder og samtidig fremme en hurtigere indberetning til Miljøstyrelsen.

Det fremgår som nævnt af bekendtgørelsen, at fristen for indberetning er senest den 1. februar for det umiddelbart foregående kalenderår.

Miljøstyrelsen oplyser, at denne frist ikke er blevet overholdt, og at det har været medvirkende til, at Miljøstyrelsens opgørelse af bekæmpelsesmiddelstatistikken er blevet forsinket.
Det Økologiske Råd finder ikke, at revisorkontrollen udgør nogen væsentlig administrativ belastning af virksomhederne, og at revisorkontrollen vil kunne sammenkædes med den revisorkontrol, der er knyttet til betalingen af den i lovens § 36 nævnte afgift inden 1. februar.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt at fjerne revisorkontrollen, da det er helt afgørende for troværdigheden af den danske pesticidpolitik, at årsopgørelsen over solgte bekæmpelsesmidler er korrekt.

Da pesticidafgiften i dag varierer fra pesticidtype til pesticidtype og i fremtiden også vil variere inden for pesticidtyperne afhængig af deres farlighed for sundheden og miljøet, er det af afgørende betydning for troværdigheden af den danske pesticidpolitik, at opgørelsen er korrekt både samlet set og for hvert enkelt bekæmpelsesmiddel.

Da pesticidafgiften skal være indbetalt inden den 1. februar, må virksomhederne alene af denne grund på dette tidspunkt have et overblik over deres salg af bekæmpelsesmidler.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøstyrelsen om at fastholde, at årsopgørelsen skal underskrives af en autoriseret eller en registreret revisor, og om i stedet at indføre en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at overskridelse af tidsfristen medfører bødestraf, der stiger for hver dag tidsfristen overskrides.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small