Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og ophævelse af lov om Elsparefonden

Energistyrelsen
Att: Henriette Lindebæk la Cour
anvend@ens.dk / ano@ens.dk
Amaliegade 44
1256 København K                                                    

Det Økologiske Råds høringssvar til:

”Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og ophævelse af lov om Elsparefonden (Oprettelse af center for Energibesparelser m.v.)”

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar til ovennævnte forslag.

Indledningsvis skal vi udtrykke vores undren over, at dette forslag fremlægges til høring på nærværende tidspunkt, idet der efter vores oplysninger fortsat pågår forhandlinger i forligskredsen bag energilovgivningen omfattende organiseringen af den fremtidige energispareindsats.

Det er vanskeligt at udfærdige et sædvanligt høringssvar, hvor vi kommenterer på den foreslåede lovtekst. Det skyldes at forslaget både omfatter en nedlæggelse af den uafhængige Elsparefonden og en oprettelse af et såkaldt ”Center for Energibesparelser” under Energistyrelsen. Lovforslagsteksten omfatter desværre kun oprettelsen af et ”Center for Energibesparelser” og giver ingen sammenligninger med Elsparefondens nuværende opgaver og frihedsgrader, eller forklaringer på, hvordan disse opgaver og frihedsgrader kan bevares ved oprettelsen af et nyt center under Klima- og Energiministeriets og Energistyrelsens kontrol.

Vi vil derfor i vores svar fokusere på, hvad vi taber ved omdannelse af den uafhængige og handlekraftige Elsparefonden til en administrativ institution under Energistyrelsen. Samt nogle overvejelser om udvidelse af finansiering og samarbejde mellem alle energispareaktørerne.

Omformning af Elsparefonden til en Energisparefond med øgede midler

Elsparefonden er i dag fundatsmæssigt begrænset til kun at beskæftige sig med at reducere el-forbruget i husholdninger og i det offentlige, og har udelukkende sin finansiering via en afgift på 0,6 øre pr kWh på el-forbruget i husholdninger og det offentlige.

Da tendensen i tiden med klimaproblemer og forsyningssikkerhed går på en samtænkning af alle energiarter og alle slutbrugere er det tvingende nødvendigt, at der oprettes en Energisparefond til erstatning af Elsparefonden med betydelig øget finansiering fra alle slutbrugere af alle energiarter som el, naturgas, olie, kul og fjernvarme.

Med det betydeligt øgede indsatsområde skal en Energisparefond have fordoblet eller tredoblet sine økonomiske midler. Denne forøgelse vil kunne nås for en afgift på langt under de 0,6 øre, som i dag opkræves husholdninger og det offentlige pr. kWh forbrugt el, når afgiften pålægges alle slutbrugere og alle energiarter. Vi foreslår dog at fastholde de 0,6 øre og bruge det resterende beløb til øget målrettet tilskud til energibesparetiltag.

En Energisparefond må have samme organisatoriske rammer som Elsparefonden

Vi finder, at de organisatoriske rammer, som Elsparefonden arbejder under, er optimale for en effektivt, troværdig og slagskraftig indsats for energibesparelser i det danske samfund. Dette er afgørende vigtigt at opretholde.

Dette synspunkt understøttes i Rambølls uafhængige evaluering af Elsparefonden fra 2004, hvor der skrives:

”Samlet set er det evaluators mening, at Elsparefondens organisatoriske rammer har gjort det muligt med succes at anvende en push-pull strategi med stort fokus på at påvirke udbuddet af energieffektive apparater.”

En uafhængig energisparefond skal gennemføre kampagner og informere forbrugerne samt indgå et tæt samarbejde med de progressive dele af udbudssiden, der i meget høj grad dikterer forbrugernes valg.

En sådan funktion kan ikke ske på et tilstrækkeligt uafhængigt grundlag, hvis Energisparefonden omformes til en statslig institution under Energistyrelsen. Statslige kampagner har en tendens til at skulle være millimeterretfærdige, at blive langsommelige og derfor ofte ”tandløse”. Og det går ikke, hvis Energisparefonden skal kunne agere i ”nuet”.

Energisparefonden skal påvirke udbudssiden for at ændre markedet i retning mod energieffektive løsninger. Dette er svært som statslig institution, da fonden skal være i tæt dialog med udbudssiden og samtidig udfordre den ved især at fokusere sit samarbejde med den progressive del af udbudssiden.

En Energisparefond med ovenstående opgaver skal være innovativ og i besiddelse af en god portion entreprenørånd og risikovillighed – egenskaber, der ikke kendetegner en traditionel styrelse, under direkte politisk kontrol.

Energisparefonden må fortsætte Elsparefondens legitimitet og troværdighed hos forbrugerne og på udbudssiden

Energisparefonden må som Elsparefonden kunne arbejde målrettet med at bruge markedet med henblik på at få de bedste produkter ind på markedet (frontløbere).  En samlet påvirkning af både udbuds- og forbrugersiden har givet succes for Elsparefonden, som herved har opnået en høj legitimitet hos forbrugerne og udbudssiden, ligesom den er kendt Verden over som et modigt dansk initiativ, som kun få regeringer har turdet efterligne.

Den EUDP-lignende model under Energistyrelsen, som foreslås i lovforslaget, vil ikke kunne matche disse krav, hverken i kreativitet, samarbejdsmuligheder med udbudssiden eller beslutningshastighed.

Som formanden for Elsparefondens nuværende uafhængige bestyrelse Steen Gede udtaler:

”Hvis en fremtidig energispareaktør skal kunne agere som en markant, uafhængig og troværdig entreprenør i et marked med mange og magtfulde spillere, er det helt centralt, at sekretariatet står frit i forhold til Energistyrelsen og alene refererer til sin bestyrelse”.

Større koordinering mellem energispareaktørerne er nødvendig

Med udvidelsen af en Energisparefonds arbejdsområde til alle energiarter og alle slutbrugere er der er tydeligt behov for en bedre koordinering og arbejdsfordeling mellem de mange forskellige energispareaktører. Især ses et behov for koordinering mellem Energiselskabernes energispareforpligtelser og en ny uafhængig og udvidet Energisparefonds indsats.

Og der er behov for en afstemning af energispareindsatser mellem en Energisparefond og de danske myndigheder, Energistyrelsen -, i en form, så modsatrettede indsatser undgås, uden at alle Energisparefondens beslutninger skal underlægges Energistyrelsens kontrol. Vi har så at sige behov for en uafhængig, men godt koordineret Energisparefond.

Dette kunne f.eks. ske ved at pålægge Energisparefonden at afholde halvårlige koordineringsmøder med især energiselskaberne for herigennem at få fastlagt og fordelt en række centrale indsatser for energibesparelser over for forskellige slutbrugere. Vi forudsætter at jævnlige koordineringsmøder under alle omstændigheder skal afholdes med Energistyrelsen.
Kun herved sikres, at Danmark samlet set får energibesparelser nok for pengene.

Resume:

Energisparefonden må bygge på Elsparefondens organisatoriske uafhængige rammerEnergisparefonden skal arbejde med besparelser på både forbrugsside og påvirkning af udbudssideEnergisparefonden må videreføre Elsparefondens høje legitimitet hos både forbruger og udbudssidenEnergisparefonden må ikke lægges ind som en EUDP-lignende afdeling under EnergistyrelsenEnergisparefonden må tilføres øgede midler fra alle slutbrugere betalt af en afgift på alle energiarterEnergisparefondens indsats skal koordineres med øvrige energispareaktører, især energiselskabernes indsats

Med venlig hilsen

Christian Ege       
Formand for Det Økologiske Råd        

Søren Dyck-Madsen
Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small